Stosunek pracy

Pozostałe

Koncesje i zezwolenia

Agencje zatrudnienia, czyli o tym jak sam zarabiasz i pomagasz znaleźć pracę innym

Problem bezrobocia jest w naszym kraju wciąż aktualny. Przez długi okres czasu jedyną instytucją jaka mogła wesprzeć bezrobotnego w poszukiwaniu zatrudnienia był urząd pracy. Urzędy zostały jednak odciążone, a bezrobotni zyskali większą szansę na pomoc w swoich poszukiwaniach dzięki agencjom zatrudnienia.

Co jest przedmiotem działalności agencji zatrudnienia?

Sama nazwa wskazuje, iż głównym przedmiotem działalności agencji zatrudnienia są usługi w zakresie pośrednictwa pracy na terenie RP, jak i za granicą u pracodawców zagranicznych obywateli polskich. Nadto agencje te zajmować się mogą doradztwem personalnym, poradnictwem zawodowym oraz pracą tymczasową. Innymi słowy takie działania mogą świadczyć tylko te podmioty, które uzyskały wpis do rejestru agencji zatrudnienia. W zależności od tego, czym w głównej mierze zajmuje się agencja zatrudnienia. Podmiot, który zajmuje się pośrednictwem pracy na terenie RP lub za granicą u pracodawców zagranicznych to agencje pośrednictwa pracy, natomiast te zajmujące się doradztwem personalnym, to oczywiście agencje doradztwa personalnego.

Czym jest doradztwo personalne?

To enigmatycznie brzmiące wyrażenie, to nic innego, jak szereg działań takich jak prowadzenie analiz zatrudnienia u pracodawców, określanie kwalifikacji pracowników i ich predyspozycji oraz innych cech niezbędnych do wykonywania określonej pracy, wskazywanie źródeł i metod pozyskania kandydatów na określone stanowiska pracy, weryfikowanie kandydatów pod względem oczekiwanych kwalifikacji i predyspozycji, z zastosowaniem narzędzi i metod psychologicznych.

Czym zajmują się agencje poradnictwa zawodowego?

Już sama nazwa wskazuje, iż poradnictwo zawodowe to przede wszystkim udzielanie pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia. Jest to także udzielanie informacji zawodowych oraz udzielanie pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych.

Czym zajmują się agencje pracy tymczasowej?

Główne zadania agencji pracy tymczasowej to kierowanie pracowników do pracodawcy użytkownika.

Takim pracodawcą użytkownikiem jest jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, które zatrudniają lub mają zamiar zatrudnić co najmniej jednego pracownika. W przypadku agencji pracy tymczasowej to pracodawca użytkownik wyznacza pracownikowi agencji pracy tymczasowej zadania i kontroluje ich wykonywanie.

Agencje zatrudnienia podlegają rejestracji. Marszałek województwa właściwy dla siedziby agencji zatrudnienia prowadzi rejestr, który jest jawny i może być prowadzony w formie elektronicznej. Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na podstawie pisemnego wniosku podmiotu zamierzającego prowadzić działalność pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, pośrednictwa zawodowego i pracy tymczasowej zawierającego następujące dane:

 1. oznaczenie podmiotu prowadzącego agencję zatrudnienia, adres zamieszkania lub siedziby oraz adresy, pod którymi jest wykonywana działalność, wraz z nazwą gminy i województwa;

 2. określenie rodzaju agencji zatrudnienia;

 3. oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności;

 4. numer identyfikacji podatkowej NIP, jeżeli został nadany;

 5. numer w Krajowym Rejestrze Sądowym albo numer w ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli został nadany, oraz nazwę i adres organu ewidencyjnego.

Wraz z wnioskiem podmiot podmiot ubiegający się o wpis składa oświadczenie następującej treści: Oświadczam, że: 

 1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru są kompletne i zgodne z prawdą; 

 2. znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności agencji zatrudnienia odpowiednio w zakresie: 

 • pośrednictwa pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 • pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych obywateli polskich,

 • doradztwa personalnego,

 • poradnictwa zawodowego,

 • pracy tymczasowej

- określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

Oświadczenie powinno również zawierać:

 1. oznaczenie podmiotu prowadzącego agencję zatrudnienia oraz adres zamieszkania lub siedziby;

 2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

 3. podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Wpis do rejestru podlega jednorazowej opłacie na rachunek bankowy dysponenta Funduszu Pracy w wysokości 100 zł.

Marszałek województwa podmiotowi ubiegającemu się po raz pierwszy o wpis do rejestru wydaje, na okres roku, certyfikat wstępny o dokonaniu wpisu do rejestru. Certyfikat o dokonaniu wpisu do rejestru Marszałek Województwa wydaje podmiotowi posiadającemu certyfikat wstępny pod warunkiem:

 1. wystąpienia z wnioskiem o wydanie certyfikatu w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed dniem upływu ważności certyfikatu wstępnego;

 2. złożenia oświadczenia o prowadzeniu działalności agencji zatrudnienia w okresie posiadania certyfikatu wstępnego;

 3. złożenia oświadczenia o prowadzeniu działalności zgodnie z warunkami prowadzenia agencji zatrudnienia określonymi w ustawie.

 4. W przypadku otrzymania informacji o zmianie danych, marszałek województwa wydaje uwzględniający te zmiany certyfikat wstępny lub certyfikat.

Certyfikat wstępny oraz certyfikat powinny zawierać następujące dane:

 1. nazwę podmiotu;

 2. adres siedziby podmiotu;

 3. określenie rodzaju agencji zatrudnienia;

 4. numer w rejestrze;

 5. datę dokonania wpisu do rejestru.

Podmiot wykreślony z rejestru jest obowiązany do zwrotu certyfikatu wstępnego lub certyfikatu w okresie miesiąca od dnia otrzymania decyzji o wykreśleniu z rejestru.

Agencja zatrudnienia ma obowiązek informowania marszałka województwa o każdej zmianie danych objętych wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, a także o zaprzestaniu działalności.

Agencja zatrudnienia ma obowiązek przedstawiania marszałkowi województwa informacji o działalności agencji zatrudnienia, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, za rok poprzedni. Informacja o działalności powinna zawierać w szczególności liczbę:

 1. osób, które podjęły pracę za pośrednictwem agencji zatrudnienia według grup elementarnych zawodów zgodnie z obowiązującą klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy, z podaniem państw zatrudnienia;

 2. pracodawców korzystających z usług doradztwa personalnego;

 3. osób korzystających z usług poradnictwa zawodowego;

 4. pracodawców korzystających z pomocy poradnictwa zawodowego;

 5. osób skierowanych do wykonywania pracy tymczasowej. 

Marszałek województwa przekazuje w formie elektronicznej ministrowi właściwemu do spraw pracy zbiorczą informację z województwa dotyczącą informacji w terminie do dnia 31 marca. Minister właściwy do spraw pracy przetwarza dane o agencjach zatrudnienia przekazane w formie elektronicznej przez marszałków województw.

Jakie obowiązki zostały nałożone na agencje zatrudnienia?

Zgodnie z założeniami całego obowiązującego obecnie prawa pracy, także agencje zatrudnienia mają wystrzegać się dyskryminacji. Agencja zatrudnienia nie może dyskryminować ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne ani ze względu na przynależność związkową osób, dla których poszukuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Pamiętaj, że:

 • Usługi w zakresie zatrudnienia pracowników wykonują wyłącznie agencje pracy tymczasowej, będące podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą,

 • Przetwarzanie danych przez agencję zatrudnienia odbywa się zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych,

 • Agencja zatrudnienia ma obowiązek informowania ministra właściwego do spraw pracy o każdej zmianie siedziby, otwarciu i likwidacji oddziałów lub filii, zaprzestaniu działalności, a także okoliczności faktycznej lub prawnej mającej znaczenie dla jej działalności,

 • Agencje zatrudnienia nie mogą pobierać opłat od osób, dla których poszukują pracy lub którym pomagają w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia (wyjątkiem są poniesione koszty związane ze skierowanym do pracy za granicą),

 • Agencje zatrudnienia mają obowiązek współpracy z organami zatrudnienia i przedstawiania ministrowi gospodarki i pracy oraz marszałkowi województwa i wojewodzie corocznych informacji o prowadzonej działalności (każdorazowo do 31 stycznia).

Podstawa prawna:

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (8)

Andrzej

11.11.2012 15:20:35

Re: Agencje zatrudnienia, czyli o tym jak sam zarabiasz i pomagasz znaleźć pracę innym

Odradzam wszystkim próbującym założyć agencję pośrednictwa pracy .Jeśli już to musi to być zrobione profesjonalnie i na dużą skalę. Mały niewiele może. Zawsze w takiej działalności będziesz między młotem a kowadłem- między pracownikiem( kandydatem) a pracodawcą. Musisz mieć prawnika, parę osób do rekrutacji, sprawdzania kwalifikacji, znajomości języka, zaplecze biurowe, programy itd. Rekrutacja przez internet to tylko wstęp. Musisz bezpośrednio oceniać kandydata. Poza tym, jeśli nie chcesz mieć kłopotów to dobrze byłoby bezpośrednio sprawdzić pracodawcę- nie zawsze to możliwe, koszt pożre prowizję- jedź do Holandii lub na północ Niemiec skąd masz na przykład po 1 zamówieniu. Takiej prowizji pracodawca nie wypłaci Ci od razu w całości, zwykle po miesiącu lub później. W międzyczasie wypierniczy kandydata i załatwi sobie następnego. Prowizji Ci nie wypłaci bo kandydat niby nie spełniał oczekiwań, kandydat pluje na Ciebie bo poniósł koszty i niewiele zarobił. Rynek pracy w Europie nie jest taki, że proszą Cię o pracę. Naszym natomiast wydaje się, że im się należy, lektyka i donieść go do parcy. Kwatera- mieszkanie, następny problem. Jeśli proponujesz zatrudnienie to starającemu się o nie wydaje się, że musi wszystko i to od razu dostać. Pod koniec października nie właczyli jeszcze w Niemczech ogrzewania i natychmiast 10 telefonów , dlaczego nie grzeją. U siebie w domu w jakimś Zosinie Górnym czy Dolnym nie pali w piecu bo oszczędza węgiel. Tam rykoszetem wali do Ciebie bo to Twoja wina , że właściciel mieszkania czy sółdzielnia jeszcze nie grzeje! Zmuś kandydata , który się zgłosił , zaakceptowałeś go a on na dzień przed dzwoni, że nie pojedzie. Kasy brać Ci nie wolno, co dla mnie jest paranoją. Oczywiście są prawne możliwośc na takie przypadki ale co ? będziesz biegać po sądach? Gehenna, stres, koszty, pretensje. Nie takie to różowe. Pod rozwagę chętnym.

Czesław

11.7.2012 13:26:24

Re: Agencje zatrudnienia, czyli o tym jak sam zarabiasz i pomagasz znaleźć pracę innym

Panowie, Nie jest to łatwy a zwłaszcza tak dochodowy interes jak się potocznie myśli. Problemów jest sporo. Przede wszystkim z ludźmi, ciągłe pretensje , wymagania, wykonujesz mnóstwo telefonów, tracisz czas a klient nagle robi Cię w konia i rezygnuje. Ludziom nie dogodzisz a poza tym oni to mają za darmo i mają Cię w nosie.

nieglowicz

15.8.2011 16:9:3

Re: Agencje zatrudnienia, czyli o tym jak sam zarabiasz i pomagasz znaleźć pracę innym

Taka agencja zarania na kierowaniu pracowników do zleceniodawcy. Przykład: Zgłasza się do Ciebie firma informatyczna. Potrzebuje sekretarki oraz 2 grafików. Ustalasz z nimi profil w/w pracowników. Podpisujecie umowę w której zawarta jest kwota jaką zarobisz a znalezienie osób na dane stanowiska oraz czas wykonania usługi. Przeprowadzasz rekrutację, wybierasz najlepsze osoby i kierujesz je do zleceniodawcy. Jeżeli wszyscy są zadowoleni, to czekasz na przelew. Trochę, to chaotycznie napisałem ale myślę, że jest zrozumiałe. Ja też planuję otworzyć agencję i uzyskać dotacje z UP. W razie pytań pisać na maila nieglowicz1(at).tlen.pl

Marta Mart

17.7.2011 17:8:59

Re: Agencje zatrudnienia, czyli o tym jak sam zarabiasz i pomagasz znaleźć pracę innym

Witam, Chcialabym zalozyc agencje zatrudnienia ale mam dokladnie takie same pytania jak poprzednicy - jak na tym sie zarabia skoro nie mozna pobierac oplat od poszukujacych pracy (no i co to oznacza ze mozna pobierac tylko koszty poniesione w wyniku skierowania do pracy?). Dodatkowo aby uzyskac wpis o agencji posrednictwa za granica z jaka firma zagraniczna nalezy podpisac umowe - no i w jakim jezyku ta umowa powinna byc zawarta? Serdecznie dziekuje. Marta

Monika

9.5.2011 15:42:42

Re: Agencje zatrudnienia, czyli o tym jak sam zarabiasz i pomagasz znaleźć pracę innym

Proszę o informację,jak dostać certyfikat z jaką Firmą trzeba podpisać umowę (chodzi mi o agencje pośrednictwa pracy za granicą).Dziękuję.

Dariusz

24.1.2011 16:1:22

Re: Agencje zatrudnienia, czyli o tym jak sam zarabiasz i pomagasz znaleźć pracę innym

Witam Powaznie mysle o otwarciu agencji pracy tymczasowej ale brakuje mi wiedzy dotyczacej sposobu zarabiania na tego typu dzialalności. Mam pewne przemyślenie ale chciałbym to usłyszec od fachowców. BARDZO PROSZE O ODPOWIEDZ (PODPOWIEDZ) Pozdrawiam Dariusz

Lesio

12.1.2011 22:26:55

Re: Agencje zatrudnienia, czyli o tym jak sam zarabiasz i pomagasz znaleźć pracę innym

Witam, interesuje mnie jak się zarabia na takiej agencji, bo certyfikat już mam , ale dalej nie wiem jak mogę zarobić . Pozdrawiam Lesio

asdf

5.11.2009 9:34:36

Re: Agencje zatrudnienia, czyli o tym jak sam zarabiasz i pomagasz znaleźć pracę innym

Dlaczego jest tak dużo agencji, które niczym się nie zajmują - czy zakłada się je w celu jakichś ulg podatkowych?

Pokaż wszystkie komentarze (8)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY