Ważność prokury

Pytanie:

Zawieram umowę ze spółką akcyjną. Ze strony kontrahenta spółkę reprezentuje umocowany przez zarząd prokurent. Prokura jest sporządzona na piśmie, jednak nazwisko prokurenta nie figuruje w odpisie spółki akcyjnej z KRS. Od którego momentu prokura nabiera ważności - od momentu jej udzielenia, zgłoszenia do rejestru przedsiębiorców czy też wchodzi w grę inny moment?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Obowiązujące przepisy prawa nie przewidują sytuacji, w której dla ustanowienia przez przedsiębiorców prokury warunkiem koniecznym dla jej powstania i ważności był wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Innymi słowy, wpis do rejestru nie jest elementem konstytutywnym (tworzącym) prokury. Relewantnym zdarzeniem w zakresie powstania prokury jest uchwała zarządu spółki akcyjnej powołująca prokurenta. Stąd, jak wskazywano wielokrotnie w orzecznictwie i piśmiennictwie, m.in. wyroku Sądu Najwyższego z dnia 20 października 2005 r. sygn. akt II CK 120/05, prokura jest ważna, mimo że nie została wpisana do rejestru sądowego. Nie ulega wątpliwości, że wpis do rejestru ma jednak istotne znaczenie z punktu widzenia pewności i bezpieczeństwa obrotu prawnego. Po pierwsze, łączy się z nim domniemanie ważności udzielenia prokury, wynikające z art. 17 ust. 1 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, po wtóre, prokurent uzyskuje możliwość skutecznego wylegitymowania się odpisem lub wyciągiem z rejestru sądowego. Dotyczy to zarówno udziału prokurenta w obrocie gospodarczym, jak i w postępowaniu przed sądem. Stąd wpis prokury do rejestru ma niewątpliwie ogromny wpływ na zapewnienie stabilności funkcjonowania przedsiębiorców na wolnym rynku, jednak nie wpływa w żaden sposób na jej ważność.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Nadaj

17.12.2010 17:1:46

Re: Ważność prokury

Komentarz jest wewnętrznie sprzeczny. Skoro prokurent dopiero z chwilą wpisu do KRS uzyskuje "możliwość skutecznego wylegitymowania się odpisem lub wyciągiem z rejestru sądowego" jak podano w odpowiedzi, to oznacza, że ważność prokury może być kwestionowana przed sądem i dopiero prawomocny wyrok sądowy kończy postępowanie w sprawie. Czyli wpis lub brak wpisu do KRS wpływa na ważność czynności prawnej zawartej z prokurentem, bo ryzyko orzeczenia sądowego spoczywa na kontrahencie.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: