Właściwość komornika a miejsce zamieszkania.

Pytanie:

Posiadam mieszkanie, w którym jestem zameldowany na stałe, jednak od lat w nim nie mieszkam. W rzeczywistości mieszkam w innym mieście u rodziny, gdzie też jestem zameldowany na pobyt czasowy, (od 2007 r.). Obecnie przeciwko mnie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne dotyczące alimentów, w związku z wnioskiem matki dzieci. Nie mam zaległości oraz płacę terminowo alimenty. Egzekucję prowadzi komornik sądu w miejscowości, w której nie mieszkam. Czy mogę wnieść o przeniesienie postępowania egzekucyjnego do komornika w moim miejscu zamieszkania? Jeśli tak to do kogo kierować taki wniosek, do komornika, czy do sądu, w którym egzekucja jest prowadzona. Czy właściwym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego w związku z alimentami jest komornik w miejscu rzeczywistego zamieszkania,( zameldowanie czasowe) czy w miejscu zameldowania na pobyt stały, (pomimo nie zamieszkiwania pod tym adresem)? Czy mogę wnieść o przeniesienie postępowania egzekucyjnego do komornika w moim miejscu zamieszkania? Jeśli tak to do kogo kierować taki wniosek, do komornika, czy do sądu, w którym egzekucja jest prowadzona?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Co do zasady, komornik działa na obszarze swojego rewiru komorniczego. Właściwość miejscowa komornika, zależy od sposobu egzekucji. Jeżeli więc wierzyciel będzie wnosił np. o:

  1. egzekucje z ruchomości, wówczas właściwy będzie komornik miejsca, w którym one się znajdują (np. w mieszkaniu dłużnika);

  2. egzekucję z wynagrodzenia za pracę - właściwy będzie komornik miejsca (rzeczywistego) zamieszkania dłużnika (a nie miejsce zameldowania);

  3. egzekucja z nieruchomości - właściwy będzie komornik miejsca położenia nieruchomości.

W jednym wniosku egzekucyjnym można wskazać kilka sposobów egzekucji, a w związku z tym możliwe jest, iż w tym samym okręgu dłużnik wykonuje pracę, posiada ruchomości (lub nieruchomości) - wówczas wskazując np. egzekucję z ruchomości i z wynagrodzenia za pracę - właściwy będzie komornik miejsca zamieszkania dłużnika.

Istnieje również możliwość dowolnego wyboru komornika na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Zgodnie z tym przepisem, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika. Komornik wybrany przez wierzyciela nie może odmówić przyjęcia wniosku o wszczęcie egzekucji, dokonania zabezpieczenia lub podjęcia innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań.

Należy również wskazać na przepis art. 1081 kodeksu postępowania cywilnego zgodnie, z którym jeżeli egzekucja dotyczy alimentów lub renty mającej charakter alimentów, wierzyciel, kierując wniosek o wszczęcie egzekucji, nie ma obowiązku wskazywać sposobu egzekucji, ani majątku dłużnika, z którego ma być prowadzona. W takim wypadku uważa się, że wniosek dotyczy wszystkich dopuszczalnych sposobów egzekucji, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości. Wniosek o wszczęcie egzekucji można zgłosić również do komornika sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela.

Jak więc wynika z powyższego, dłużnik nie ma prawa wyboru komornika. Może Pan jedynie skontaktować się z wierzycielem i poprosić aby ten skorzystał z prawa wyboru komornika i zmienił komornika na właściwego ze względu na rzeczywiste miejsce Pańskiego zamieszkania. Nie jest jednak wykluczone, iż dlatego zajął się tą sprawa komornik miejsca w którym znajduje się Pańska nieruchomość lokalowa, albowiem wierzyciel mógł wnieść o egzekucję z nieruchomości, a w tym przypadku egzekucja musi być prowadzona wyłącznie przez komornika właściwego ze względu na położenie nieruchomości.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: