Wierszówka jako podstawa wynagrodzenia na urlopie

Pytanie:

Czy wierszówka, którą otrzymuje jako honorarium autorskie od pracodawcy zatrudniającego mnie na umowie o pracę (wierszówka jest w ramach umowy o dzieło, naliczone są od niej składki na ZUS), powinna być wliczana do podstawy, według której oblicza się wynagrodzenie za urlop i zwolnienia chorobowe? Jaka jest podstawa prawna naliczania wysokości świadczeń za urlop i chorobę?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Jest ono wypłacane pracownikowi nie później niż w terminie wypłaty wynagrodzenia u pracodawcy dla tego pracownika. Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. W przypadkach znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy. Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy. Wynagrodzenie za umowę o dzieło zawartą z pracownikiem przez pracodawcę nie wlicza się do wynagrodzenia za pracę (nie jest ono składnikiem wynagrodzenia - ani stałym, ani zmiennym). A zatem nie może być ono uwzględniane przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego. Odnośnie Pańskiego drugiego pytania - za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną - trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego - pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu.

Wynagrodzenie za czas nieświadczenia pracy w związku z chorobą oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy poprzedzających powstanie niezdolności do pracy. Oznacza to, że podstawę wymiaru wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy również będzie się ustalało biorąc pod uwagę przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 poprzedzających poprzedzających powstanie niezdolności do pracy. Nie będzie się zatem wliczać do tej podstawy wynagrodzenia otrzymanego przez Pana w ramach umowy o dzieło.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: