Wiążąca interpretacja prawa

Pytanie:

"Pojawia się wiele wątpliwości dotyczących interpretacji przepisów prawa. Ordynacja podatkowa reguluje zasady wydawania interpretacji dotyczących prawa podatkowego. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej zawiera ogólnikowy przepis, który dotyczy uzyskiwania interpretacji w zakresie wszelkich danin publicznych, odnosząc się przy tym do zasad uregulowanych w innych przepisach. Na jakie przepisy prawa polskiego może się powoływać przedsiębiorca, żądając od polskich instytucji interpretacji przepisów do nich się odnoszących, czyli takich w oparciu o które organy te działają, lub w oparciu o które stosują przepisy prawa, do stosowania których zostały powołane?"

Odpowiedź prawnika: Wiążąca interpretacja prawa

Ogólny obowiązek udzielania informacji przedsiębiorcom został sformułowany w art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z tym przepisem przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej, w jego indywidualnej sprawie.

W prawie podatkowym istnieje instytucja wiążącej interpretacji przepisu prawnego. Na wniosek zainteresowanego podmiotu naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję, której rozstrzygnięcie jest wiążące na przyszłość. Daje to podatnikowi pewność, że w takiej samej sytuacji jak opisana w decyzji organ podatkowy wyda identyczną decyzję. Od 1 lipca 2007 r. naczelnicy urzędów skarbowych utracą kompetencję do wydawania wiążących interpretacji prawnych, a kompetencje te przejmie Minister d/s Finansów.

Jest to jedyny przykład instytucji wiążącej interpretacji prawa. Poza dziedziną prawa podatkowego polskiemu systemowi prawnemu nie jest znana taka instytucja prawna. Instytucje państwowe nie są upoważnione do interpretacji przepisów prawnych na wniosek. Nawet jeśli instytucja państwowa dokona takiej interpretacji, interpretacja taka nie jest wiążąca.

Zgodnie z art. 9 kodeksu postępowania administracyjnego organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków. Instytucja ta nie jest jednak wiążącą interpretacją prawa.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika