e-prawnik.pl Porady prawne

Właściwość sądu pracy

Pytanie:

Lekarze zatrudnieni w szpitalu wytoczą proces pracodawcy. Aktualnie jest 27 zainteresowanych osób. Wartość przedmiotu sporu w przypadku jednego lekarza wynosi ok. 12 500 zł. Dla wszystkich powodów wartość przedmiotu sporu jest iloczynem jednostkowego wps (12 500 zł) i 27, czyli wynosi 337 500 zł. Który sąd (rejonowy, okręgowy) jest właściwy jako sąd I instancji?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Właściwość sądu pracy

1.2.2007

Przedstawiony w pytaniu sposób obliczenia wartości przedmiotu sporu jest zasadny o tyle, o ile mamy do czynienia ze współuczestnictwem materialnym po stronie powodów, czyli przedmiotem sporu są prawa lub obowiązki im wspólne lub oparte na tej samej podstawie faktycznej i prawnej. W wypadku jednak, gdy przedmiot sporu stanowią roszczenia lub zobowiązania jednego rodzaju, oparte na jednakowej podstawie faktycznej i prawnej (współuczestnictwo formalne) wartość przedmiotu sporu będzie określona indywidualnie dla każdego z 27 powodów.

Należy uznać, że sądem właściwym do rozpoznania sprawy w I instancji będzie sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) pozwanego lub w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana, bądź też sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy. Ustalenie, czy będzie to  sąd rejonowy, czy sąd okręgowy uzależnione jest od stwierdzenia, z jakiego rodzaju roszczeniem mamy do czynienia. Kodeks postępowania cywilnego stanowi, że do właściwości sądów rejonowych, bez względu na wartość przedmiotu sporu, należą sprawy z zakresu prawa pracy o ustalenie istnienia stosunku pracy, o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia i o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy, a także sprawy dotyczące kar porządkowych i świadectwa pracy oraz roszczenia z tym związane.

Jeżeli treścią żądania powodów będzie roszczenie o zapłatę wynagrodzenia z tytułu dyżurów lekarskich, opisana w pytaniu sprawa nie mieści się w powyższym wyliczeniu. Właściwym do rozpoznania pozwu będzie sąd rejonowy - sąd pracy. 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ