Zmiana poręczenia weklowego na cywilne

Pytanie:

Jakie są warunki konwersji poręczenia wekslowego na cywilne?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Poręczenie wekslowe (awal) jest instytucją prawa wekslowego, określoną przepisami art. 30-32 ustawy prawo wekslowe. Jego funkcja to przede wszystkim dodatkowe zabezpieczenie każdorazowego wierzyciela wekslowego, na wypadek gdyby nie nastąpiła zapłata ze strony dłużnika. Z tego punktu widzenia awal spełnia podobny cel jak poręczenie uregulowane w przepisach kodeksu cywilnego (art. 876-887 k.c.). Jednakże awal nie ma, poza podobieństwem celu gospodarczego, nic wspólnego z cywilnoprawną umową poręczenia. O skuteczności poręczenia wekslowego decydują przede wszystkim przepisy prawa wekslowego (stanowisko to jest ugruntowane w orzecznictwie - por. np. orzeczenie SN z dnia 10 maja 1960 r., I CR 451/59, nie publikowane). Przepisy kodeksu cywilnego o umowie poręczenia nie mogą być stosowane do awalu nawet w drodze analogii. Przedstawiony powyżej pogląd znajduje swoje potwierdzenie w komentarzu do prawa wekslowego autorstwa Wiesława Opalskiego. Podobne stanowisko zajął Adam Szpunar, autor innego komentarza z tej samej dziedziny. Zobowiązanie poręczyciela wekslowego ma charakter abstrakcyjny, niezależny od łączących strony stosunków kauzalnych. Skutki tego zobowiązania reguluje wyłącznie prawo wekslowe. Oświadczenie złożone na ważnym wekslu nie może być traktowane jako udzielenie poręczenia cywilnego (w rozumieniu art. 876 i nast. k.c.). Dlatego do zobowiązania poręczyciela wekslowego nie ma zastosowania przepis art. 878 § 1 k.c., uzależniający ważność poręczenia za dług przyszły od określenia górnej granicy odpowiedzialności (tak słusznie orzeczenie SN z dnia 28 października 1963 r., II CR 249/63). Sprawa wzajemnego stosunku przepisów prawa wekslowego i cywilnego ma wiele aspektów, które muszą być rozpatrywane odrębnie. Przykładowo biorąc, jeżeli współwystawcy weksla zawarli porozumienie, że jeden z nich ma być dłużnikiem głównym, drugi zaś jedynie poręczycielem, to tej treści umowa nie wywołuje żadnych skutków wobec posiadacza weksla (por. orzeczenie SN z dnia 1 sierpnia 1931 r., OSP 1932, poz. 79). Może mieć znaczenie jedynie między stronami na podstawie przepisów prawa cywilnego.  Poręczyciela z osobą, za którą poręczył, łączy stosunek cywilnoprawny, w ramach którego może dojść do rozliczeń. To zapatrywanie zostało wyrażone w szczególnie jasny sposób w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 czerwca 1997 r., II CKN 185/97. Warto jeszcze zaznaczyć, że możliwe jest udzielenie poręczenia cywilnego za dług wekslowy. Występuje to w różnych postaciach, w zależności od tego, czy poręczenie cywilne było z góry zamierzone.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Poręczenie jako sposób zabezpieczenia wierzytelności

  W umowie poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał (np. Kowalski powinien oddać Nowakowi 1000zł, poręczyciel (...)

 • Poręczenie wekslowe

  W prawie cywilnym znana jest umowa poręczenia w której poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek gdyby dłużnik sam swego zobowiązania nie wykonał. (...)

 • Niższa akcyza na paliwa od marca 2020

  Ustawą okołobudżetową obniżono na rok 2020 stawki akcyzy. Zmiana jest neutralna dla kierowców i cen paliw.

 • List żelazny - czyli glejt dla oskarżonego

  Instytucja listu żelaznego jest jedną z najstarszych instytucji procesu karnego. List ten stanowi swego rodzaju glejt dla oskarżonego, dzięki któremu jest on chroniony w danym kraju przed aresztowaniem, (...)

 • Zmiana nazwiska lub imienia - Jak zmienić nazwisko?

  Z pewnością nikt nie chciałby mieć nazwiska, którego brzmienie wywołuje drwiące uśmiechy wśród znajomych. Niestety zdarza się dość często, że czyjeś nazwisko lub imię może (...)

NA SKÓTY