Zabrane prawo jazdy na 3 miesiące za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym.

Pytanie:

"Niedawno zostałem zatrzymany przez policję za przekroczenie prędkości o 50 km/h w terenie zatrzymanym. Dostałem 500 złotych kary, oraz zabrano mi prawo jazdy na 3 miesiące. Czy jest szansa na wcześniejsze odzyskanie prawa jazdy? Zawodowo jestem kierowcą i nie mogę sobie pozwolić na przestój. "

Odpowiedź prawnika: Zabrane prawo jazdy na 3 miesiące za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym.

W dniu 18 maja weszły w życie przepisy ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, zmieniające ustawę o kierujących pojazdami. W świetle treści znowelizowanego przepisu art. 102 ust. 1 pkt. 4 ustawy o kierujących pojazdami, starosta wydaje decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, w przypadku gdy kierujący pojazdem przekroczył dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym. Starosta wydaje decyzję, o której mowa powyżej, na okres 3 miesięcy, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności oraz zobowiązując kierującego do zwrotu prawa jazdy, jeżeli dokument ten nie został zatrzymany w trybie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

Jak wynika z powyższego, przesłanką wydania przez starostę decyzji administracyjnej o zatrzymaniu prawa jazdy na okres trzech miesięcy jest przekroczenie przez kierującego pojazdem dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym. Jeśli zatem przekroczył Pan prędkość o więcej niż 50 km/h, i nastąpiło to 18 maja br. lub później, starosta miał obowiązek wydać ww. decyzję, niezależnie od tego, że otrzymał Pan także inną karę. Może Pan odwołać się od ww. decyzji, jednakże odwołanie będzie mieć szansę powodzenia, jeśli z dokumentów sporządzonych przez policję wynika, iż przekroczył Pan dozwoloną prędkość o dokładnie 50 km/h lub mniej. W przeciwnym razie decyzja została wydana prawidłowo i odwołanie niestety nie okaże się skuteczne.

Stosownie do treści art. 102 ust. 2 ustawy o kierujących pojazdami, zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem następuje po ustaniu przyczyny zatrzymania oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej. Jeżeli od dnia zatrzymania prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem upłynął okres przekraczający rok, warunkiem wydania prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem jest uzyskanie pozytywnego wyniku kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji. Prawo jazdy zostanie Panu zatem zwrócone po upływie 3 miesięcy od jego zatrzymania. Okres ten, tj. okres, na który prawo jazdy ulega zatrzymaniu, oblicza się na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, przy czym dla ustalenia początku okresu jest właściwa data zwrotu dokumentu do organu właściwego w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, a w przypadku zatrzymania prawa jazdy w trybie art. 135 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym - data tej czynności. Jeżeli w chwili wydawania decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 4 lub 5, prawo jazdy było już w posiadaniu starosty z innego tytułu, okres zatrzymania prawa jazdy liczy się od dnia wydania tej decyzji. Jeśli zatem starosta w wydanej decyzji zobowiązał Pana do zwrotu zatrzymanego prawa jazdy, okres trzech miesięcy liczy się od dnia zwrotu dokumentu prawa jazdy. Jeśli natomiast prawo jazdy zostało Panu zatrzymane wcześniej, w trybie art. 135 ust. 1 pkt. 1a prawa o ruchu drogowym, tj. policjant zatrzymał prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku ujawnienia czynu polegającego na kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym, okres 3 miesięcy liczy się od dnia dokonania czynności zatrzymania. Zgodnie z art. 57. § 1 kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu. Terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca.

W świetle treści art. 102 ust. 3. ustawy o kierujących pojazdami, jeżeli sprawa o naruszenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lub 5, została skierowana do rozpoznania przez sąd lub organ orzekający o sprawie w postępowaniu dyscyplinarnym i nie zakończyła się prawomocnym rozstrzygnięciem w okresie 3 miesięcy od dnia zatrzymania dokumentu, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1d - w okresie 6 miesięcy, podlega on zwrotowi. Jeśli zatem nie przyjął Pan mandatu i sprawa trafiła do sądu, przy czym postępowanie przed sądem nie zakończy się przed upływem 3 miesięcy od zatrzymania prawa jazdy, prawo jazdy zostanie Panu zwrócone po upływie 3 miesięcy od zatrzymania (tzn. przed prawomocnym zakończeniem postępowania sądowego).

Przepisy nie przewidują jednak niestety skrócenia terminu, na który prawo jazdy zostało zatrzymane przez starostę na podstawie art. 102 ust. 1 pkt. 4 ustawy o kierujących pojazdami.

Ponadto należy mieć na uwadze treść art. 102 ust. 1d ustawy o kierujących pojazdami, zgodnie z którym jeżeli osoba kierowała pojazdem pomimo wydania decyzji administracyjnej o zatrzymaniu jej prawa jazdy na podstawie ust. 1 pkt 4 lub 5 albo zatrzymania prawa jazdy na podstawie art. 135 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, starosta wydaje decyzję administracyjną o przedłużeniu okresu, na który zatrzymano prawo jazdy, do 6 miesięcy. Jeżeli decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy nie została jeszcze wydana, starosta wydaje tę decyzję na okres 6 miesięcy.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Sil 2020-11-04 00:01:50

    życzę ci Andrzej abyś tak własnie kiedyś skończył jak zaliczysz wpadkę z prędkością , np w wiejskiej pipidówie w środku lasu gdzie akurat wysłał komendant swoich policmajstrów aby podnieść statystyki a nie bezpieczeństwo.

  • Andrzej STAWSKI 2017-06-02 17:01:39

    Powinien być obligatoryjnie po trzech miesiącach kurs i egzamin na wszystkie posiadane kategorie prawa jazdy (teoretyczny i praktyczny).


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika