Wartość rynkowa prawa do lokalu, zbywanego na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Pytanie:

Na jakiej podstawie ustalana jest wartość rynkowa prawa do lokalu, zbywanego na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Wartość rynkowa prawa do lokalu określana jest zgodnie z przepisami działu IV rozdziału 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami w zw. z art. 2 ust. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

W art. 151 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2010 r., Nr 102 poz. 651) znaleźć można definicję wartości rynkowej nieruchomości. Zgodnie z tym przepisem wartość rynkową nieruchomości stanowi najbardziej prawdopodobna jej cena, możliwa do uzyskania na rynku, określona z uwzględnieniem cen transakcyjnych przy przyjęciu następujących założeń:

1) strony umowy były od siebie niezależne, nie działały w sytuacji przymusowej oraz miały stanowczy zamiar zawarcia umowy;

2) upłynął czas niezbędny do wyeksponowania nieruchomości na rynku i do wynegocjowania warunków umowy.

W piśmiennictwie rozszerzono pojęcie wartości rynkowej przez dodanie do ustawowej definicji dodatkowo dwóch elementów, a mianowicie:

- eksponowanie nieruchomości na rynku powinno uwzględniać charakter praw do nieruchomości; jeśli chodzi o formę prawną władania nieruchomością mamy na względzie własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, współużytkowanie wieczyste, obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi lub innymi ograniczeniami do władztwa nad rzeczą oraz ich brak;

- strony powinny mieć pełną informację i świadomość co do wad i zalet nieruchomości (por. A. Pawlikowska-Piechotka Model działania i czynniki kształtujące wolny rynek nieruchomości w Polsce, „Wycena” - czasopismo rzeczoznawców szacowania nieruchomości, Olsztyn 1996, z. 4).

Definicja wartości rynkowej nieruchomości została wprowadzona do ustawy o gospodarce nieruchomościami pod wpływem zasad sformułowanych w standardach o charakterze międzynarodowym, obowiązujących w państwach unijnych. Europejskie Standardy Wyceny 2000 (Warszawa 2001, s. 5, 13, 89) przewidują, iż „wartość rynkowa jest to szacunkowa kwota, za którą nieruchomość po odpowiednim czasie ekspozycji na rynku powinna zostać sprzedana w dacie dokonania wyceny w transakcji zawartej pomiędzy niezależnymi stronami, dążącym do sfinalizowania transakcji kupującym a również dążącym do sfinalizowania transakcji sprzedającym, z których każdy działa w sposób kompetentny, ostrożny i bez przymusu”. Stanisława Kalus podaje ponadto, że najbardziej aktualna definicja wartości rynkowej nieruchomości jest zawarta w Dyrektywie 2006/48/W Parlamentu Europejskiego i Rady z 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe (wersja przeredagowana) (Dz. Urz. UE 2006 L 177/1). Przewiduje ona, iż wartość rynkowa to szacunkowa kwota, za którą zainteresowany nabywca powinien zakupić daną nieruchomość od właściciela zainteresowanego sprzedażą na przyjętych warunkach rynkowych, podjąwszy odpowiednie wysiłki w celu znalezienia najlepszego nabywcy, gdzie każda ze stron posiada niezbędną wiedzę oraz działa rozważnie i bez przymusu (Bieniek Gerard (redakcja), Kalus Stanisława, Mzyk Eugeniusz, Marmaj Zenon Najnowsze wydanie: Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz. Warszawa 2008 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis str. 4 (wydanie III) ss. 776). Bliższa analiza art. 151 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wskazuje, że definicja polskiego ustawodawcy jak i unijnego są de facto tożsame.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY