Wydanie decyzji o zagospodarowaniu terenu na cele nierolne i nieleśne

Pytanie:

Czy można wydać decyzję o zagospodarowaniu terenu, którego którego przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne dopuszczane jest jedynie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Decyzja taka byłaby niezgodna z prawem, co podkreślono w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 17 września 2010 r. (II SA/Gl 258/10): „Pozytywne uzgodnienie decyzji o warunkach zabudowy dla terenu, którego przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne dopuszczane jest jedynie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, nosi znamiona rażącego naruszenia prawa”. Na niemożność jej wydania wskazano w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 sierpnia 2009 r. (IV SA/Wa 697/09): „Dla terenu, o którym mowa w art. 61 ust. 1 pkt 4 u.p.z.p., a który zgodnie z art. 7 ustawy z 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych wymaga uzyskania zgody lub zgody takiej nie posiada, w ogóle nie można ustalić warunków zabudowy dla inwestycji o przeznaczeniu innym, aniżeli rolniczym lub leśnym”.

W związku z powyższym należy odnieść się do procedury uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 14 ust. 1. u.p.z. w celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY