Wpływ wysokości diety na dodatek rodzinny

Pytanie:

"Kierowca zatrudniony na podstawie umowy o pracę w firmie zajmującej się transportem międzynarodowym - wykonujący "kursy" za granicę otrzymuje diety, które nie wchodzą w skład wynagrodzenia, nie są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, co potwierdza urząd skarbowy w zaświadczeniu o dochodzie podlegającym opodatkowaniu. Czy dieta jest innym dochodem wliczanym do dochodu rodziny, według którego ustala się prawo do otrzymania dodatku rodzinnego na uczące się dziecko?"

Odpowiedź prawnika: Wpływ wysokości diety na dodatek rodzinny

Zgodnie z art. 8 ustawy o świadczeniach rodzinnych do zasiłku rodzinnego przysługują między innymi dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oraz podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. Prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego przysługuje w sytuacji, gdy dana rodzina jest uprawniona do zasiłku rodzinnego. Dodatek jest bowiem związany z zasiłkiem rodzinnym. Zatem właściwe dla określenia dochodu warunkującego otrzymanie dodatku do zasiłku są przepisy o wysokości dochodu warunkujące prawo do zasiłku rodzinnego. Dodatek jest immanentnie związany z zasiłkiem.

Zgodnie z art. 5 powołanej wyżej ustawy zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 583,00 zł. W przypadku gdy dochód rodziny lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego, o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu (44 zł) przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje.

Ustawodawca po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób jako dochód traktuje:

  1. przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,

  2. deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

  3. inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych pośród, których ustawodawca wymienia:

  • należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą - w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,

  • stypendia określone w przepisach o systemie oświaty, o szkolnictwie wyższym oraz w przepisach o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, a także inne stypendia przyznawane uczniom lub studentom.

Zatem diety wlicza się do dochodu, od którego zależy prawo do zasiłku rodzinnego i dodatku.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika