Wypowiedzenie zmieniające

Pytanie:

W październiku otrzymałam od pracodawcy Oświadczenie o zmianie warunków pracy. W oświadczeniu tym napisano, że zmienia mi się warunki pracy ( konkretnie praca ma odbywać się w zupełnie innych godzinach, niż było to określone w umowie o pracę, dla mnie zupełnie niemożliwe do zrealizowania) oraz wskazano, że jeśli nie zgodzę się na nowe warunki do połowy grudnia będzie to równoznaczne z wypowiedzeniem pracy z zachowaniem 3 miesięcznego terminu wypowiedzenia. W oświadczeniu tym brak jest przyczyn dla których zmienia się warunki pracy oraz brak jest pouczenia o tym, że mogę w terminie 7 dni odwołać się do sądu pracy. O brakach tych dowiedziałam się sama szukając porady u innych osób. Złożyłam też od razu pisemne oświadczenie,że nie zgadzam się z przyjęciem nowych warunków i pracodawca powiedział mi,że w takim razie została mi tym samym wypowiedziana umowa o pracę i z końcem stycznia już u niego nie pracuję. Czy mimo tego,że złożyłam od razu takie oświadczenie, mogę zwrócić się do pracodawcy o zweryfikowanie tego oświadczenia i przystąpić z nim do ewentualnych negocjacji? Czy jeśli to jest niemożliwe, mogę odwołać się do sądu pracy, mimo,że upłynęło już 7 dni od daty wręczenia mi tego oświadczenia? Czy wtedy mogę żądać przywrócenia do pracy i odszkodowania za bezprawne rozwiązanie umowy o pracę? Czy należy mi się oprócz tego odprawa z uwagi, iż przyczyna wypowiedzenia leży po stronie pracodawcy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Podstawą wypowiedzenia warunków pracy i płacy pracownikowi jest przepis art. 42 Kodeksu pracy. Norma ta w sposób ogólny reguluje kwestię wypowiedzenia warunków pracy i płacy, zwanego także wypowiedzeniem zmieniającym. Jak wskazuje przepis § 1 niniejszego artykułu przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy.

Odpowiednie zastosowanie obejmuje także konieczność podania przez pracodawcę w oświadczeniu przyczyn wypowiedzenia warunków pracy i płacy. Konieczność ta wynika także z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, określającego dokładnie wzór pisma - wypowiedzenia zmieniającego (załącznik Nr 5). Wzór ten także wskazuje na obowiązek wskazania przyczyn wypowiedzenia warunków pracy i płacy. Brak podania tych przyczyny, stanowi więc naruszenie przepisów kodeksowych i jest podstawą do zaskarżenia decyzji pracodawcy do sądu pracy.

Upływ terminu 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia pracownika może nie mieć znaczenia w tej sytuacji, jako że pracodawca nie wskazał w piśmie na możliwość wniesienia odwołania do sądu pracy - a to także jest jeden z elementów obligatoryjnych pisma pracodawcy, tak ze względu na przepis art. 42 § 1 kp jak i wzór pisma wypowiadającego warunki pracy i pracy załączonego do w/w rozporządzenia. Jak wskazał Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 23 listopada 2000 r. (I PKN 117/2000) brak pouczenia pracownika przez pracodawcę o prawie odwołania się od wypowiedzenia oraz o terminie dokonania tej czynności, może stanowić okoliczność usprawiedliwiającą jego przekroczenie (art. 264 § 1 kp). W świetle powyższego, mimo tego, iż złożyła Pani oświadczenie o odmowie przyjęcia warunków pracodawcy, może Pani złożyć do sądu wniosek o przywrócenie terminu na dokonanie czynności procesowej i jednocześnie (wraz z tym pismem) złożyć w sądzie pozew o niezgodne z prawem wypowiedzenie warunków pracy i płacy.

W związku z tym, iż złożyła Pani oświadczenie o odmowie przyjęcia nowych warunków pracy, zakładając, iż postępowanie sądowe nie zakończy się wcześniej niż przed upływem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia stosunku pracy, z chwilą upływu tego terminu stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu. Jeśli sąd uzna, że wypowiedzenie warunków pracy i płacy było niezgodne z prawem, sąd zadecyduje o powrocie Pani do pracy (bezskuteczność wypowiedzenia) - na dotychczasowym stanowisku pracy bądź też o wypłacie odszkodowania jeśli orzeczenie bezskuteczności okaże się niemożliwe bądź niecelowe. Sąd orzeknie także o wynagrodzeniu za pozostawanie bez pracy - wysokość odszkodowania równa jest wynagrodzeniu za okres 1 miesiąca.

Zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, jeśli pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników i jeżeli przyczyny nie dotyczące pracownika stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron, przysługuje Pani odprawa, jeśli stosunek pracy zostanie definitywnie rozwiązany.

Kwestia porozumienia zależy od woli stron. Jednakże prosimy się zastanowić, czy uzyskanie porozumienia z pracodawcą będzie dla Pani korzystne. Może się bowiem okazać, iż po kilku dniach od zawarcia porozumienia i wycofania dotychczasowych oświadczeń (Pani i pracodawcy) pracodawca ponownie złoży Pani, tym razem prawidłowe wypowiedzenie warunków pracy i płacy, pozbawiając jednocześnie Panią do możliwości odwołania się do sądu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: