Wniosek o ukaranie wniesiony przez straż miejską

Pytanie:

Dostałem wyrok nakazowy z VII Wydziału Karnego na podstawie wniosku o ukaranie złożonego przez Straż Miejską dotyczącą popełnionego wykroczenia z art. 96 paragraf 3 kw (przekroczenie prędkości). Czy Straż Miejska może prowadzić postępowanie w tym zakresie? (telewizji słyszałem, że nie ma takiego prawa).

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Z art. 96 par. 3 kodeksu wykroczeń wynika, że karze grzywny podlega kto wbrew obowiązkowi nie wskaże na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie. Przepis ten nie dotyczy przekroczenia prękości jak Pan wskazuje w swoim opisie.

 

Nie ma wątpliwości, że straż miejska może za to wykroczenie nakładać grzywnę w formie mandatu karnego (par. 2 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, Dz. U. 2003 r., Nr 208 poz. 2026). 

 

Kontrowersje budzi jednak prawo straży miejskich do wnoszenia wniosków o ukaranie właścicieli pojazdów za odmowę wskazania, kto danego dnia kierował pojazdem. Wynikają one z postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2010 r., sygn. I KZP 15/10:

 

Straż gminna (miejska) nie jest uprawniona do złożenia wniosku o ukaranie za wykroczenie z art. 97 k.w. w zw. z art. 78 ust. 4 p.r.d. wobec właściciela lub posiadacza pojazdu, który nie wykonał obowiązku wskazania, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie, albowiem zakres tego uprawnienia w sprawach o wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji w związku z naruszeniem konkretnych przepisów ruchu drogowego, został ograniczony w art. 129b ust. 2 pkt 1 i 2 p.r.d. do kierującego pojazdem albo innego uczestnika ruchu.Zaznaczamy, że obecnie niewskazanie kierującego pojazdem jest wykroczeniem z art. 96 § 3 kw, ale przed zmianą przepisów zachowanie takie faktycznie było karalne z art. 97 kw. (zmiana nastąpiła w dniu 31 grudnia 2010 r.), jednak nie zmienia to aktualności orzeczenia. W związku z tym sporządzenie wniosku o ukaranie i wniesienie go przez straż miejską z powodu odmowy wskazania kierującego jest niezgodne z prawem – sąd powinien wówczas odmówić wszczęcia postępowania w sprawie z związku z brakiem skargi uprawnionego oskarżyciela (art. 5 § 1 pkt. 9 kpsw).

 

W Pana przypadku sąd wydał wyrok nakazowy, co jest sprzeczne z prawem. Sugerujemy zatem wniesienie sprzeciwu od wydanego wyroku w terminie 7 dni od jego otrzymania. 

 

Jednocześnie wskazujemy, że brak możliwości wnoszenia przez straż miejską wniosków o ukaranie w związku z wykroczeniem z art. 96 par. 3 kw nie oznacza, że wniosku takiego nie może wnieść policja. Policja jest oskarżycielem publicznym we wszystkich sprawach o wykroczenia, z wyjątkiem wykroczeń wskazanych w ustawie. 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Vit

4.2.2014 20:39:19

Re: Wniosek o ukaranie wniesiony przez straż miejską

Straż Gminna przysłała mi Wezwanie do wyrażenia zgody na przyjęcie mandatu karnego w wysokości 200 zł i 4 punktów karnych, jeżeli jestem osobą kierujacą pojazdem oraz do wypełnienia Oświadczenia do trzech przypadków. Podano, że prędkość wynosiła 73 km/h, dopuszczalna 50 km/h. Ponieważ pomiar prędkości budził wątpliwości, wystąpiłem o wyjaśnienie i uzasadnienie żądań. Wskazałem na błąd Fotoradaru CM +- 3 km/h, na inne źródła promieniowania, stąd pomiary predkości nie są dowodem wykroczeń. TK wskazał na przekroczenia uprawnień, bo SG nie może używać stacjonarnych rejestratorów tylko przenośnych (art.129b ust.4 z 20.6.97). Nie otrzymałem wyjaśnień. SG ponownie przesłała te same dokumenty po 3 miesiącach.Odpisałem 1.09.13, że naruszono art.35 kpa oraz7 i 8 kpa oraz art.9 i art.12 par.1 kpa. Brak odpowiedzi oznacza milczacą zgodę.

obywatel PL

18.9.2013 1:32:40

Re: Wniosek o ukaranie wniesiony przez straż miejską

Straż miejska w tym policyjnym państwie nie tylko takie rzeczy potrafi wyczyniać! Jak nie mogą wlepić mandatu z fotoradaru zmuszają mandatami za niestawiennictwo do osobistego przyjazdu z drugiego końca Polski w charakterze świadka bez prawa do zwrotu kosztów dojazdu dla świadka. Wychodzi to jeszcze parę razy więcej niż dobrowolny mandat za przekroczenie prędkości a odwołania do prezydenta miasta, któremu podlegają strażacy to zawsze korespondencja w jedną stronę!!! W końcu oficjalnie mówi się o łataniu dziur budżetowych mandatami za wszystko i wszystkich, a ja nie wygrałem w totolotka ani też nie brałem udziału w przetargach autostradowych na Euro 2013!

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: