Wynagrodzenie za dyżury lekarskie

Pytanie:

Jestem pracownikiem Publicznego Samodzielnego ZOZ-u. Mam wykształcenie wyższe techniczne, jestem zatrudniony na stanowisku młodszego asystenta i zajmuję się naprawą sprzętu medycznego, przede wszystkim sprzętu rentgenowskiego i tomografu komputerowego - uzyskałem przeszkolenie w tym zakresie przez serwis producenta. Ponadto we współpracy z lekarzami, technikami medycznymi i pielęgniarkami usuwam problemy wynikłe podczas badań, a powstałe wskutek awarii sprzętu, błędów obsługi czy też wymagające zastosowania specjalnych technik badania. W związku z wykonywaną pracą pełnię, po 5 godzinach etatowych (praca w narażeniu na promieniowanie jonizujące), dyżury "pod telefonem". Podczas tych dyżurów jestem często wzywany jeżeli okazuje się, że pacjentowi nie można udzielić świadczenia medycznego bez mojej interwencji. Za pełnienie dyżurów otrzymuję wynagrodzenie w wysokości 25% stawki godzinowej, a za godziny przepracowane podczas wezwań 100% stawki godzinowej niezależnie od tego czy jest to dzień roboczy czy świąteczny, a od otrzymanych w ten sposób wynagrodzeń nie są naliczane żadne pochodne oraz nie są one uwzględniane w obliczaniu średniej do wynagrodzenia za urlop, jedynie brane są pod uwagę przy obliczaniu świadczeń chorobowych. Do pełnienia dyżurów zostałem zobowiązany przed rokiem 1999. Po wejściu w życie zmian do ustawy o Zakładach Opieki Zdrowotnej zwróciłem się do działu płac z pytaniem dlaczego nie jest nam naliczane wynagrodzenie, w sposób przewidziany w ustawie, a mianowicie 50% stawki godz. za dyżur i 100%, 165% lub 200%, w zależności od pory dnia i w dni świąteczne, za wezwania. Otrzymałem ustną odpowiedź, że dział kadr wstrzymał obliczanie wynagrodzeń w ten sposób dla naszej grupy, gdyż za dużo byśmy zarabiali. W kwietniu 2000 roku wysłaliśmy do dyrekcji prośbę o zastosowanie wobec nas uregulowań ustawowych. Mimo zapewnień działu prawnego o tym, że odpowiedź na nasze pismo jest juz prawie gotowa, a sprawa jest wyjątkowo złożona, do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Po roku ponowiliśmy pisemnie naszą prośbę - do dnia dzisiejszego bez odpowiedzi - w ustnej wypowiedzi dyrekcja stwierdziła, że jest to sprawa działu kadr. Ponadto kilkakrotnie byłem w tej sprawie indagowany przez pracowników administracji, ale w formie rozmowy. W związku z trzyletnim biegiem przedawnienia roszczeń w listopadzie 2002 r. złożyliśmy pozew do Sądu Pracy, w którym wnosimy o: - zmianę stanowiska na jakim jesteśmy zatrudnieni, z młodszego asystenta na inżyniera klinicznego, - wypłatę zaległych wynagrodzeń wraz z odsetkami, za dyżury w oparciu o w/w ustawę, - uwzględnienie tych wynagrodzeń w obliczaniu średniej za urlop oraz w wypłacie z zakładowego funduszu nagród. Nikt z nami nie rozmawiał w tej sprawie, a tylko poprzez bezpośrednich przełożonych zostaliśmy powiadomieni, że niezależnie od wyniku rozprawy, będzie rozpatrywana decyzja o zwolnieniu z pracy (najchętniej w trybie dyscyplinarnym).

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Mamy do przeanalizowania kwestie zasadności 3 roszczeń zawartych w pozwie: 1. Dotyczącego zmiany stanowiska zatrudnienia. Młodszy asystent to stanowisko wymagające wykształcenia wyższego medycznego lub inne wyższe mające zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w działalności podstawowej, można zatrudnić na tym stanowisku także osobę, która nie posiada doświadczenia w zawodzie (stażu pracy) Natomiast osoba chcąca zająć stanowisko inżyniera klinicznego musi wylegitymować się wykształceniem wyższym technicznym i przeszkoleniem specjalistycznym i 3 letnim okresem stażu pracy. Kierownik publicznego zakładu opieki zdrowotnej może zatrudnić osobę posiadającą niższą, nie więcej niż o jedną czwartą, liczbę lat pracy od wymaganej do zatrudnienia na określonym stanowisku, gdy jest to uzasadnione potrzebami pracodawcy. Z informacji jakie zawarł Pan w swoim pytaniu wynika, że posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska Inżyniera klinicznego, jednak został Pan zatrudniony na innym stanowisku, podpisał Pan umowę zgodził się na takie na nie inne jej warunki , m. in. zaakceptował stanowisko pracy. To pracodawca decyduje o zmianie stanowiska pracy swojego pracownika a nie odwrotnie. 2. Dotyczącego wynagrodzenia za dyżury. Lekarze oraz inni posiadający wyższe wykształcenie pracownicy wykonujący zawód medyczny, zatrudnieni w zakładzie opieki zdrowotnej przeznaczonym dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych, mogą być zobowiązani do pełnienia w tym zakładzie dyżuru medycznego. Osoba wykonująca zawód medyczny to także osobę legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny. Za każdą godzinę dyżuru medycznego, poza wyjątkami o których niżej przysługuje wynagrodzenie w wysokości co najmniej 130% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego. Dyżur medycznym to wykonywanie, poza normalnymi godzinami pracy, czynności zawodowych także przez posiadającego wyższe wykształcenie pracownika wykonującego zawód medyczny w zakładzie opieki zdrowotnej przeznaczonym dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych. W przypadku dyżuru pełnionego w porze nocnej za każdą godzinę przysługuje wynagrodzenie w wysokości co najmniej 165% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, zaś w przypadku dyżuru pełnionego w niedziele i święta oraz dni dodatkowo wolne od pracy - co najmniej 200% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, bez względu na porę pełnienia dyżuru.

Osoby, o których była mowa wyżej mogą zostać zobowiązane do pozostawania poza zakładem opieki zdrowotnej w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych. Za każdą godzinę pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych przysługuje wynagrodzenie w wysokości 50% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego. Ubieganie się więc o wypłatę zaległych wynagrodzeń za dyżury jest w pełni zasadne. 3. Dotyczącego uwzględniania wynagrodzeń za dyżury w obliczaniu wynagrodzenia za urlop i wypłatę z zakładowego funduszu nagród Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, wypłacane nie później niż w terminie wypłaty wynagrodzenia u pracodawcy dla tego pracownika, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy, z wyłączeniem: 1) jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie, 2) wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, 3) gratyfikacji (nagród) jubileuszowych, 4) wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, 5) ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, 6) dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego, 7) wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, 8) nagród z zakładowego funduszu nagród, należności przysługujących z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej, 9) odpraw emerytalnych lub rentownych albo innych odpraw pieniężnych, 10) wynagrodzenia i odszkodowania przysługującego w razie rozwiązania stosunku pracy Składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc, z wyjątkiem 10 wymienionych powyżej, uwzględnia się przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. W przypadkach znacznego wahania wysokości składników takiego wynagrodzenia, mogą być one uwzględnione przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie nie przekraczającym 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. Natomiast wynagrodzenie roczne zostało ustalone w wysokości 8, 5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie, uwzględniając wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a także wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy przysługujące pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy. Przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy bierze się również pod uwagę składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, z wyjątkiem 10 wymienionych powyżej, uzyskane przez pracownika w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, uwzględnia się przy ustalaniu tego ekwiwalentu w przeciętnej wysokości z okresu 3 miesięcy. Reasumując, roszczenie uwzględnienia wynagrodzenia za dyżury tak przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop jak i przy wypłacie z zakładowego funduszu nagród są uzasadnione.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: