Zbycie prawa użytkowania wieczystego

Pytanie:

"Pracuję w sp. z o.o., która jest własnością gminy. Gmina jest właścicielem nieruchomości wraz z budynkami, które nasza spółka użytkuje na mocy użytkowania wieczystego. Spółka chciałaby sprzedać prawo użytkowania wieczystego. Czy spółka może zbyć prawo użytkowania wieczystego ww. nieruchomości za zgodą lub bez zgody gminy? Czy spółka może zbyć prawo użytkowania wieczystego w drodze bezprzetargowej, czy może konieczne jest zorganizowanie przetargu?"

Odpowiedź prawnika: Zbycie prawa użytkowania wieczystego

W sytuacji, gdy właścicielem nieruchomości gruntowej jest jednostka samorządu terytorialnego (gmina), zgodnie z art. 28 Ustawy o gospodarce nieruchomościami sprzedaż nieruchomości albo oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej następuje w drodze przetargu lub w drodze bezprzetargowej, stosownie do przepisów rozdziału 4 niniejszego działu. Warunki zbycia nieruchomości w drodze przetargu obwieszcza się w ogłoszeniu o przetargu. Warunki zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej ustala się w rokowaniach przeprowadzanych z nabywcą.

Regułą jest zbycie nieruchomości w drodze przetargu. Bez przetargu można zbyć nieruchomość w ściśle określonych przypadkach. Chodzi o sytuacje, gdy:

 1. nieruchomość jest zbywana na rzecz osoby, której przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu (czyli: przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 Ustawy; jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 Ustawy; jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony);

 2. zbycie następuje między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego oraz między tymi jednostkami;

 3. nieruchomość jest zbywana osobom fizycznym i osobom prawnym, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, na cele niezwiązane z działalnością zarobkową, a także organizacjom pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego;

 4. zbycie następuje w drodze zamiany lub darowizny;

 5. sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego;

 6. przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części, niezbędne do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości;

 7. nieruchomość ma stanowić wkład niepieniężny (aport) do spółki albo wyposażenie nowo tworzonej państwowej lub samorządowej osoby prawnej, lub majątek tworzonej fundacji;

 8. nieruchomość jest zbywana na rzecz zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną, na której terenie jest położona;

 9. przedmiotem zbycia jest udział w nieruchomości, a zbycie następuje na rzecz innych współwłaścicieli nieruchomości;

 10. nieruchomość jest zbywana na rzecz kościołów i związków wyznaniowych, mających uregulowane stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej;

 11. nieruchomość jest sprzedawana na rzecz partnera prywatnego lub spółki, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, jako wkład własny podmiotu publicznego, w celu realizowania zadań publicznych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, z zastrzeżeniem art. 25 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Wskazana wyżej nieruchomość nie należy do gminnego zasobu nieruchomości. Wchodzą doń bowiem nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy. Zbycie prawa użytkowania wieczystego nie wymaga zgody właściciela nieruchomości (gminy).


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika