Wypowiedzenie najmu na czas określony

Pytanie:

Wynajmuję swoje mieszkanie prywatnej osobie. Umowa najmu zawiera następujący zapis: \"1. Umowa zostaje zawarta na 12 miesięcy. Po upływie tego okresu umowa przestaje obowiązywać bez uprzedniego wypowiedzenia. 2. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym doręczyła drugiej stronie wypowiedzenie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.\" Chcę mieszkanie sprzedać. Jak skutecznie i zgodnie z prawem wypowiedzieć umowę, żeby mieszkanie było wolne za powiedzmy 2-3 miesiące?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Ponadto należy zauważyć, że w tym wypadku będzie miała zastosowanie ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 31 poz. 266). W tym wypadku mamy do czynienia z najmem lokalu służącego do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, przez co najemca będzie dodatkowo chroniony.

W tym wypadku zawarto umowę na czas określony, co jest dopuszczalne. Ulegnie ona rozwiązaniu wraz z upływem terminu na który została zawarta. Dodatkowo przewidziano możliwość wypowiedzenia tej umowy. Wypowiedzenie jest sposobem na jednostronne zakończenie umowy. Jednak w tej sytuacji wypowiedzenie jest sprzeczne z prawem i nie będzie mogło zostać zastosowane, co oznacza, że umowa zakończy się dopiero z upływem terminu.

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu służącego do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych jest możliwe tylko w ściśle określonych wypadkach. Z przedstawionego stanu faktycznego nie wynika aby któraś z przesłanek została spełniona (niewłaściwe korzystanie z lokalu, zwłoka w zapłacie czynszu za co najmniej trzy pełne okresy płatności, podnajęcie osobie trzeciej bez wymaganej pisemnej zgody właściciela), dlatego nie jest możliwe, aby lokal został zwolniony w tak krótkim czasie.

Aby zwolnić lokal przed końcem terminu, na jaki umowa została zawarta, można porozumieć się z lokatorem i za zgodą stron zakończyć umowę wcześniej, ale wypowiedzenie z Pani strony w tym wypadku nie będzie możliwe.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY