Zakup nieruchmości na licytacji komorniczej

Pytanie:

Licytant wpłaca pełną kwotę za nieruchomość komornikowi po wygranej licytacji i po przysądzeniu własności. Jakich czynności musi dokonać licytant od tego momentu i ile czasu potrzeba by stał się prawomocnym właścicielem tej nieruchomości oraz mógłby ją sprzedać, czy można przystępować do sprzedaży nie zważając na ciągle zamieszkującego tam lokatora, wg prawa? Hipotetycznie zakładamy, że pomiędzy lokatorem tej nieruchomości i przyszłym kupującym (od licytanta) a licytantem są dobre stosunki, więc nie spodziewamy się żadnych komplikacji, ani nie ma pośpiechu wyprowadzki dotychczasowego lokatora.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Należy wskazać, iż z dniem uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności nabywca nieruchomości staje się jej właścicielem – por. art. 999 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.). Postanowienie o przysądzeniu własności uprawomocni się po upływie terminu do wniesienia zażalenia, jeżeli zażalenia nie wniesiono. Termin ten wynosi tydzień od daty doręczenia postanowienia uczestnikom postępowania (art. 394 § 2 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.) natomiast w przypadku zaskarżenia - w chwili wydania postanowienia przez sąd II instancji oddalającego zażalenie (art. 363 w zw. z art. 361 k.p.c.) – tak również Henryk Pietrzykowski w: Pietrzkowski Henryk, Ereciński Tadeusz Najnowsze wydanie:  Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Część trzecia. Postępowanie egzekucyjne; Warszawa 2009 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie III) ss. 720.

Zatem nabywca nieruchomości w drodze licytacji komorniczej staje się jej właścicielem z dniem uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Z tym dniem następują skutki prawne nabycia określone w art. art. 999, 1000, 1002, 1003 k.p.c. W szczególności należy wskazać, iż prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności jest podstawą wpisu w księdze wieczystej (KW) nieruchomości.

Brzmienie art. 999 § 1 k.p.c. wskazuje na to, iż wpis w księdze wieczystej ma w tym przypadku charakter deklaratoryjny. Oznacza to zatem, iż dla nabycia prawa własności nie jest konieczne wpisanie tego prawa w KW. Tym niemniej należy zadbać o ujawnienie swojego prawa w KW poprzez złożenie odpowiedniego wniosku w sądzie rejonowym wydziale ksiąg wieczystych właściwym ze względu na położenie nieruchomości. Warto również ujawnić swoje prawo w ewidencji gruntów i budynków prowadzonym przez gminę. Wprawdzie bez dochowania tych formalności możliwe jest zbycie prawa własności legitymując się jedynie prawomocnym postanowieniem sądu o przysądzeniu własności nieruchomości, tym nie mniej potencjalni nabywcy mogą wymagać uregulowania ww. kwestii formalnych ze względu na bezpieczeństwo obrotu.

Nie ma przeszkód, aby sprzedać lokal wraz z zamieszkującym tam lokatorem. Trzeba jednakże zwrócić uwagę na fakt, iż taki lokal ma znacznie niższą wartość rynkową. Należy również wskazać, iż prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności jest także tytułem egzekucyjnym do wprowadzenia nabywcy w posiadanie nieruchomości – art. 999 § 1 zd. 2 k.p.c.

Podsumowując, możliwe jest zbycie nieruchomości gdy właściciel legitymuje się prawomocnym postanowieniem o przysądzeniu własności. Jednakże w interesie właściciela jak i przyszłego nabywcy leży uprzednie uregulowanie spraw związanych z wpisem prawa w KW nieruchomości.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: