e-prawnik.pl Porady prawne

Uzyskanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca

Pytanie:

Nasza firma ze względu na prowadzoną działalność potrzebowałaby uzyskać zezwolenie na pobyt tymczasowy w Polsce dla obywatela Tajlandii (częściowo dla potrzeb szkoleniowych, a częściowo stażowych). Czy jest możliwe uzyskanie zezwolenia dla obywatela Tajlandii na pobyt tymczasowy w Polsce, a jeżeli tak to co jest wymagane? I jak wygląda procedura starania się o takie zezwolenie? Jaki jest czas załatwiania takich podań?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Uzyskanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca

27.5.2010

Zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udziela się cudzoziemcowi, który m.in. :

1. posiada zezwolenie na pracę albo pisemne oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy, jeżeli zezwolenie na pracę nie jest wymagane,

2. prowadzi działalność gospodarczą na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie w Rzeczypospolitej Polskiej, korzystną dla gospodarki narodowej, a w szczególności przyczyniającą się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia nowych miejsc pracy,

3. bierze udział w szkoleniach i stażach zawodowych realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej,

4. posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE, udzielone przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, oraz zamierza wykonywać pracę lub prowadzić działalność gospodarczą na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie w Rzeczypospolitej Polskiej, podjąć lub kontynuować studia lub szkolenie zawodowe lub wykaże, że zachodzą inne okoliczności uzasadniające jego zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Ponadto cudzoziemiec może uzyskać zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, jeśli zamierza na terytorium Polski podjąć lub kontynuować naukę lub szkolenie zawodowe (art. 53a ust. 1 ustawy o cudzoziemcach).

Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony będzie udzielane każdorazowo na okres niezbędny do realizacji celu pobytu na terytorium Polski, nie dłuższy jednak niż na 2 lata. Jak wynika z art. 60 ust. 1 ustawy z wnioskiem o udzielenie zezwolenia będzie musiał wystąpić sam cudzoziemiec. Taki wniosek powinien zawierać:

 • dane cudzoziemca oraz dane objętych wnioskiem dzieci i innych osób wpisanych do dokumentu podróży cudzoziemca, w zakresie niezbędnym do wydania zezwolenia

 • miejsce zamierzonego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • imię, nazwisko, datę urodzenia, płeć, obywatelstwo i miejsce zamieszkania członków rodziny cudzoziemca zamieszkałych w Rzeczypospolitej Polskiej, z określeniem stopnia pokrewieństwa

 • informacje o:

  a) podróżach i pobytach zagranicznych w okresie ostatnich 5 lat

  b) poprzednich pobytach w Rzeczypospolitej Polskiej

 • wskazanie środków utrzymania

Taki wniosek jest składany na stosownym formularzu, który znajduje się na stronach internetowych urzędów wojewódzkich. Wniosek musi zostać uzasadniony, cudzoziemiec musi przedstawić ważny dokument podróży oraz dołączyć do wniosku:

 • fotografie osób objętych wnioskiem (najczęściej 4 o wymiarach 4,5 x 3,5 cm)

 • dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

 • tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego, w którym cudzoziemiec przebywa lub zamierza przebywać

 • umowę o przyjęciu w celu realizacji projektu badawczego zawartą z placówką naukową

 • zgodę osób, które sprawują władzę rodzicielską nad małoletnim cudzoziemcem ubiegającym się o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

Przepisy ustawy o cudzoziemcach nie uważają za tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego, w którym cudzoziemiec przebywa lub zamierza przebywać, umowy użyczenia lokalu, z wyjątkiem przypadków gdy użyczającym jest zstępny, wstępny lub małżonek, rodzice małżonka, lub rodzeństwo cudzoziemca. W szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający jego tożsamość.

Art. 62 ust. 2 ustawy stanowi, że cudzoziemiec przebywający za granicą składa wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony za pośrednictwem konsula. Konsul dołącza do wniosku informację, czy wjazd i pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanowią zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wniosek powinien być złożony następnie do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamierzonego pobytu cudzoziemca, który będzie wydawał decyzję w sprawie udzielenie zezwolenia. Procedura udzielania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony jest zwykłym postępowaniem administracyjnym. Zgodnie z art. 35 sprawa powinna być załatwiona bez zbędnej zwłoki, a jeśli wymagane jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca. Sprawa szczególnie skomplikowana powinna być załatwiona w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Na niezałatwienie sprawy w terminie, bezpodstawne przeciąganie postępowania itp. stronie będzie przysługiwać zażalenie, a w ostateczności skarga na bezczynność organu.

Zgodnie z art. 87 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy cudzoziemiec jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium RP, jeżeli m.in:

a) posiada zezwolenie na osiedlenie się w Polsce

b) posiada zezwolenie na pracę oraz legalnie przebywa na terytorium Polski na podstawie

 • stosownej wizy

 • zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

 • wizy jednolitej wydanej przez inne państwo obszaru Schengen

 • w związku z posiadaniem dokumentu pobytowego, wydanego przez inne państwo obszaru Schenge

 • Z obowiązku posiadania zezwolenia zwalania się cudzoziemca, który posiada zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony:

 • a) udzielone np. w przypadku utraty rodziny lub rozwodu jeśli przemawia za tym szczególny interes cudzoziemca.

b) posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE i zamierza wykonywać pracę lub prowadzić działalność gospodarczą, podjąć lub kontynuować szkolenie zawodowe

c) jeśli przebywa w Polsce w celu kontynuacji lub podjęcia studiów wyższych lub doktoranckich

d) przebywa w Polsce w celu prowadzenia badań naukowych

e) posiada dokument pobytowy wydany na podstawie rozporządzenia Rady UE nr 1030/2002

f) jest małżonkiem lub zstępnym obywatela polskiego

g) uzyskał pozwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w celu połączenia z rodziną

Zezwolenie na pracę będzie wydawane na wniosek podmiotu, który powierza wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Art. 88b ustawy stanowi, że zezwolenie wydaje wojewoda właściwy ze względu na siedzibę podmiotu, który powierza wykonywanie pracy. Zezwolenie na pracę jest wydawane na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata i może być przedłużane.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ