e-prawnik.pl Porady prawne

Wyłączenie gruntów leśnych z produkcji

Pytanie:

Chcę kupić las. Jaka jest możliwość wycięcia w celach komercyjnych drzew liściastych, iglastych, owocowych z własnego lasu-czy muszę mieć jakieś pozwolenia?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wyłączenie gruntów leśnych z produkcji

11.8.2006

Zgodnie z ustawą o lasach, dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, niestanowiących własności Skarbu Państwa, zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty wydana na podstawie inwentaryzacji stanu lasów. W inwentaryzacji stanu lasu ustala się wskazaniach z zakresu gospodarki leśnej dotyczących użytkowania rębnego, zwłaszcza z zakresu przebudowy drzewostanów, dotyczących użytkowania przedrębnego oraz odnowienia, pielęgnowania i ochrony lasu, określanych szacunkowo z uwzględnieniem warunków obowiązujących przy sporządzaniu uproszczonego planu urządzenia lasu. Zgodnie z art. 158 kodeksu wykroczeń, właściciel lub posiadacz lasu, który dokonuje wyrębu drzewa w należącym do niego lesie albo w inny sposób pozyskuje z tego lasu drewno niezgodnie z planem urządzenia lasu, uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej albo bez wymaganego pozwolenia, podlega karze grzywny. W pytaniu nie zostało wskazane, na jakie konkretnie cele zamierza przeznaczyć Pan opisane grunty. W dalszej odpowiedzi założono więc, że zamierza Pan nie tylko wyciąć drzewa, ale i wyłączyć te grunty spod produkcji leśnej.

Kwestie dotyczące ochrony lasów są przedmiotem regulacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Gruntami leśnymi, w rozumieniu ustawy, są, między innymi grunty określone jako lasy w przepisach o lasach, zgodnie z którą lasem jest grunt  o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi) - drzewami i krzewami oraz runem leśnym - lub przejściowo jej pozbawiony, przeznaczony do produkcji leśnej lub stanowiący rezerwat przyrody lub wchodzący w skład parku narodowego albo wpisany do rejestru zabytków. Ochrona gruntów leśnych polega, między innymi na ograniczaniu przeznaczania ich na cele nieleśne lub nierolnicze. Przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne (czyli ustalenie innego niż innego niż leśny sposobu użytkowania gruntów leśnych) dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.  Przeznaczenie na cele nieleśne prywatnych gruntów leśnych - wymaga uzyskania zgody marszałka województwa wyrażanej po uzyskaniu opinii izby rolniczej. Wyrażenie zgody następuje na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Następnie należy wyłączyć grunty leśne przeznaczone na cele nierolnicze i nieleśne z produkcji leśnej.

Wyłączenie polega na  rozpoczęciu innego niż rolnicze lub leśne użytkowania gruntów. Wyłączenie takie następuje po wydaniu decyzji zezwalających na takie wyłączenie. Osoba, która uzyskała zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji, jest obowiązana uiścić należność i opłaty roczne, a w odniesieniu do gruntów leśnych - także jednorazowe odszkodowanie w razie dokonania przedwczesnego wyrębu drzewostanu. Wysokość jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu stanowi różnicę między spodziewaną wartością drzewostanu w wieku rębności, określonym w planie urządzania lasu, a wartością w chwili jego wyrębu. W drzewostanach młodszych, w których nie można pozyskać sortymentów drzewnych, odszkodowanie to stanowi wartość kosztów poniesionych na założenie i pielęgnację drzewostanów. Wysokość tych opłat określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu (Dz.U.2002.99.905 ). Zgodnie z tym rozporządzeniem, wiek rębności drzewostanu dla gatunków ustala się na podstawie danych określonych dla tego drzewostanu w planie urządzenia lasu, uproszczonym planie urządzenia lasu lub w inwentaryzacji stanu lasów. Jeżeli dla drzewostanu nie został sporządzony plan urządzenia lasu, uproszczony plan urządzenia lasu lub inwentaryzacja stanu lasu, jako wiek rębności tego drzewostanu przyjmuje się minimalny wiek wyrębu, o którym mowa w rozporządzeniu. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu.

Również na wycięcie drzew nie wchodzących w skład lasu, w zależności od ich gatunku, wymaga zezwolenia oraz poniesienia opłat. W określonych sytuacjach, wymienionych w ustawie o ochronie przyrody nie jest konieczne uzyskiwanie zezwolenia, czy też uiszczania opłat. Kwestie te zostały omówione w odpowiedziach:

Zezwolenie na wycinkę drzew

Zezwolenie na wycinkę drzewa

Wycięcie drzewa owocowego na działce

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ