Użycie nazwy "kancelaria prawna"

Pytanie:

Nie jestem prawnikiem. Czy używanie w nazwie firmy " Kancelaria prawna..." itp. jest zgodne z prawem?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości, przez używanie firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsiębiorstwa. Jako osoba nie wykonująca zawodu prawnika nie może Pan oznaczyć tak swojego przedsiębiorstwa, gdyż wprowadza to w błąd Pańskich klientów. Zgodnie z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, czynami nieuczciwej konkurencji jest w szczególności wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa. Jeżeli działalność Pana ma być prowadzona w formie spółki prawa handlowego, spółka o proponowanej firmie niezgodnej z przedmiotem działalności, nie zostanie zarejestrowana, jako niespełniająca wymogu prawdziwości firmy. Zgodnie z art. 11 ustawy Prawo działalności gospodarczej zakład główny przedsiębiorcy powinien być oznaczony na zewnątrz, a oznaczenie to powinno zawierać: - oznaczenie przedsiębiorcy - zwięzłe określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej. Oznaczenie to powinno być prawdziwe. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zawiera przepisy karne, zgodnie z którymi: Kto, umyślnie oznaczając lub wbrew obowiązkowi nie oznaczając towarów albo usług, wprowadza klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów lub usług albo zataja ryzyko, jakie wiąże się z korzystaniem z nich, i wyrządza w ten sposób istotną szkodę klientowi, podlega karze aresztu albo grzywny. Dlatego też należy uznać, że oznaczenie niezgodne z prawem wykonywania działalności, na jaką oznaczenie by wskazywało jest sprzeczne z prawem. Pomijamy tu aspekty moralne takiego oznaczenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (3)

michał

11.1.2014 23:47:28

Re: Użycie nazwy kancelaria prawna

Niedawno natrafiłem na kancelarie prawna z pewnego miasta. Prowadzacy podmiot gospodarczy to osoba fizyczna bez aplikacji. Twór ten mieści się na 5 pietrze i jest nieoznaczony. Z informacji internetowej wynika,że to zespół ludzi - specjalistów zajmujący się wszystkimi sprawami od ubezpieczeń zakończywszy na sądach cywilnych, administracyjnych i windykacji. Kancelaria (podmiot) nikogo nie zatrudnia a jego dzialalność jest w swietle autoreklamy kontrowersyjna. Rzeczywostość ujawniła że kancelaria to pokoik 2x2m a reklama wskazuje na korporację. Czy taka reklama jest już częścią wprowadzenia klienta w błąd czy nie ? Czy jest to praktyka dozwolona.

Andrzej B.

25.9.2012 2:22:22

Re: Użycie nazwy

Zakaz używania zwrotu ?kancelaria prawna? nie rozciąga się na wszelkie formy działalności. W uzasadnieniu Postanowienia Sadu Najwyższego z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie III CSK 245/07, czytamy, cyt. ?adwokat wykonuje zawód w kancelarii adwokackiej, w zespole adwokackim oraz w spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej lub komandytowej? i dalej cyt. ?radca prawny wykonuje zawód w ramach stosunku pracy, na podstawie umowy cywilnoprawnej, w kancelarii radcy prawnego oraz w spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej lub komandytowej?. W wymienionych formach brak jest spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Nadto, jest wyraźne wskazanie, że adwokaci wykonują zawód w kancelarii adwokackiej, natomiast radcowie w kancelarii radcowskiej. Potwierdza to dalsza część uzasdnienia, cyt. ?Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest dopuszczalną formą wykonywania zawodu nie tylko przez adwokata, ale i radcę prawnego? i dalej ?W konsekwencji Sąd Okręgowy przyjął, że jeżeli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie mogą prowadzić działalności prawnej, to wnioskodawczyni - będąca taką spółką ? nie jest uprawniona do zamieszczenia w swej nazwie słów ,,kancelaria prawna?. ". Zgodnie w wyrokami TK, przywołanymi zresztą w cytowanym postanowieniu, osoba np. magister prawa, może założyć działalność gospodarczą (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) i świadczyć porady prawne w zakresie poza zastrzeżonym wyłącznie adwokatom i radcom prawnym i posługiwać się nazwą ?kancelaria prawna?. Tak też należałoby odczytywać dalszą część uzasadnienia, cyt. ?Takie natomiast czynności z zakresu pomocy prawnej jak np. doradztwo prawne, ogólne konsultacje, sporządzanie opinii, przygotowanie projektów umów, redagowanie różnego rodzaju pism mogą być wykonywane, w ramach działalności gospodarczej na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, również przez osoby niebędące adwokatami ani radcami prawnymi, a formą prawną prowadzenia takiej działalności mogą być także spółki kapitałowe, a więc i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie można jednak podzielić wyrażonego w skardze kasacyjnej zapatrywania, że te usługi prawnicze, które są zastrzeżone dla adwokatów lub radców prawnych, wolno spółkom kapitałowym wykonywać dla swych klientów, zgodnie z art. 19 u.s.d.g., przy pomocy zatrudnionych w tych spółkach na podstawie umów o pracę lub umów zlecenia radców prawnych. Sprzeciwia się temu, jak zresztą wykonywaniu wszelkich czynności przez radców prawnych zatrudnionych w spółce kapitałowej dla jej klientów, przepis art. 8 ust. 1 u.r.p.?. Zatem ?kancelaria prawna? także dla mgr prawa. Przede wszystkim jednak "kancelaria prawna", "kancelaria prawnicza", "kancelaria prawa", "kancelaria prawno-podatkowa", "kancelaria prawa cywilnego", i inne "kancelarie", nie są to "kancelarie adwokackie lub "kancelarie radców prawnych", których nazwy są chronione ustawowo. Równie dobrze można rozważać, czy firmy konsultingowe świadczące usługi audytu śledczego/dochodzeniowego albo firmy doradztwa personalnego weryfikujące m.in. lojalność pracowników albo wywiadownie gospodarcze, wykonują czynności detektywistyczne i wymagany jest od nich wpis w MSW i licencje detektywów. Rynek weryfikuje czy ktoś jest wart ceny czy nie. W każdej profesji są partacze i zawód adwokata czy radcy nie gwarantuje tu super jakości, co wiele nagłośnionych w mediach spraw pokazuje. Zwłaszcza ostatnio. Osoba się liczy a nie tytuł.

Olino

20.10.2009 13:29:24

Re: Użycie nazwy

Witam, Mam pytanie właśnie o użycie nazwy produktu (części, urządzenia, wyrobu itp) Czy mogę na stronie www zamieścić informację, że prowadzę sprzedaż produktów firmy ...... Zaznaczam, że zakupiłem te produkty drogą legalną, z fakturami i wszystkimi dokumentami wymaganymi do użytkownia tegoż produktu. Jestem firmą handlową i cały czas mam możliwość zakupu tych towarów z jak najbardziej legalnego źródła. Nie mam pozwolenia na użycie loga producenta.

Pokaż wszystkie komentarze (3)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 2.8.2006

  Jak prawidłowo wskazać nazwę przedsiębiorcy?

  Kanwą do napisania niniejszego artykułu stały się dwie historie. W obu historiach prawidłowe określenie nazwy kontrahenta grało główną rolę. W pierwszym przypadku sąd oddalił powództwo, gdyż (...)

 • 20.7.2017

  Zakaz propagowania komunizmu

  Nowelizacja ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej wprowadzi instrumenty prawne, które (...)

 • 27.2.2009

  Mediacja przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy PIIT

  Liczba firm, które widzą swoją szanse w Internecie jest coraz większa, coraz więcej firm zakłada w związku z tym swoje strony internetowe. Na ogół nazwa domeny jest odzwierciedleniem nazwy firmy (...)

 • 18.6.2013

  Faktury i noty korygujące oraz duplikaty faktur

  Faktury korygujące (zwane powszechnie „korektami”) oraz noty korygujące wystawiane są w sytuacjach, które wymagają poprawy zapisów dokonanych fakturami VAT. Rodzaj „korekty” (...)

 • 16.11.2017

  Planowane zmiany na drogach

  Zaproponowano zmiany, które umożliwiają zaliczenie wszystkich kategorii dróg publicznych lub ich odcinków do dróg o znaczeniu obronnym. Natomiast inny projekt przewiduje, (...)