Zaskarżenie rozporządzenia wojewody

Pytanie:

W postępowaniu administracyjnym wydano decyzję na podstawie interpretacji przepisu (rozporządzenie wojewody), w którym jest błąd gramatyczny i merytoryczny. Moim zdaniem interpretacja ta była "nagięta" na potrzeby wydawanej decyzji. Zwróciłem się do Wojewody o wyjaśnienie treści przepisu i otrzymałem odpowiedź, podtrzymującą tę nielogiczną interpretację. Ze względu na zbieżność terminów wydania rozporządzenia i wszczęcia postępowania zakończonego bezprawną decyzją, podejrzewam świadome umieszczenie ww. błędu w rozporządzeniu, w celu stworzenia wygodnego luzu interpretacyjnego. Urząd nie chce mi udostępnić dokumentacji dotyczącej przygotowania i uzgodnień rozporządzenia, w celu sprawdzenia, kiedy pojawił się w niej błąd. Czy odpowiedź urzędu zawierająca interpretację przepisu, z którą się nie zgadzam, mogę zaskarżyć do sądu administracyjnego - jeśli tak, to do jakiego (WSA czy NSA)? Czy opinia zawarta w piśmie bez określenia czym to pismo jest może być traktowana jako postanowienie - chodzi mi o właściwy tryb zaskarżania)?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Naszym zdaniem (w zależności od treści), pismo, które zostało przez Pana może być potraktowane jako skarga (regulowana przepisami kpa). Zgodnie z art. 227 kpa, przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

W sprawie, w której toczy się postępowanie administracyjne:

  1. skarga złożona przez stronę podlega rozpatrzeniu w toku postępowania, zgodnie z przepisami kodeksu,  
  2. skarga pochodząca od innych osób stanowi materiał, który organ prowadzący postępowanie powinien rozpatrzyć z urzędu.

O sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno zawierać: oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona, oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi. Zawiadomienie o odmownym załatwianiu skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi jest czynnością materialno - techniczną (wyrok NSA z 1 grudnia 1998 r., III SA 1636/97). Nie jest możliwe wniesienie środka odwoławczego od zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi.

Tak więc, w opisywanej sprawie, jeżeli chce Pan wnieść skargę do WSA (jest to inny rodzaj skargi niż opisywany powyżej), powinien Pan (zakładając, że rozporządzenie wojewody jest wydane w ramach administracji rządowej w województwie) skorzystać z art. 44 ustawy o administracji rządowej w województwie. Zgodnie z tym przepisem, każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone przepisem aktu prawa miejscowego wydanym w sprawie z zakresu administracji publicznej, może - po bezskutecznym wezwaniu organu, który wydał przepis, lub organu upoważnionego do uchylenia przepisu w trybie nadzoru, do usunięcia naruszenia - zaskarżyć przepis do sądu administracyjnego. W takiej sytuacji, (w zależności od treści Pana pisma), można to pismo i odpowiedź na nie potraktować jako bezskuteczne wezwanie organu do uchylenia przepisu. Pewnym wyjściem jest również możliwość wezwania do usunięcia uchybień przez organ nadzorujący, jakim jest w przypadku aktów wydawanych w ramach administracji rządowej, Prezes Rady Ministrów. Zgodnie z art. 41 ustawy, Prezes Rady Ministrów uchyla, w trybie nadzoru, akty prawa miejscowego, w tym rozporządzenia porządkowe, ustanowione przez wojewodę lub organy administracji niezespolonej, jeżeli są one niezgodne z ustawami lub aktami wydanymi w celu ich wykonania, a także może je uchylać z powodu niezgodności z polityką rządu lub naruszenia zasad rzetelności i gospodarności.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

T.malina

16.4.2013 18:20:41

Re: Zaskarżenie rozporządzenia wojewody

wojewoda warmińsko-mazurski w 2008 r wydał bez uzyskania zgody rad gminy Mrągowo,gminy Sorkwity,gm.Kolno słynne rozporzadzenie nr.159/2008 o utworzenu obszaru chronionego krajobrazu jezior legińsko-mrągowskich bez żadnych partycypacji społecznych z miesz-kańcami tych gmin.W czerwcu 2012 r zawiadomiłem zgodnie z art.5 ustawy o prokuraturze Prokuratora Okręgowego w Olsztynie. Prokurator stał się obrońca pana Wojewody a mnie poinformował,że mam skarżyć rozporzadzenie do W.S.A w Olsztynie.Ja jeden mam załatwić pana Wojewodę który jednym telefonem do Prezesa SĄDU ZAŁATWI mnie po cichu,nie mam żadnych szans stawić czoła sitwie która jest w/g Ministra Sprawiedliwości-grupa osób wzajemnie się popierających .Radcy prawni w/w gmin powinni te rozporządzenie zaskarżyć do WSA.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: