Wpływ inwestycji na środowisko

Pytanie:

"We wniosku o uzgodnienie warunków zabudowy dla inwestycji zlokalizowanej w strefie ochronnej jeziora parku krajobrazowego (fakt ten został w postępowaniu zatajony), inwestor podał informację (bez podania podstawy prawnej), że "planowane obiekty nie wpływają na stan środowiska naturalnego w sposób wymagający opracowania jego oceny". Na tej podstawie wszystkie kolejne decyzje wydawane były bez oceny tego wpływu. Gdyby oceny dokonano w postępowaniu, niewątpliwie lokalizacja inwestycji w strefie zakazu zostałaby ujawniona. Czy taka odręczna deklaracja inwestora o braku wpływu na środowisko jest dla organu administracji wystarczająca i pozwala pominąć formalną ocenę oddziaływania inwestycji na środowisko, czy też jest to naruszenie trybu postępowania?"

Odpowiedź prawnika: Wpływ inwestycji na środowisko

Zgodnie z art. 46 prawa o ochronie środowiska, realizacja:

  1. planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, określonego w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2, 
  2. planowanego przedsięwzięcia innego niż określone w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony, jeżeli może ono znacząco oddziaływać na ten obszar 

-jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, zwanej dalej „decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.

Obszary o których mowa w art. 51 ustawy o ochronie środowiska, wymagające sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko to:

  • planowane przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko,
  • planowane przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek jest ustalony na podstawie postanowienia organu właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  • planowane przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, dla których obowiązek jest ustalony na podstawie postanowienia organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko stwierdza się obligatoryjnie dla przedsięwzięć jeżeli możliwość realizacji przedsięwzięcia uzależniona jest od ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.

Rada Ministrów, uwzględniając możliwe oddziaływanie na środowisko przedsięwzięć określiła w drodze rozporządzenia rodzaje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, oraz rodzaje przedsięwzięć, dla których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany, w tym przypadki, gdy zmiany dokonywane w obiektach są kwalifikowane jako takie przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę: rodzaj działalności, wielkość produkcji i inne parametry techniczne.

Na marginesie należy dodać, że zgodnie z art. 119 ustawy o ochronie przyrody, zabrania się wznoszenia w pobliżu morza, jezior i innych zbiorników wodnych, rzek i kanałów obiektów budowlanych uniemożliwiających lub utrudniających ludziom i dziko występującym zwierzętom dostęp do wody, z wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej oraz związanych z bezpieczeństwem powszechnym i obronnością kraju.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika