Wniosek o wpis otwarcia likwidacji

Pytanie:

Gdzie i na jakich formularzach należy zgłosić wniosek o wpis otwarcia likwidacji spółki z.o.o.?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Wniosek o wpis otwarcia likwidacji składa się do sądu rejestrowego właściwego ze względu na siedzibę spółki, której wpis dotyczy. Wpis otwarcia likwidacji do rejestru ma charakter deklaratoryjny – otwarcie to następuje z chwilą zajścia przyczyny rozwiązania spółki. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu KRS-Z61, do którego należy załączyć formularz KRS-ZR oraz formularz KRS-ZK. W przypadku gdy w spółce ustanowiony był prokurent, należy załączyć formularz KRS-ZL, celem wykreślenia z rejestru prokurenta, jako że zgodnie z art. 284 § 1 k.s.h. otwarcie likwidacji powoduje wygaśnięcie prokury. Jako materialną podstawę wpisu należy załączyć dokument, z którego wynika, iż zaszła przyczyna rozwiązania spółki (np. uchwałę wspólników). Jak już wyżej wskazano w art. 277 § 2 k.s.h. wymaga się, aby do zgłoszenia otwarcia likwidacji załączyć złożone wobec sądu albo poświadczone notarialnie wzory podpisów likwidatorów. Niemniej jednak należy uznać, że w przypadku, gdy likwidatorami są członkowie zarządu, których podpisy są ujawnione w aktach rejestrowych z tytułu prawa reprezentowania spółki, obowiązek ten staje się bezprzedmiotowy. Podobnie sytuacja przedstawia się w przypadku adresów likwidatorów.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 16.3.2009

  Na czym polega akredytywa?

  Akredytywy znajdują zastosowanie zarówno w obrotach krajowych jak i zagranicznych. Akredytywa gwarantuje dostawcy bezwzględne i natychmiastowe otrzymanie należności, a odbiorcy pozwala uzależnić (...)

 • 9.6.2018

  Zawieszenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców wpisanych do CEIDG

  Od 30 kwietnia 2018 r. każdy przedsiębiorca wpisany do CEIDG ma możliwość zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej bezterminowo lub też na dowolny wskazany okres. 

 • 17.11.2018

  Uporządkuj wpisy w CEIDG

  Przedsiębiorcy, którzy mają więcej niż jeden aktywny lub zawieszony wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, powinni wiedzieć, że wiele wpisów jednego (...)

 • 29.8.2018

  Zachowek - czym jest zachowek i komu się należy?

  Podstawową zasadą prawa spadkowego jest swoboda testowania. Oznacza ona, iż spadkodawca może za życia w drodze testamentu dowolnie rozrządzić swoim majątkiem, jeśli zaś tego nie uczyni, krąg (...)

 • 7.7.2010

  Rozwiązanie i likwidacja spółki z o.o.

  Rozwiązanie i likwidacja spółki powoduje, iż następuje upłynnienie majątku spółki oraz spłatę wierzycieli. To zadanie stojące przed likwidatorami. Przepisy ogólne o spółkach kapitałowych (...)