e-prawnik.pl Porady prawne

Zarzuty co do planu podziału

Pytanie:

Jeden z wierzycieli wniósł do sądu zarzuty co do planu podziału sumy z egzekucji. Chodzi mi o to że bank bezpodstawnie otrzymał całość sumy uzyskanej z egzekucji do pojazdów dłużnika jako że przewłaszczenie pojazdów na bank zostało dokonane po zajęciu ich przez komornika a więc jest bezskuteczne. Niniejszym nie chodzi mi o rozstrzyganie tej kwestii ale o co innego. Sąd przesyłając mi jako jednemu z wierzycieli odpis zarzutów zobowiązał mnie do złożenia odpowiedzi w ciągu 7 dni. Jeżeli odpowiedzi nie złożę i jeśli sąd uwzględni zarzuty tamtego wierzyciela to czy ja zostanę uwzględniony w nowym planie podziału pomimo mojej bierności w tym zakresie?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zarzuty co do planu podziału

19.4.2010

Zarzuty są środkiem odwoławczym od planu podziału kwoty uzyskanej w drodze egzekucji. Mogą je wnosić osoby, które mają w tym interes prawny, czyli których dotyczy plan podziału. Zgodnie z art. 1028 § 2 kodeksu postępowania cywilnego na skutek wniesienia zarzutów sąd po wysłuchaniu osób zainteresowanych zatwierdzi albo odpowiednio zmieni plan podziału. Przyjmuje się, że pojęcie „osób zainteresowanych" nie obejmuje jednak wszystkich wierzycieli dłużnika np. wierzycieli, którzy wprawdzie zostali umieszczeni w planie podziału, ale na ich rzecz nie przypada żadna kwota pieniężna (por. Pietrzkowski Henryk, Ereciński Tadeusz „Najnowsze wydanie: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Część trzecia. Postępowanie egzekucyjne" Warszawa 2009 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis wydanie III ss. 720). Zmiana planu podziału nastąpi, jeżeli uchybienia są tego rodzaju, iż sąd rozpoznający zarzuty jest w stanie je usunąć. Zmiana planu podziału może polegać na zmianie poszczególnych rozstrzygnięć zawartych w planie (np. zmianie wysokości sumy ulegającej podziałowi, wyeliminowaniu należności wierzyciela z planu podziału bądź zamieszczeniu takiej należności w planie podziału, przeniesieniu należności wierzyciela do innej kategorii, zmianie wysokości sumy przypadającej wierzycielowi, uchyleniu bądź zmianie nakazu pozostawienia na rachunku depozytowym sądu przyznanej sumy oraz na zmianie rozstrzygnięcia dotyczącego praw, które wygasły wskutek przysądzenia własności) albo na uchyleniu tych rozstrzygnięć.

Brak ustosunkowania się do zarzutów wniesionych przez innego wierzyciela nie spowoduje pominięcia Pana w planie podziału sumy uzyskanej z egzekucji. Jeśli jednak sąd zmieniłby plan podziału sumy na skutek rozpoznania zarzutów i spowodowałoby to zmniejszenie sumy przypadającej Panu jako wierzycielowi, to mógłby Pan składać zażalenie od postanowienia sądu w tym zakresie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ