Warunki wniesienia skargi konstytucyjnej według ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

Pytanie:

Jakie są warunki wniesienia skargi konstytucyjnej według ustawy o Trybunale Konstytucyjnym?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Skarga konstytucyjna może być wniesiona po wyczerpaniu drogi prawnej, o ile droga ta jest przewidziana, w ciągu 3 miesięcy od doręczenia skarżącemu prawomocnego wyroku, ostatecznej decyzji lub innego ostatecznego rozstrzygnięcia.

Skargę Trybunał rozpoznaje na zasadach i w trybie przewidzianym dla rozpoznawania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw z Konstytucją oraz innych aktów normatywnych z Konstytucją lub ustawami.

Skarga poza wymaganiami dotyczącymi pisma procesowego (Art. 125 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego) powinna zawierać:

1) dokładne określenie ustawy lub innego aktu normatywnego, na podstawie którego sąd lub organ administracji publicznej orzekł ostatecznie o wolnościach lub prawach albo obowiązkach określonych w Konstytucji i w stosunku do którego skarżący domaga się stwierdzenia niezgodności z Konstytucją,

2) wskazanie, jakie konstytucyjne wolności lub prawa i w jaki sposób - zdaniem skarżącego - zostały naruszone,

3) uzasadnienie skargi, z podaniem dokładnego opisu stanu faktycznego.

Do skargi należy załączyć wyrok, decyzję lub inne rozstrzygnięcie, z podaniem daty jej doręczenia, wydane na podstawie zakwestionowanego aktu normatywnego. Ponadto pamiętać należy, iż skargę i (ewentualne) zażalenie na postanowienie o odmowie nadania skardze dalszego biegu powinno być sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego.


Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

eugeniusz rosink

20.6.2014 22:39:6

Re: Warunki wniesienia skargi konstytucyjnej według ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

moj syn przyjol spadek po matce a drugi syn zaginol sad ustalil kuratora i ten tez przyjol spadek niemnial mozliwosci wyrazenia swojej woli czy to jest zgodne z prawem sad najwyszy mowi ze tak prosze o odpowiedz


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: