Usługi transportowe a różnice kursowe

Pytanie:

Wykonując usługi transportowe na rzecz kontrahenta UE, fakturę wystawiam w EURO. Czy należy uwzględnić różnice kursowe przy wykonywaniu usług transportowych, gdy nabywcą usługi jest kontrahent unijny, jeżeli data wykonania usługi jest inną datą niż wpływ środków finansowych na konto? Wykonuję usługi transportowe towaru, jestem czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym na potrzeby transakcji unijnych (posiadam NIP UE). Jaki przyjąć kurs EURO przy transporcie towaru do kraju UE? Podatek VAT rozliczy nabywca usługi. Czy z dnia wykonania usługi, czy z dnia wystawienia faktury?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Szczególne zasady ustalania wysokości przychodów w przypadku, gdy są one wyrażone w walutach obcych przewiduje art. 14 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w stosunku do podatników podatku dochodowego od osób prawnych zastosowanie znajdzie art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Przepisy te znajdą zastosowanie również do przychodów osiągniętych z tytułu świadczenia usług transportowych kontrahentom z Unii Europejskiej. Przychody te przelicza się na złote według kursów średnich z dnia uzyskania przychodu ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski. Jeżeli przychody wyrażone są w walutach obcych, a między dniem ich uzyskania i dniem faktycznego otrzymania występują różne kursy walut, przychody te odpowiednio podwyższa się lub obniża o różnice wynikające z zastosowania kursu kupna walut z dnia faktycznego otrzymania przychodów, ustalonego przez bank, z którego usług korzystał uzyskujący przychód, oraz zastosowania kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia uzyskania przychodu.

W świetle natomiast § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, kwoty wykazane na fakturze w walucie obcej przelicza się na złote według bieżącego średniego kursu waluty obcej - wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski - właściwego na dzień wystawienia faktury, jeżeli została ona wystawiona we właściwym terminie. Jeżeli faktura nie zostanie wystawiona we właściwym terminie, wówczas - zgodnie z § 37 ust. 3 rozporządzenia - kwoty wyrażone w walucie obcej przelicza się według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień powstania obowiązku podatkowego. Jak stanowi z kolei § 37 ust. 4 rozporządzenia, przepisy powyższe stosuje się odpowiednio do przeliczania kwot wykazywanych na fakturze wystawionej przez podatnika podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze, jeżeli dokumentują one czynności, które u podatnika stanowią: wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, dostawę towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, lub import usług.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: