Zawiadomienie o kontroli

Pytanie:

PIH zapowiedział swoją kontrolę telefonicznie. Czy jest to właściwa forma, czy też powinni wysłać do mnie pismo?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Do kontroli działalności gospodarczej przeprowadzanej przez Inspekcję Handlową stosuje się, stosownie do art. 20 ustawy o Inspekcji Handlowej zasady przeprowadzania kontroli określone w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Stosownie do zapisów tej ustawy, organy kontroli zawiadamiają przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli (chyba, że zachodzi któryś z wyjątków zwalniający z obowiązku zawiadamiania określony w tej ustawie, uzasadnienie przyczyny braku zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli umieszcza się w książce kontroli i protokole kontroli).
Stosownie do art. 79 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, (który naszym zdaniem znajdzie zastosowanie do kontroli przeprowadzanej przez  Inspekcję Handlową) kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia. Na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Zgodnie z art. 79 ust. 6 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli zawiera:
  1. oznaczenie organu;
  2. datę i miejsce wystawienia; 
  3. oznaczenie przedsiębiorcy; 
  4. wskazanie zakresu przedmiotowego kontroli; 
  5. podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia.

 Telefoniczne zawiadomienie nie jest więc zawiadomieniem prawidłowym.


Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: