e-prawnik.pl Porady prawne

Upublicznianie zdjęć

Pytanie:

Znalazłam w Internecie zdjęcia moich dzieci (na jednym z popularnych portali społecznościowych) i zostały wstawione bez mojej zgody, a nawet ta osoba wie, że nie życzę sobie, aby te zdjęcia dalej tam były umieszczone. Dodam, że są to zdjęcia moich nieletnich dzieci. Co mogę zrobić by wpłynąć na tą osobę, by usunęła zdjęcia i nigdy więcej nie upubliczniała wizerunku moich dzieci?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Upublicznianie zdjęć

Wizerunek człowieka jest zgodnie z art. 23 kodeksu cywilnego zaliczany do jego dóbr osobistych podlegających ochronie niezależnie od tego, czy wskutek posłużenia się nim w sposób bezprawny, a więc bez zgody zainteresowanego, przez osobę trzecią doszło do naruszenia innych dóbr osobistych powoda, jak cześć czy godność.

Kodeks cywilny przyznaje roszczenie o ochronę: ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie.

Dodatkowo jeśli w związku z naruszeniem wystąpiła krzywda lub szkoda uprawniony może dochodzić zadośćuczynienia lub odpowiednio  odszkodowania. Przepisy te nie uchybiają uprawnieniom przewidzianym w innych przepisach, w szczególności w prawie autorskim oraz w prawie wynalazczym.
Zakres ochrony wizerunku człowieka w sposób szczegółowy określa art. 81 prawa autorskiego, który stanowi, że rozpowszechnianie wizerunku wymaga zgody osoby na nim przedstawionej. Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie.   Zezwolenia nie wymaga jednak rozpowszechnianie wizerunku:  
1) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych; 
2) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

W przypadku osób niezdolnych do czynności prawnych działają ich przedstawiciele ustawowi. Dziecko, gdy ukończy lat 13 ma ograniczona zdolność do czynności prawnych, co pozwala mu występować w obrocie prawnym w pewnym zakresie, za zgodą przedstawiciela  lub samodzielnie w pewnych sytuacjach określonych prawem, np. czynnościach zawieranych w drobnych sprawach bieżących życia codziennego. Może więc Pani domagać się usunięcia zdjęcia od osoby która takie zdjęcie zamieściła bądź też od administratora strony - jeśli to on jest uprawniony do usuwania zdjęć.

Potrzebujesz porady prawnej?