e-prawnik.pl Porady prawne

Zamówienia publiczne - protest

Pytanie:

Firma nieuczestnicząca w przetargu z powodu odrzucenie jej wniosków o zmianę warunków brzegowych SIWZ uczestniczyła w otwarciu złożonych ofert. Według jej wiedzy złożone oferty zawierały istotny błąd związany z zastosowaniem nieprawidłowej stawki VAT. Czy nie będąc stroną w przetargu, firma może wystąpić z protestem i wnioskiem o odrzucenie wszystkich ofert i ponownym rozpoczęciem procedury przetargowej?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zamówienia publiczne - protest

9.11.2007

Z przedstawionej przez Państwa sytuacji wynika, iż najprawdopodobniej wystąpiliście Państwo z wnioskiem o wyjaśnienie w stosunku do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia albo zarzucaliście Państwo nieprawidłowości SIWZ. Jak wynika z ustawy Prawo zamówień publicznych, z takim wnioskiem może wystąpić wykonawca (przepis art. 38 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych) a więc osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego (przepis art. 2 pkt 11 ). Zapytanie skierowane do Zamawiającego, powinno być rozpatrzone w ciągu 10 dni od dnia jego otrzymania. Na odpowiedź zamawiającego przysługują środki ochrony, czyli protest.

Podobnie powyższa ustawa wskazuje, iż podmiotem uprawnionym do wystąpienia z protestem jest wykonawca (definicja powyżej).

Ogólny przepis odnoszący się do środków ochrony prawnej (art. 179 ustawy) wskazuje natomiast, iż środki ochrony przysługują wykonawcom i uczestnikom konkursu, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

Środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie przysługują więc: 

  • każdemu potencjalnemu wykonawcy uczestniczącemu w postępowaniu, który na skutek naruszenia przez zamawiającego przepisu ustawy utracił szansę na uzyskanie zamówienia publicznego bądź nie przystąpił do udziału w postępowaniu o udzielenie takiego zamówienia, 

  • uczestnikom konkursu uregulowanego w art. 110 -127,

  • organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 

Jeśli należycie Państwo do którejkolwiek z powyższych grup, jesteście uprawnieni do wniesienia protestu wraz z wnioskiem o unieważnienie postępowania, ze względu na naruszenie przepisów prawnych przez zamawiającego (jeśli oczywiście istnieją ku temu podstawy). Zgodnie bowiem z Wyrokiem Zespołu Arbitrów - Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 24 stycznia 2006 roku, zamawiający ma obowiązek tak prowadzić postępowanie, by oferty składane w tym postępowaniu były zgodne z prawem (UZP/ZO/0-151/06). Warte podkreślenia jest to, iż ustawa przewiduje 7 dniowy termin na wniesienie powyższego środka ochrony.

Należy jednak zastanowić się, jakie faktycznie naruszenie przepisów będzie przedmiotem ewentualnego protestu. Pytanie wskazuje na to, iż podstawowym problemem jest treść specyfikacji. A skoro tak, to należy pamiętać, iż zgodnie z art. 180 ust. 3 ustawy protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 albo 14 dni od zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

Co do oprotestowania czynności dotyczących wyboru oferty (tj. nie odrzucenia ofert z błędną stawką VAT) to proszę pamiętać, iż możliwość ta istnieje, jeśli Państwa interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Naszym zdaniem zamawiający może twierdzić, iż interesu takiego Państwo nie mają, gdyż nie złożyli oferty. Tym samym sami Państwo pozbawili się możliwości uzyskania zamówienia, a protest należało złożyć w stosunku do SIWZ.

Na marginesie warto jednak wskazać, iż jeśli obie ofert zawierały błędną stawkę VAT, to obie powinny zostać odrzucone, a skoro były tylko dwie oferty, to na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 zamawiający powinien przetarg unieważnić. A w takim razie można rozważyć czy zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 5 lub 6 ustawy umowa nie jest nieważna. 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ