Wpływ wysokości diety na dodatek rodzinny

Pytanie:

Kierowca zatrudniony na podstawie umowy o pracę w firmie zajmującej się transportem międzynarodowym - wykonujący "kursy" za granicę otrzymuje diety, które nie wchodzą w skład wynagrodzenia, nie są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, co potwierdza urząd skarbowy w zaświadczeniu o dochodzie podlegającym opodatkowaniu. Czy dieta jest innym dochodem wliczanym do dochodu rodziny, według którego ustala się prawo do otrzymania dodatku rodzinnego na uczące się dziecko?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 8 ustawy o świadczeniach rodzinnych do zasiłku rodzinnego przysługują między innymi dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oraz podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. Prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego przysługuje w sytuacji, gdy dana rodzina jest uprawniona do zasiłku rodzinnego. Dodatek jest bowiem związany z zasiłkiem rodzinnym. Zatem właściwe dla określenia dochodu warunkującego otrzymanie dodatku do zasiłku są przepisy o wysokości dochodu warunkujące prawo do zasiłku rodzinnego. Dodatek jest immanentnie związany z zasiłkiem.

Zgodnie z art. 5 powołanej wyżej ustawy zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 583,00 zł. W przypadku gdy dochód rodziny lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego, o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu (44 zł) przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje.

Ustawodawca po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób jako dochód traktuje:

  1. przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,

  2. deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

  3. inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych pośród, których ustawodawca wymienia:

  • należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą - w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,

  • stypendia określone w przepisach o systemie oświaty, o szkolnictwie wyższym oraz w przepisach o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, a także inne stypendia przyznawane uczniom lub studentom.

Zatem diety wlicza się do dochodu, od którego zależy prawo do zasiłku rodzinnego i dodatku.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: