e-prawnik.pl Porady prawne

Układ w upadłości porady prawne

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Sposób ogłoszenia upadłości

  Żona odziedziczyła po ojcu nieruchomości jak i długi. Sprzedając nieruchomości dalej brakuje pieniędzy ponieważ nie wiedziała, że tyle jest zadłużenia. W jaki sposób można ogłosić się (...)

  Sposób ogłoszenia upadłości
 • Kolejność zaspokajania roszczeń a upadłość banku

  Depozyty bankowe gwarantowane są do 100 tys. euro przez BFG, ale z tego co się orientuję można dochodzić od banku w ramach postępowania upadłościowego roszczeń ponad tą kwotę. W której grupie (...)

  Kolejność zaspokajania roszczeń a upadłość banku
 • Bankructwo banku a kredyt

  Bank, który udzielił osobie fizycznej kredytu hipotecznego bankrutuje. Czy to oznacza, że umowa kredytowa przestanie obowiązywać, a osoba będzie musiała zwrócić pożyczone środki mimo, że terminowo (...)

  Bankructwo banku a kredyt
 • Postępowanie układowe z konwersją na udziały

  W ub. roku otrzymaliśmy informację o otwarciu postępowania układowego naszego dłużnika z konwersją długu na udziały. W tej informacji była wymieniona kwota naszej wierzytelności jak i numer (...)

  Postępowanie układowe z konwersją na udziały
 • Uchylenie bądź zmiana układu

  Wierzyciel wraz z dłużnikiem przystąpili do układu. Według tego układu dłużnik miał spłacać wierzytelność w ratach. Tak też się działo przez pierwszy rok. Po czym dłużnik zaprzestał (...)

  Uchylenie bądź zmiana układu
 • Tytuł wykonawczy wobec upadłego - układ

  Upadły zawarł układ z wierzycielami obejmujący redukcję wierzytelności i rozłożenie jej na raty. Układ został prawomocnie zatwierdzony. W jaki sposób wierzyciel, którego wierzytelność została (...)

  Tytuł wykonawczy wobec upadłego - układ
 • Terminy wykonania układu

  Układ zawarty z upadłym obejmował redukcję zobowiązań i rozłożenie ich na raty. Pierwsza rata miała zostać spłacona w ciągu roku od uprawomocnienia postanowienia o zatwierdzeniu układu. Postanowienie (...)

  Terminy wykonania układu
 • Egzekucja po zakończeniu upadłości układowej

  Postępowanie upadłościowe mojego dłużnika dobiega końca. Zawarty został układ. Sąd go następnie zatwierdził. W postępowaniu uwzględniona została wierzytelność, która stwierdzona została (...)

  Egzekucja po zakończeniu upadłości układowej
 • Zażalenie na koniec postępowania upadłościowego

  Po uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu sąd wydał postanowienie o ukończeniu postępowania upadłościowego. Jako wierzyciel złożyłem zażalenie na to postanowienie uzasadniając (...)

  Zażalenie na koniec postępowania upadłościowego
 • Wierzytelność w upadłości układowej

  Wobec mojego dłużnika wszczęto postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu. Zgłosiłem wierzytelność (zwykłą dotyczącą zapłaty i stwierdzoną nieprawomocnym nakazem), ale (...)

  Wierzytelność w upadłości układowej
 • Brak oceny alternatywnego sposobu restrukturyzacji

  Dzisiaj miało się odbyć głosowanie nad przyjęciem układu dłużnika (wierzytelności ok. miliona złotych i ok. 50 wierzycieli). Głosowanie zostało odroczone ze względu na nie doręczenie wezwanie (...)

  Brak oceny alternatywnego sposobu restrukturyzacji
 • Postępowanie układowe a wynagrodzenie członków RN

  Walne Zgromadzenie sp. z o.o. przyznało w formie uchwały członkom Rady Nadzorczej określone wynagrodzenie. Zarząd spółki podjął decyzje o postępowaniu układowym. Czy nie wypłacone członkom (...)

  Postępowanie układowe a wynagrodzenie członków RN
 • Zatwierdzenie układu-głosowanie

  Nadzorca sądowy rozesłał do wierzycieli propozycję układową upadłego wraz ze wzorem karty do głosowania (głosy można składać pocztą). Na karcie znajdują się dwa pola: "za układem" oraz (...)

  Zatwierdzenie układu-głosowanie
 • Sprzedaż wierzytelności wobec upadłej spółki

  Nasza Spółdzielnia jest wierzycielem spółki akcyjnej, która jest w trakcie postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu. Upadła spółka wynajmuje od spółdzielni nieruchomość, (...)

  Sprzedaż wierzytelności wobec upadłej spółki
 • Wypowiedzenie umowy najmu a upadłość

  Nasza spółdzielnia jest wierzycielem spółki akcyjnej, która jest w trakcie postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu. Spółka akcyjna wynajmuje od spółdzielni nieruchomość, (...)

  Wypowiedzenie umowy najmu a upadłość
 • Potrącenie w toku postępowania upadłościowego

  W dniu 23.10.2006 r. nabyłem wierzytelność wobec spółki akcyjnej. W dniu 29.10.2006 r. postanowieniem sądu spółka ta została postawiona w stan upadłości z możliwością zawarcia układu. Spółce (...)

  Potrącenie w toku postępowania upadłościowego
 • Ustalenie propozycji układowych upadłego

  Sąd wszczął wobec mojego dłużnika postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu. Niedługo ma zostać zatwierdzona lista wierzytelności i przedstawiona propozycja układu. Kto opracowuje (...)

  Ustalenie propozycji układowych upadłego
 • Czynność dokonana bez zgody nadzorcy sądowego

  08.08.2006 roku Zarząd spółki akcyjnej po zebraniu ofert i ich rozpatrzeniu na sprzedaż nieruchomości należącej do spółki, wybrał najlepszą i podpisał umowę przedwstępną, pobierając zadatek. (...)

  Czynność dokonana bez zgody nadzorcy sądowego
 • Zawieszenie działalności-projekt ustawy

  Od 2002 r będąc na studiach dziennych z powodu trudnej sytuacji rodzinnej założyłam działalność gospodarczo-handlową Był to mały sklepik , przy pomocy mamy ukończyłam studia i obroniłam pracę (...)

  Zawieszenie działalności-projekt ustawy
 • Konwersja wierzytelności na akcje

  Spółka złożyła do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Propozycja układowa przewiduje konwersję części zadłużenia na akcje spółki. W tym celu spółka (...)

  Konwersja wierzytelności na akcje
 • Zawarcie układu z Urzędem Skarbowym

  Spółka akcyjna ma zobowiązanie wobec US (VAT). Spółka złożyła do Sądu wniosek o upadłość z możliwością zawarcia układu wraz z propozycją układową (redukcja zadłużenia). Czy zobowiązanie (...)

  Zawarcie układu z Urzędem Skarbowym
 • Przyjęcie układu w postępowaniu upadłościowym

  Spółka akcyjna wystąpiła z wnioskiem o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. W ramach układu proponowanego wierzycielom dokonano podziału na grupy wierzycieli: 1. wierzyciele (...)

  Przyjęcie układu w postępowaniu upadłościowym
 • Zarząd majątkiem przed ogłoszeniem upadłości

  Art. 40 ust. 3 Prawa Upadłościowego i Naprawczego mówi "W razie ustanowienia zabezpieczenia przez zarząd przymusowy, dłużnik zachowuje prawo wykonywania czynności zwykłego zarządu oraz korzystania (...)

  Zarząd majątkiem przed ogłoszeniem upadłości
 • Skarga na czynności nadzorcy sądowego

  Zarząd spółki wnioskującej o ogłoszenie upadłości z możliwością układu złożył na nadzorcę sądowego skargę ponad 2 miesiące temu. Sąd skargi nie rozpatrzył (a przynajmniej zarząd nie (...)

  Skarga na czynności nadzorcy sądowego
 • Zarząd majątkiem dłużnika a nadzorca sądowy

  Spółka z o.o. złożyła kilka miesięcy temu wniosek o upadłość z możliwością zawarcia układu. Wniosek jest rozpatrywany i zapewne potrwa to jeszcze kilka tygodni (rozpatrywana skarga na działalność (...)

  Zarząd majątkiem dłużnika a nadzorca sądowy
 • Postępowanie układowe spółki z o.o.

  Czy w trakcie postępowania układowego dłużnika - spółki z o.o., dłużnik ten (jego zarząd) może odrębnie zaspokoić jednego z wierzycieli (jeszcze sprzed ogłoszenia układu), spłacając mu (...)

  Postępowanie układowe spółki z o.o.
 • Zmiania trybu postępowania upadłościowego

  Jakie środki prawne przysługują w przypadku, gdy nie przysługuje skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem w sprawie zmiany trybu postępowania upadłościowego z likwidacji majątku (...)

  Zmiania trybu postępowania upadłościowego
 • Zmiana opcji układu

  Czy zgodnie z obowiązującym prawem w związku ze zmianą prowadzenia postępowania upadłościowego z opcji likwidacyjnej na układ powinny zostać zamknięte księgi rachunkowe i syndyk powinien przekazać (...)

  Zmiana opcji układu
 • Przekazanie majątku przez syndyka

  Zarządca żąda od syndyka udziału w inwentaryzacji w ten sposób, że syndyk ma w oparciu o protokoły inwentaryzacyjne (kilkadziesiąt tysięcy pozycji w trzech lokalizacjach) wydać majątek, pomimo, (...)

  Przekazanie majątku przez syndyka
 • Zgłoszenie wierzytelności do masy upadłości

  W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą skierowaliśmy do sądu gospodarczego pozew o wydanie nakazu zapłaty w stosunku do jednego z naszych zalegających z płatnościami kontrahentów. (...)

  Zgłoszenie wierzytelności do masy upadłości
 • Data sporządzenia spisu wierzytelności

  Czy wymagany ustawą spis wierzycieli i wysokości wierzytelności sporządzony ma być według stanu na dzień składania wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, czy też (...)

  Data sporządzenia spisu wierzytelności
 • Wierzytelności objęte układem

  Czy w przypadku ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu zaległości wobec ZUS i US zostają objęte układem?

  Wierzytelności objęte układem
 • Umorzenie nieprzyjętej wierzytelności

  W postępowaniu układowym zgłosiła swoje wierzytelność firma z zakresu finansów publicznych. Sąd zatwierdził układ przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli oraz zmniejszył wierzytelności o 30%. (...)

  Umorzenie nieprzyjętej wierzytelności
 • Zbycie wierzytelności w postępowaniu układowym

  Czy po rozpoczęciu postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu WIERZYCIEL może zbyć wierzytelność osobom trzecim (KILKU OSOBOM - PODZIAŁ WIERZYTELNOŚCI) tak, aby osoby te uzyskały (...)

  Zbycie wierzytelności w postępowaniu układowym
 • Uchylenie postanowienia zatwierdzającego układ

  Prawomocne postanowienie sądu o zatwierdzeniu przez sąd układu ma zostać uchylone (dłużnik nie wywiązuje się z układu). Tymczasem jego częścią (tego postanowienia) jest decyzja sądu o przyznaniui (...)

  Uchylenie postanowienia zatwierdzającego układ