Użycie nazwy "kancelaria prawna"

Pytanie:

"Nie jestem prawnikiem. Czy używanie w nazwie firmy " Kancelaria prawna..." itp. jest zgodne z prawem?"

Odpowiedź prawnika: Użycie nazwy "kancelaria prawna"

Czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości, przez używanie firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsiębiorstwa. Jako osoba nie wykonująca zawodu prawnika nie może Pan oznaczyć tak swojego przedsiębiorstwa, gdyż wprowadza to w błąd Pańskich klientów. Zgodnie z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, czynami nieuczciwej konkurencji jest w szczególności wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa. Jeżeli działalność Pana ma być prowadzona w formie spółki prawa handlowego, spółka o proponowanej firmie niezgodnej z przedmiotem działalności, nie zostanie zarejestrowana, jako niespełniająca wymogu prawdziwości firmy. Zgodnie z art. 11 ustawy Prawo działalności gospodarczej zakład główny przedsiębiorcy powinien być oznaczony na zewnątrz, a oznaczenie to powinno zawierać: - oznaczenie przedsiębiorcy - zwięzłe określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej. Oznaczenie to powinno być prawdziwe. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zawiera przepisy karne, zgodnie z którymi: Kto, umyślnie oznaczając lub wbrew obowiązkowi nie oznaczając towarów albo usług, wprowadza klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów lub usług albo zataja ryzyko, jakie wiąże się z korzystaniem z nich, i wyrządza w ten sposób istotną szkodę klientowi, podlega karze aresztu albo grzywny. Dlatego też należy uznać, że oznaczenie niezgodne z prawem wykonywania działalności, na jaką oznaczenie by wskazywało jest sprzeczne z prawem. Pomijamy tu aspekty moralne takiego oznaczenia.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • michał 2016-01-11 23:47:28

    Niedawno natrafiłem na kancelarie prawna z pewnego miasta. Prowadzacy podmiot gospodarczy to osoba fizyczna bez aplikacji. Twór ten mieści się na 5 pietrze i jest nieoznaczony. Z informacji internetowej wynika,że to zespół ludzi - specjalistów zajmujący się wszystkimi sprawami od ubezpieczeń zakończywszy na sądach cywilnych, administracyjnych i windykacji. Kancelaria (podmiot) nikogo nie zatrudnia a jego dzialalność jest w swietle autoreklamy kontrowersyjna. Rzeczywostość ujawniła że kancelaria to pokoik 2x2m a reklama wskazuje na korporację. Czy taka reklama jest już częścią wprowadzenia klienta w błąd czy nie ? Czy jest to praktyka dozwolona.

  • Andrzej B. 2014-09-25 02:22:22

    Zakaz używania zwrotu ?kancelaria prawna? nie rozciąga się na wszelkie formy działalności. W uzasadnieniu Postanowienia Sadu Najwyższego z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie III CSK 245/07, czytamy, cyt. ?adwokat wykonuje zawód w kancelarii adwokackiej, w zespole adwokackim oraz w spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej lub komandytowej? i dalej cyt. ?radca prawny wykonuje zawód w ramach stosunku pracy, na podstawie umowy cywilnoprawnej, w kancelarii radcy prawnego oraz w spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej lub komandytowej?. W wymienionych formach brak jest spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Nadto, jest wyraźne wskazanie, że adwokaci wykonują zawód w kancelarii adwokackiej, natomiast radcowie w kancelarii radcowskiej. Potwierdza to dalsza część uzasdnienia, cyt. ?Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest dopuszczalną formą wykonywania zawodu nie tylko przez adwokata, ale i radcę prawnego? i dalej ?W konsekwencji Sąd Okręgowy przyjął, że jeżeli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie mogą prowadzić działalności prawnej, to wnioskodawczyni - będąca taką spółką ? nie jest uprawniona do zamieszczenia w swej nazwie słów ,,kancelaria prawna?. ". Zgodnie w wyrokami TK, przywołanymi zresztą w cytowanym postanowieniu, osoba np. magister prawa, może założyć działalność gospodarczą (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) i świadczyć porady prawne w zakresie poza zastrzeżonym wyłącznie adwokatom i radcom prawnym i posługiwać się nazwą ?kancelaria prawna?. Tak też należałoby odczytywać dalszą część uzasadnienia, cyt. ?Takie natomiast czynności z zakresu pomocy prawnej jak np. doradztwo prawne, ogólne konsultacje, sporządzanie opinii, przygotowanie projektów umów, redagowanie różnego rodzaju pism mogą być wykonywane, w ramach działalności gospodarczej na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, również przez osoby niebędące adwokatami ani radcami prawnymi, a formą prawną prowadzenia takiej działalności mogą być także spółki kapitałowe, a więc i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie można jednak podzielić wyrażonego w skardze kasacyjnej zapatrywania, że te usługi prawnicze, które są zastrzeżone dla adwokatów lub radców prawnych, wolno spółkom kapitałowym wykonywać dla swych klientów, zgodnie z art. 19 u.s.d.g., przy pomocy zatrudnionych w tych spółkach na podstawie umów o pracę lub umów zlecenia radców prawnych. Sprzeciwia się temu, jak zresztą wykonywaniu wszelkich czynności przez radców prawnych zatrudnionych w spółce kapitałowej dla jej klientów, przepis art. 8 ust. 1 u.r.p.?. Zatem ?kancelaria prawna? także dla mgr prawa. Przede wszystkim jednak "kancelaria prawna", "kancelaria prawnicza", "kancelaria prawa", "kancelaria prawno-podatkowa", "kancelaria prawa cywilnego", i inne "kancelarie", nie są to "kancelarie adwokackie lub "kancelarie radców prawnych", których nazwy są chronione ustawowo. Równie dobrze można rozważać, czy firmy konsultingowe świadczące usługi audytu śledczego/dochodzeniowego albo firmy doradztwa personalnego weryfikujące m.in. lojalność pracowników albo wywiadownie gospodarcze, wykonują czynności detektywistyczne i wymagany jest od nich wpis w MSW i licencje detektywów. Rynek weryfikuje czy ktoś jest wart ceny czy nie. W każdej profesji są partacze i zawód adwokata czy radcy nie gwarantuje tu super jakości, co wiele nagłośnionych w mediach spraw pokazuje. Zwłaszcza ostatnio. Osoba się liczy a nie tytuł.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika