e-prawnik.pl Porady prawne

Założenie agencji pośrednictwa pracy

Pytanie:

Jakie dokumenty trzeba złożyć ubiegając się o wpis do rejestru agencji pośrednictwa pracy za granicą?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Założenie agencji pośrednictwa pracy

3.12.2004

Strona 1 z 2

Rejestr agencji zatrudnienia prowadzi Minister właściwy do spraw pracy. Dokonanie wpisu potwierdza wydaniem certyfikatu. Minister właściwy do spraw pracy określił, w drodze rozporządzenia, tryb dokonywania wpisu do rejestru agencji zatrudnienia, wzór wniosku o wpis, rodzaje dokumentów wymaganych do uzyskania wpisu, zakres składanych informacji oraz wzory formularzy składanych informacji. Wpis do rejestru agencji zatrudnienia, jest dokonywany w formie elektronicznej w księdze rejestrowej, odpowiednio w jednym z trzech działów dotyczących:

1) dział pierwszy - agencji pośrednictwa pracy:                                                       

 • w zakresie pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,                       

 • w zakresie pośrednictwa do pracy za granicą;

2) dział drugi - agencji doradztwa personalnego;

3) dział trzeci - agencji pracy tymczasowej.

Wpis do rejestru jest dokonywany na podstawie wniosku podmiotu ubiegającego się o wpis do rejestru złożonego wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Wniosek, zawierać powinien następujące dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis do rejestru:

 1. nazwę podmiotu;

 2. adres siedziby podmiotu oraz adresy oddziałów (filii);

 3. oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności;

 4. określenie rodzaju agencji zatrudnienia, o wpis której podmiot się ubiega;

 5. wskazanie daty rozpoczęcia działalności agencji zatrudnienia;

 6. informację o wysokości oraz formie zabezpieczenia finansowego - w przypadku ubiegania się o wpis do rejestru jako agencja pracy tymczasowej lub agencja pośrednictwa pracy w zakresie pośrednictwa do pracy za granicą;

 7. numer identyfikacji podatkowej NIP;

 8. numer identyfikacyjny nadany w krajowym rejestrze podmiotów gospodarki narodowej REGON.

Do wniosku dołącza się:

 1. kopię zaświadczenia o wpisie podmiotu do ewidencji działalności gospodarczej albo aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, albo kopię innego właściwego dokumentu określającego rodzaj, zakres działalności i organy lub osoby upoważnione do występowania w imieniu wnioskodawcy;

 2. kopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego w krajowym rejestrze podmiotów gospodarki narodowej REGON;

 3. zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego o niezaleganiu przez podmiot z realizacją zobowiązań podatkowych, wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku;

 4. zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu przez podmiot z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku;

 5. oświadczenie o niekaralności za naruszenie przepisów ustawy;

 6. potwierdzenie dokonania jednorazowej wpłaty w wysokości przeciętnego wynagrodzenia, z wyjątkiem:

 • organizacji pożytku publicznego, o ile działalność w zakresie pośrednictwa pracy jest zgodna z celami statutowymi tych organizacji,

 • podmiotów wpisanych do rejestru, z wyłączeniem podmiotów, które uzyskały wpis z mocy prawa, ubiegających się o wpis innego rodzaju agencji.

W przypadku ubiegania się o wpis do rejestru jako agencja pracy tymczasowej lub agencja pośrednictwa pracy w zakresie pośrednictwa do pracy za granicą do wniosku dołącza się informację o zabezpieczeniu zobowiązań finansowych w wysokości co najmniej 50-krotności przeciętnego wynagrodzenia; dane o formach zabezpieczenia finansowego mogą być przekazane w postaci kopii umowy poręczenia udzielonego przez bank, gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej lub umów ubezpieczenia składanych przez podmioty ubiegające się o wpis do rejestru, lub w formie wyciągów wskazujących:

 1. bank lub zakład ubezpieczeniowy udzielający zabezpieczenia finansowego;

 2. sumę gwarancji lub sumę gwarancyjną w umowie ubezpieczenia;

 3. termin ważności zabezpieczenia finansowego oraz termin, do którego jest możliwe składanie żądania wypłaty środków z zabezpieczenia finansowego.

Podmiot ubiegający się o wpis do rejestru jako agencja pośrednictwa pracy w zakresie pośrednictwa do pracy za granicą dołącza do wniosku umowę uwiarygodniającą zamiar współpracy wnioskodawcy z pracodawcami zagranicznymi w zakresie kierowania obywateli polskich do pracy za granicą, określającą w szczególności:

 1. nazwę pracodawcy zagranicznego;

 2. liczbę miejsc pracy;

 3. okres zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;

 4. rodzaj oraz warunki pracy, a także przysługujące osobie podejmującej pracę świadczenia;

 5. zakres odpowiedzialności cywilnej stron w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej między pracownikiem a pracodawcą oraz tryb dochodzenia związanych z tym roszczeń.

Podmioty wpisane do rejestru informują ministra właściwego do spraw pracy o zmianach danych, o otwarciu i likwidacji oddziałów (filii), zaprzestaniu działalności, o postawieniu podmiotu w stan upadłości lub likwidacji - nie później niż w terminie 30 dni od dnia powstania tych zmian oraz składają odpowiednie dokumenty potwierdzające te zmiany.

Czytaj dalej (strona 1 z 2)

1

2

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (6)

Re: Założenie agencji pośrednictwa pracy

Hrappka

11.1.2016 13:52:21

Re: Założenie agencji pośrednictwa pracy

Hrappka.pl - unikalny na rynku system informatyczny dedykowany Agencjom Pracy Tymczasowej oraz firmom związanym z outsourcingiem pracowników. System jest tworzony pod kątem potrzeb Klienta, dlatego zapraszamy wszystkich zainteresowanych do testowania naszych rozwiązań. Na stronie naszego systemu znajdziecie Państwo bezpłatna wersję demonstracyjną. Zapraszamy, bo warto! :)

Re: Założenie agencji pośrednictwa pracy

daniel

29.7.2015 20:28:32

Re: Założenie agencji pośrednictwa pracy

...posiadam kontakty zagraniczne, jestem pracownikiem agencji pracy w Holandii, planuje otworzyc biuro posrednictwa w Poznaniu... zapraszam kogos do wspolpracy.. prosze o kontakt,

Re: Założenie agencji zatrudnienia

piotrek

3.12.2011 19:47:38

Re: Założenie agencji zatrudnienia

witam czy ktoś z Państwa wie jakie warunki i jakich dokumentów potrzeba aby otworzyć agencje zatrudnienia?z góry dziękuje

Re: Założenie agencji pośrednictwa pracy

DAREK

18.11.2010 16:57:15

Re: Założenie agencji pośrednictwa pracy

PANOWIE TO WSZYSTKO CO PISZECIE TO WIE PRZEDSZKOLAK ,JAK OTWORZYC PORADZI SOBIE NAWET ZUR Z ULICY , CO DALEJ,ZADAWAJAC PYTANIE LUDZIE OCZEKUJA PORADY, A NIE PRAWNICZEJ PAPLANINY.PISZCIE ,JAK OBEJDA TO CO WIE KAZDY,JAK POZYSKAC KLIENTOW,JAK ZACZAC ZDOBYWAC OFERTY PRACY DLA BEZROBOTNYCH,CO ROBIC BO TO CO WY OPISUJECIE TO BZDURY,PISZAC DO WAS CHCEMY WIEDZIEC ,A NIE ZADAWAC SOBIE PYTANIA PO CO WY JESTESCIE? MYSLALEM ZE POMAGACIE ,A WY OPISUJECIE FORMULKI CO ISTNIEJA NA KAZDEJ STRONIE I PO CO?

Re: Założenie agencji pośrednictwa pracy

mb

20.4.2010 14:34:30

Re: Założenie agencji pośrednictwa pracy

Jakie warunki powinna spełniać osoba chcąca założyć agencję pośrednictwa pracy? Jakieś specjalne kwalifikacje, szkolenia?

Re: Założenie agencji pośrednictwa pracy

Justyna

20.10.2009 23:56:8

Re: Założenie agencji pośrednictwa pracy

Jakie warunki powinna spełniać osoba chcąca założyć agencję pośrednictwa pracy? Jakieś specjalne kwalifikacje, szkolenia?

Pokaż wszystkie komentarze (6)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ