Właściwość sądu, możliwość zmiany sądu

Pytanie:

Mam problem- gdzie należy złożyć do sądu pozew? Czy tam gdzie mieszka pozwany, czy tam gdzie mieszka powód? Ja jestem powodem i mieszkam w G. Strona pozwana czyli urząd pracy znajduje się w K. i nie wiem, gdzie należy złożyć taki pozew, gdyż suma przekracza 18.000 tyś zł. Mam wątpliwości co do tego sądu w K., gdyż osoba, którą chcę pozwać ma liczne znajomości w tej miejscowości, powoływała się na nie w rozmowie w urzędzie. Gdzie należy złożyć taki pozew,czy w jakiś sposób można uniknąć złożenia go w K. gdyż nie mam zaufania co do tego sądu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

 Ogólną reguła jest, iż powództwo wytacza się przed sąd miejsca zamieszkania (siedziby) pozwanego. wynika to z art. 27 kodeksu postępowania cywilnego. Jednakże stosownie do treści art. 34 kodeksu postępowania cywilnego, powództwo o ustalenie istnienia umowy, o jej wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie, jak też o odszkodowanie z powodu wykonania lub nienależytego wykonania umowy wytoczyć można przed sąd miejsca jej wykonania. W razie wątpliwości miejsce wykonania umowy winno być stwierdzone dokumentem. Natomiast, gdyby powództwo miało dotyczyć spraw z zakresu prawa pracy (wynikające ze stosunku pracy), wówczas powództwo takie może być wytoczone bądź przed sąd właściwości ogólnej pozwanego, bądź przed sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana, bądź też przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy. Właściwość powyższa wynika z art. 461 par. 1 k.p.c.

Zgodnie z art. 30 k.p.c., powództwo przeciwko osobie prawnej lub innemu podmiotowi nie będącemu osobą fizyczną wytacza się według miejsca ich siedziby. Z opisywanej sytuacji nie wynika dokładnie, czy chce Pan pozwać Urząd Pracy, czy też konkretnego pracownika za wyrządzoną Panu szkodę, czy też o zapłatę należnej Panu kwoty. Wydaje się jednak, że pozwać trzeba będzie urząd reprezentowany przez jego dyrektora. Dopiero ten będzie miał ewentualne roszczenie regresowe do pracownika.

 Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego sąd właściwy w chwili wniesienia pozwu pozostaje właściwy aż do ukończenia postępowania, choćby podstawy właściwości zmieniły się w toku sprawy. Jeśli sąd, do którego wniesiono pozew okazał sie właściwym, to nie ma możliwości zmiany właściwości miejscowej sądu poprzez podanie okoliczności dużej odległości dla jednej ze stron postępowania. Kodeks postępowania cywilnego w odróżnieniu od kodeksu postępowania karnego nie zna możliwości zmiany właściwości miejscowej sądu z uwagi na tą właśnie okoliczność

 

Jednocześnie polecamy zapoznanie się z informacją prawną: Do którego sądu skierować pismo? Właściwość sądu

Jeżeli natomiast chodzi o Pana obawy o brak obiektywności sądu, wskazać można na instytucję wyłączenia sędziego. Wyłączenie takie może nastąpić w ściśle określonych przypadkach. Zgodnie z art. 48 k.p.c., wyłączenie sędziego może nastąpić, jeżeli: 1) w sprawach, w których jest stroną lub pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy oddziaływa na jego prawa lub obowiązki; 2) w sprawach swego małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych bocznych do czwartego stopnia i powinowatych bocznych do drugiego stopnia; 3) w sprawach osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli; 4) w sprawach, w których był lub jest jeszcze pełnomocnikiem albo był radcą prawnym jednej ze stron; 5) w sprawach, w których w instancji niższej brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia, jako też w sprawach o ważność aktu prawnego z jego udziałem sporządzonego lub przez niego rozpoznanego oraz w sprawach, w których występował jako prokurator. Ponadto, strona lub sam sędzia może żądać wyłączenia ze sprawy, jeżeli między nim a jedną ze stron lub jej przedstawicielem zachodzi stosunek osobisty tego rodzaju, że mógłby wywołać wątpliwości co do bezstronności sędziego. Przepisy o wyłączeniu sędziego stosuje się także do wyłączenia ławnika (art. 54 k.p.c.). W analizowanym przypadku może Pan złożyć wniosek o wyłączenie ławnika na podstawie powołanego punktu 1. Sąd bowiem orzeka w składzie sędziego i dwóch ławników tylko w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz w sprawach ze stosunków rodzinnych z wyjątkiem spraw o alimenty.

Jeżeli natomiast chodzi o właściwość rzeczową sądu, to w niniejszej sprawie, w sytuacji, gdy wartość przedmiotu sporu wynosi 18.000 zł, właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd rejonowy.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

MIROSŁAWA

15.5.2017 10:39:18

Re: Właściwość sądu, możliwość zmiany sądu

mój Brat i bratowa mają duży wpływ (i znajomości) pracują na tutejszym Uniwersytecie!! (ona- na wydziale prawa') - kolejny raz Sąd nagina Ewidentnie i tendencyjnie interpretuje "dowody" - uznaje tylko ich kłamstwa ("zeznania")! Jaką mam szansę na ZMIANĘ WŁASCIWOŚCI MIEJSCOWEJ SĄDU!???? TO SPARAWA CYWILNA O SPADEK!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: