Wynagrodzenie w okresie wypadku przy pracy

Pytanie:

Jestem dyrektorem placówki oświatowej, mam dodatek funkcyjny i motywacyjny. Uległem wypadkowi w drodze z pracy do domu. Czy przysługuje mi 100 % wynagrodzenia, a w związku z tym dodatek funkcyjny i motywacyjny?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 92 kodeksu pracy za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy, jeżeli niezdolność ta trwa łącznie do 35 dni w ciągu roku kalendarzowego, pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia. Wynagrodzenie to oblicza się według zasad obowiązujących przy ustaleniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i wypłaca za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy. Pobieranie w okresie niezdolności do pracy takiego wynagrodzenia, nie jest jednak równoznaczne z pobieraniem zasiłku chorobowego. Dopiero za czas niezdolności do pracy trwajacej łącznie dłużej niż 35 dni w ciagu roku kalendarzowego pracownikowi będzie przysługiwał zasiłek chorobowy. N2: Należy jednak pamiętać, że od 1 stycznia 2003r. pracodawca zobowiazany bedzie wypłacać wynagrodzenie tylko za pierwsze 33 dni niezdolności do pracy. W okresie w którym przysługuje wynagrodzenie zasadnicze (a więc także w okresie niezdolności pracownika do pracy wskutek wypadku) będzie Panu w dalszym ciągu przysługiwał dodatek funkcyjny i motywacyjny. Zgodnie bowiem z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2000 r. w sprawie dodatków oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej, a także w sprawie dodatku motywacyjnego i służbowego dla nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych w urzędach organów administracji rządowej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisjach egzaminacyjnych oraz w jednostkach organizacyjnych sprawujących nadzór pedagogiczny, dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych przyczyn obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia. Podstawę wymiaru zasiłku stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie, wypłacone za okres 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Przy obliczaniu tej podstawy bierze się więc pod uwagę dodatki.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: