Zapomoga zdrowotna dla emerytowanego nauczyciela

Pytanie:

"Gdzie emerytowany nauczyciel może zwrócić się o zapomogę zdrowotną jeśli placówka, w której pracował została zlikwidowana na początku lat 90-tych? Oczywiście moje pytanie dotyczy zapomogi z funduszu socjalnego. Wiem, że istnieje możliwość otrzymania takiej zapomogi na pokrycie choć części wydatków na leczenie i badania. Zdaję sobie sprawę, że Komisja Socjalna może odmówić przyznania zapomogi, jeśli nie ma środków finansowych lub zostały przeznaczone w całości na inny cel. Problem w tym, że emerytowani nauczyciele ze zlikwidowanej placówki są niejako przydzieleni do innej placówki o podobnym charakterze (np. w tym konkretnym przypadku chodzi o dom dziecka). Często jednak traktowani są jak obcy. Czy zatem można zwrócić się do Zarządu Okręgowego ZNP?"

Odpowiedź prawnika: Zapomoga zdrowotna dla emerytowanego nauczyciela

Punktem wyjścia jest art. 53 ustawy Karta Nauczyciela, który stanowi, że dla nauczycieli będących emerytami i rencistami dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent. Odpisy, łącznie z naliczonymi odpisami podstawowymi na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na pozostałych pracowników oraz emerytów i rencistów - byłych pracowników, stanowią jeden fundusz w szkole.

W przypadku likwidacji szkoły organ prowadzący szkołę jest obowiązany wskazać inną szkołę, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą zlikwidowanej szkoły. Nowa szkoła jest właściwa do wypłaty świadczenia w postaci zapomogi zdrowotnej, na warunkach określonych w regulaminie tej nowej szkoły a nie poprzedniej.

Osoby te korzystają z usług i świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na zasadach i warunkach ustalonych w regulaminie obowiązującym we wskazanej szkole. Podstawą zatem wypłaty, wysokości wypłaty, priorytetu uprawnionych jest regulamin korzystania (wykorzystania) środków z ZFŚS. Karta Nauczyciela dopuszcza możliwości, aby organ prowadzący szkołę mógł utworzyć służbę socjalną powołaną do gospodarowania funduszem. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Art. 8 ustawy o ZFŚS stanowi, że przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. Środkami Funduszu administruje pracodawca.

Jeśli środki funduszu są wykorzystywane niezgodnie z prawem, wtedy związkom zawodowym przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy z roszczeniem o zwrot Funduszowi środków wydatkowanych niezgodnie z przepisami ustawy lub o przekazanie należnych środków na Fundusz.

Poza tym niezależnie od przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, organy prowadzące szkoły przeznaczą corocznie w budżetach odpowiednie środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej. Uprawnienia, zachowują nauczyciele po przejściu na emeryturę lub rentę bez względu na datę przejścia na emeryturę lub rentę.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika