Zmiania trybu postępowania upadłościowego

Pytanie:

Jakie środki prawne przysługują w przypadku, gdy nie przysługuje skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem w sprawie zmiany trybu postępowania upadłościowego z likwidacji majątku dłużnika na możliwość zawarcia układu? W sprawie występują liczne błędy, na przykład: 1) występują liczne braki formalne w prowadzeniu postępowania poprzez m.in. wyłączenie syndyka jako strony w trakcie jego prowadzenia, 2) propozycje układowe, które mają być wykonane, uzyskały negatywną opinię i zostały w trakcie rozprawy ustnie przez prowadzącego sędziego zmodyfikowane w sposób zasadniczy: ze 100% zaspokojenia na 70% redukcję; wykonanie roszczenia, którego środki oraz metoda realizacji nie została nawet ujęta, etc. Dodatkowo propozycje układowe nie spełniają warunków, jakie wynikają z przepisów prawa, w tym w szczególności brak jest zabezpieczeń w trakcie wykonania układu, brak jest analizy rynku, wpływów i kosztów, etc.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Należy raz jeszcze z całą mocą podkreślić, iż zasadniczym celem, jakiemu służy postępowanie upadłościowe, jest zaspokojenie wierzycieli dłużnika w jak największym stopniu. Jeżeli zatem zostanie uprawdopodobnione, że w drodze układu wierzyciele zostaną zaspokojeni w wyższym stopniu, niż zostaliby zaspokojeni po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku dłużnika, ogłasza się upadłość dłużnika z możliwością zawarcia układu. Możliwa jest także zmiana trybu postępowania upadłościowego, z postępowania obejmującego likwidację majątku dłużnika na tryb z możliwością zawarcia układu, pod warunkiem jednak, iż spełnione zostaną przesłanki dla zwarcia układu z wierzycielami. Reguła ta czyni zadość zasadzie optymalizacji postępowania upadłościowego i swobodzie wyboru sposobu prowadzenia postępowania, zarówno w chwili orzekania o ogłoszeniu upadłości, jak i w toku dalszego postępowania.

Co do zaskarżenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości dłużnika obejmującego likwidację jego majątku na postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu, ustawodawca postanowił, iż nie przysługuje na nie środek odwoławczy w postaci zażalenia. Przysługuje ono tylko w wypadkach w Ustawie przewidzianych (art. 222 ust. 1), a w tym przypadku brak takiego uregulowania w Ustawie. Uzasadnieniem takiego stanu wydaje się uwaga, iż jest to stan bardziej korzystny, zarówno dla wierzycieli, jak i dłużnika, aniżeli np. postanowienie o zmianie trybu postępowania z zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku dłużnika, na które zażalenie przysługuje (art. 17 Prawa upadłościowego i naprawczego). 

Jeżeli zaś chodzi o wskazane w pytaniu nieprawidłowości, zwłaszcza w zakresie propozycji układowych, należy pamiętać o tym, iż stosownie do treści art. 268 Prawa upadłościowego i naprawczego po ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika propozycje układowe mogą zgłosić upadły oraz syndyk i rada wierzycieli. Sąd zastanawiając się nad zmianą trybu postępowania upadłościowego winien dokonać analizy przebiegu dotychczasowego postępowania obejmującego likwidację majątku dłużnika oraz dokonać analizy przedstawionych propozycji układowych, w których treści powinien znaleźć się określony sposób restrukturyzacji zobowiązań upadłego wraz z uzasadnieniem oraz w szczególności wykaz elementów z art. 270 Pr.UpiN. (odroczenie wykonania zobowiązań, rozłożenie spłaty długów na raty, zmniejszenie sumy długów, konwersję wierzytelności na udziały lub akcje, zmianę, zamianę lub uchylenie prawa zabezpieczającego określoną wierzytelność itp.).

Ustosunkowując się do braków propozycji układowych wskazanych w pytaniu, wedle przepisów prawa wymienione przez Panią elementy stanowią elementy uzasadnienia propozycji układowych (art. 28 Pr.UpiN.). Uważa się, iż braki uzasadnienia propozycji układowych, jeśli nie dotyczą informacji wymaganych według treści wniosku o ogłoszenie upadłości, nie mogą być uznane za brak formalny pism procesowego nie mogą stanowić podstawy jego zwrotu. Braki te mogą zaś niewątpliwie obniżyć szanse zawarcia i zatwierdzenia układu. Proszę również zwrócić uwagę na treść art. 280 ust. 2 Ustawy, wedle którego sędzia-komisarz może zezwolić na ograniczenie uzasadnienia propozycji układowych, jeżeli z uwagi na wielkość i charakter przedsiębiorstwa upadłego ustalenie wszystkich danych wymienionych w art. 280 ust. 1 Ustawy nie jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowego wykonania układu.

Z tych względów, mając na uwadze wszelkie uwagi zawarte w poprzednich odpowiedziach, trudno znaleźć przewidziane prawem środki na wzruszenie postanowienia o zmianie opcji postępowania upadłościowego z trybu obejmującego likwidację majątku upadłego na możliwość zawarcia z wierzycielami układu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: