e-prawnik.pl Porady prawne

Wymóg autoryzowanego serwisu w przetargu

Pytanie:

Podmiot udzielający zamówienia objęty jest zakresem ustawy Prawo zamówień publicznych, forma postępowania: przetarg nieograniczony. Przetarg dotyczy sprzętu biurowego: drukarko-kopiarki. Dla takiej działalności nie są wymagane żadne koncesje ani zezwolenia. Przedmiotem postępowania jest zakup i dostawa urządzeń wraz z zapewnieniem 36-miesięcznej gwarancji dla dostarczonych urządzeń (bez oznaczenia czy ma to być gwarancja producenta czy dostawcy). Czy w myśl obowiązujących przepisów (w tym dyrektyw unijnych o swobodzie przepływu towarów i usług) Zamawiający ma prawo wymagać od wykonawcy zapewnienia autoryzowanego serwisu dla oferowanych produktów? Czy Zamawiający ma prawo żądać przedstawienia certyfikatu autoryzacji producenta i tym samym warunkować dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wymóg autoryzowanego serwisu w przetargu

26.4.2007

Jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia nie precyzuje, oprócz terminu, innych warunków gwarancji, należy odnieść się do właściwych przepisów kodeksu cywilnego (art. 577 - 581). Zgodnie z art. 577 kc w wypadku gdy kupujący otrzymał od sprzedawcy dokument gwarancyjny co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że wystawca dokumentu (gwarant) jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji.

Jak widać z powyższego, ustawodawca nie ogranicza instytucji gwarancji tylko do producenta towaru, nie wymaga też, by producent tę gwarancję w jakikolwiek sposób potwierdzał. Samo wymaganie gwarancji określone w SIWZ nie oznacza też, iż gwarant powinien mieć stały serwis, chyba że SIWZ tego wymaga. Oczywiście, jeśli cena nie jest jedynym kryterium, brak stałego serwisu może mieć pewne znaczenie dla oceny, czy wykonawca wywiąże się w należyty sposób z udzielonej gwarancji.

W razie wątpliwości czy też sporu co do treści specyfikacji warto zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba wpłynie na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

Może się też zdarzyć, iż na etapie tych wyjaśnień okaże się konieczne zmodyfikowanie treści SIWZ. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może bowiem w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować jej treść. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania.

 W razie konieczności dostosowania ofert, termin na ich składanie powinien ulec przedłużeniu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ