Zatarcie skazania a warunkowe umorzenie

Pytanie:

Mój brat został skazany 20.VII 2005 r. wyrokiem sądu z art. 270 § 1 (art. 11 § 1, art. 281 § 1) na karę świadczenia pieniężnego 100 zł na rzecz organizacji społecznej oraz na okres próby 1 roku - okres próby wiąże się z warunkowym umorzeniem postępowania (art. 67 § 1 kk). Brat przyznał się do winy. Świadczenie pieniężne zostało spłacone w okresie próby. Od roku nie dostał nawet mandatu. Po zakończeniu rozprawy został on poinformowany przez swojego adwokata, że kartotekę w Krajowym Rejestrze Karnym będzie miał pustą po okresie 1 roku od czasu wydania wyroku. Kiedy najszybciej może otrzymać puste zaświadczenie o niekaralności, jeśli trzeba wysłać wniosek o szybsze wykreślenie to proszę o informację czy do Sądu orzekającego wyrok czy do Ministerstwa Sprawiedliwości oraz kiedy najszybciej może o to wnioskować?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Warunkowe umorzenie następuje na okres próby, który wynosi od roku do 2 lat i biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia. Okres próby biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia, tzn. od dnia następnego po dniu, w którym bezskutecznie upłynął termin do zaskarżenia orzeczenia. Biorąc pod uwagę to, że obecnie orzeczenie o warunkowym umorzeniu postępowania może być zaskarżone jedynie apelacją, termin ten zawsze wynosi 7 dni od dnia ogłoszenia lub doręczenia wyroku, a w wypadku gdy wniosek o uzasadnienie złożono - 14 dni od daty doręczenia tego odpisu. Jeśli złożono apelację, termin biegnie od daty wydania wyroku sądu drugiej instancji, chyba że wyrok sądu pierwszej instancji uchylono, a sprawę przekazano do ponownego rozpoznania.

Warunkowo umorzonego postępowania nie można podjąć później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia okresu próby. Postanowienie o podjęciu postępowania warunkowo umorzonego musi nie tylko zapaść, ale także uprawomocnić się przed upływem okresu 6-miesięcznego. Z Rejestru Karnego usuwa się dane po zatarciu skazania. Początek terminu do zatarcia biegnie z chwilą prawomocności. Podana data w pytaniu jest datą wydania wyroku. Zatem wyrok nie jest prawomocny z dniem wydania, lecz prawomocność może nastąpić wedle reguł opisanych wyżej. Najwcześniej po 7 dniach.

Jeżeli orzeczono środek karny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed jego wykonaniem. Pan wykonał jednak środek karny. Zatarcie następuje z upływem 6 miesięcy od upływu okresu próby. Następuje to z mocy prawa i nie można tego przyspieszyć żadnym wnioskiem. W Pana najlepszym przypadku będzie to 27 stycznia 2007 r.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

ela

2.10.2009 11:54:44

Re: Zatarcie skazania a warunkowe umorzenie

Czy można zwracac się do sądu o usunięcie wpisu z kartoteki karnej o warukowym umorzeniu postępowania karnego, tuż po zakończeniu okresu próby? można zrobic cokolwiek, żeby szybciej ten zapis zniknął?? bardzo proszę o pomoc


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: