e-prawnik.pl Porady prawne

Zapomoga zdrowotna dla emerytowanego nauczyciela

Pytanie:

Gdzie emerytowany nauczyciel może zwrócić się o zapomogę zdrowotną jeśli placówka, w której pracował została zlikwidowana na początku lat 90-tych? Oczywiście moje pytanie dotyczy zapomogi z funduszu socjalnego. Wiem, że istnieje możliwość otrzymania takiej zapomogi na pokrycie choć części wydatków na leczenie i badania. Zdaję sobie sprawę, że Komisja Socjalna może odmówić przyznania zapomogi, jeśli nie ma środków finansowych lub zostały przeznaczone w całości na inny cel. Problem w tym, że emerytowani nauczyciele ze zlikwidowanej placówki są niejako przydzieleni do innej placówki o podobnym charakterze (np. w tym konkretnym przypadku chodzi o dom dziecka). Często jednak traktowani są jak obcy. Czy zatem można zwrócić się do Zarządu Okręgowego ZNP?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zapomoga zdrowotna dla emerytowanego nauczyciela

27.6.2005

Punktem wyjścia jest art. 53 ustawy Karta Nauczyciela, który stanowi, że dla nauczycieli będących emerytami i rencistami dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent. Odpisy, łącznie z naliczonymi odpisami podstawowymi na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na pozostałych pracowników oraz emerytów i rencistów - byłych pracowników, stanowią jeden fundusz w szkole.

W przypadku likwidacji szkoły organ prowadzący szkołę jest obowiązany wskazać inną szkołę, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą zlikwidowanej szkoły. Nowa szkoła jest właściwa do wypłaty świadczenia w postaci zapomogi zdrowotnej, na warunkach określonych w regulaminie tej nowej szkoły a nie poprzedniej.

Osoby te korzystają z usług i świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na zasadach i warunkach ustalonych w regulaminie obowiązującym we wskazanej szkole. Podstawą zatem wypłaty, wysokości wypłaty, priorytetu uprawnionych jest regulamin korzystania (wykorzystania) środków z ZFŚS. Karta Nauczyciela dopuszcza możliwości, aby organ prowadzący szkołę mógł utworzyć służbę socjalną powołaną do gospodarowania funduszem. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Art. 8 ustawy o ZFŚS stanowi, że przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. Środkami Funduszu administruje pracodawca.

Jeśli środki funduszu są wykorzystywane niezgodnie z prawem, wtedy związkom zawodowym przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy z roszczeniem o zwrot Funduszowi środków wydatkowanych niezgodnie z przepisami ustawy lub o przekazanie należnych środków na Fundusz.

Poza tym niezależnie od przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, organy prowadzące szkoły przeznaczą corocznie w budżetach odpowiednie środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej. Uprawnienia, zachowują nauczyciele po przejściu na emeryturę lub rentę bez względu na datę przejścia na emeryturę lub rentę.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ