Właściwy sąd w sprawie o ustalenie ojcostwa dziecka pozamałżeńskiego

Pytanie:

Jaki sąd jest właściwy w sprawie o ustalenie ojcostwa dziecka pozamałżeńskiego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Sprawy o ustalenie ojcostwa objęte są postępowaniem odrębnym w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi (art. 453-458 Kodeksu postępowania cywilnego). Sprawy o ustalenie ojcostwa pozamałżeńskiego należą do właściwości rzeczowej sądów rejonowych (art. 17 pkt 1 k.p.c.). Powództwo o ustalenie ojcostwa i związane z tym roszczenia można wytoczyć według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej czyli dziecka (art. 32 k.p.c.). Pełnomocnikiem, poza adwokatem oraz radcą prawnym mogą być rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia (art. 87 par. 1 k.p.c.). Skutki cywilne wyroku ustalającego ojcostwo dziecka cofają się do daty jego poczęcia.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

julka

1.8.2016 9:54:30

Re: Właściwy sąd w sprawie o ustalenie ojcostwa dziecka pozamałżeńskiego

Sprawy z zakresu powyższych spraw rozpatrują sądy okręgowe, a nie jak napisano w tekście rejonowe. Art. 17. [Właściwość sądu okręgowego] Do właściwości sądów okręgowych należą sprawy: 1) o prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe oprócz spraw o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa oraz o rozwiązanie przysposobienia;


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: