e-prawnik.pl Porady prawne

Uprawnienia do kierowania ruchem drogowym

Pytanie:

Często widzimy na remontowanych drogach, pracowników różnych firm wykonawczych, kierujących ruchem samochodowym. Jakie przepisy regulują dopuszczenie osoby fizycznej do kierowania ruchem drogowym, jakie dokumenty i uprawnienia musi posiadać taka osoba?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Uprawnienia do kierowania ruchem drogowym

28.7.2008

Zgodnie z art. 6 ustawy o ruchu drogowym, polecenia lub sygnały może dawać uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze:

 1. policjant; 

 2. żołnierz Żandarmerii Wojskowej lub wojskowego organu porządkowego, zabezpieczający przemarsz lub przejazd kolumny wojskowej albo w razie akcji związanej z ratowaniem życia lub mienia; 

 3. funkcjonariusz Straży Granicznej; 

 4. inspektor Inspekcji Transportu Drogowego; 

 5. umundurowany inspektor kontroli skarbowej lub funkcjonariusz celny; 

 6. strażnik gminny (miejski); 

 7. pracownik kolejowy na przejeździe kolejowym; 

 8. osoba działająca w imieniu zarządcy drogi lub osoba wykonująca roboty na drodze na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi

 9. osoba nadzorująca bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, w wyznaczonym miejscu; 

 10. kierujący autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci; 

 11. strażnik leśny lub funkcjonariusz Straży Parku - na terenie odpowiednio lasu lub parku narodowego. 

Osoby, o których mowa powyżej powinny być łatwo rozpoznawalne i widoczne z dostatecznej odległości, zarówno w dzień, jak i w nocy. Szczegółowe określenie warunków wyposażenia w/w osób określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2003 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz.U. 2003 r. Nr 182, poz. 1784 ze zm.). Zgodnie z § 7 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia, osoby, o których mowa pkt 8, powinny być, podczas podawania poleceń i sygnałów w zakresie kierowania ruchem na drodze, wyposażone w kamizelki barwy pomarańczowej z elementami odblaskowymi oraz wyróżnikiem określającym przedsiębiorcę, którego są pracownikami, lub rodzaj wykonywanych czynności na drodze - odpowiadające wymaganym warunkom technicznym.

Osoby, o których mowa powyżej mogą wykonywać czynności związane z kierowaniem ruchem drogowym pod warunkiem ukończenia szkolenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 rozporządzenia.

Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym organizuje właściwy miejscowo komendant wojewódzki Policji lub policyjny ośrodek szkolenia według programu określonego przez Komendanta Głównego Policji; w przypadku szkolenia pracowników kolei program jest ponadto uzgadniany z zarządem kolei. Potwierdzeniem ukończenia szkolenia jest zaświadczenie wydane przez komendanta wojewódzkiego Policji. Ważność zaświadczenia, o którym mowa powyżej przedłuża co 12 miesięcy organ, który je wydał. Osoba, która otrzymała zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, podlega ponownemu przeszkoleniu uzupełniającemu w przypadku wprowadzenia istotnych zmian w przepisach dotyczących kierowania ruchem drogowym.

Jak więc wynika z w/w przepisów, pracownik firmy prowadzącej roboty drogowa, ma prawo kierować ruchem drogowym, w zakresie prowadzonych robót, pod warunkiem odpowiedniego przeszkolenia oraz odpowiedniego wyposażenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ