Uprawnienia społecznego inspektora pracy

Pytanie:

Do jakich dokumentów bez zgody pracodawcy i pracownika ma wgląd zgodnie z ustawą o społecznej inspekcji pracy Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy? Czy może dokonać przeglądu ewidencji czasu pracy na stanowiskach i przeglądu kart pracy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Do społecznych inspektorów pracy mają zastosowanie przepisy ustawy o społecznej inspekcji pracy z dnia 24 czerwca 1983 r. Z artykułu 8 tej ustawy wynika, iż sołeczny inspektor pracy ma prawo żądać od kierownika zakładu pracy oraz oddziału (wydziału) i od pracowników informacji oraz okazania dokumentów w sprawach wchodzących w zakres jego działania. A więc sołeczni inspektorzy pracy mają prawo:

  1. kontrolować stan budynków, maszyn, urządzeń technicznych i sanitarnych oraz procesy technologiczne z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy,

  2. kontrolować przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym postanowień układów zbiorowych i regulaminów pracy, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, młodocianych i osób niepełnosprawnych, urlopów i czasu pracy, świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,

  3. uczestniczyć w kontroli przestrzegania w zakładzie pracy przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego,

  4. brać udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, zgodnie z przepisami prawa pracy,

  5. brać udział w analizowaniu przyczyn powstawania wypadków przy pracy, zachorowań na choroby zawodowe i inne schorzenia wywołane warunkami środowiska pracy oraz kontrolować stosowanie przez zakłady pracy właściwych środków zapobiegawczych,

  6. uczestniczyć w przeprowadzaniu społecznych przeglądów warunków pracy,

  7. opiniować projekty planów poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy i planów rehabilitacji zawodowej oraz kontrolować realizację tych planów,

  8. podejmować działania na rzecz aktywnego udziału pracowników zakładów pracy w kształtowaniu właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz oddziaływać na przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

  9. wykonywać inne zadania określone w ustawie i w przepisach szczególnych.

O tym, że społeczny inspektor pracy ma prawo przeglądać dokumentację dotyczącą czasu pracy pracownika świadczy treść artykułu 4 powołanej ustawy. Zgodnie z jego treścią społeczni inspektorzy pracy mają prawo - między innymi - kontrolować przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym postanowień układów zbiorowych i regulaminów pracy, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, młodocianych i osób niepełnosprawnych, urlopów i czasu pracy, świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Zatem społeczny inspektor jest uprawniony do przeglądania ewidencji czasu pracy na stanowiskach i przeglądu karty pracy, ponieważ należy to do dokumentacji czasu pracy, a takową dokumentację winien prowadzić pracodawca na podstawie artykułu 94 pkt. 9a kodeksu pracy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: