e-prawnik.pl Porady prawne

Zażalenie na odmowę wszczęcia postępowania

Pytanie:

Złożyłem do komendanta KPP doniesienie o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego. Niestety odpowiedź, którą otrzymałem jest kłamliwa bo mamy tutaj do czynienia z" sitwą" policyjną połączoną z kryminalistami. Gdzie mogę napisać zażalenie na decyzję Za-komendanta KPP, ponieważ w decyzji nie jestem poinformowany gdzie mogę złożyć zażalenie od tej decyzji i czy nie zostało złamane prawo administracyjne. Odpowiednią instytucją moim zdaniem jest Komendant Wojewódzki Policji? Czy też nie?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zażalenie na odmowę wszczęcia postępowania

W pierwszej kolejności należy ustalić, jakie postanowienie Pan otrzymał. Niniejsza odpowiedź została udzielona w oparciu o założenie, iz jest to postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.

Postępowania dyscyplinarnego nie wszczyna się, a wszczęte umarza:

  • jeżeli czynności wyjaśniające nie potwierdziły zaistnienia przewinienia dyscyplinarnego,  
  • po upływie oznaczonych w ustawie terminów,
  • w razie śmierci policjanta,  
  • jeżeli w tej samej sprawie zapadło prawomocne orzeczenie

Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego doręcza się pokrzywdzonemu, jeżeli złożył on wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. Na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego pokrzywdzony może wnieść zażalenie w terminie 7 dni od dnia ich doręczenia. Postanowienie takie powinno zwierać pouczenie o przysługującym prawie oraz o terminie i sposobie zaskarżenia. Zażalenie na odmowę wszczęcia postępowania wnosi się do wyższego przełożonego dyscyplinarnego.

Wyższym przełożonymi dyscyplinarnymi w stosunku do komendanta powiatowego (miejskiego) Policji w postępowaniu dyscyplinarnym jest komendant wojewódzki Policji.

Potrzebujesz porady prawnej?