Układ w upadłości

Sposób ogłoszenia upadłości

Sposób ogłoszenia upadłości

Żona odziedziczyła po ojcu nieruchomości jak i długi. Sprzedając nieruchomości dalej brakuje pieniędzy ponieważ nie wiedziała, że tyle jest zadłużenia. W jaki sposób można ogłosić się (...)

Kolejność zaspokajania roszczeń a upadłość banku

Kolejność zaspokajania roszczeń a upadłość banku

Depozyty bankowe gwarantowane są do 100 tys. euro przez BFG, ale z tego co się orientuję można dochodzić od banku w ramach postępowania upadłościowego roszczeń ponad tą kwotę. W której grupie (...)

Bankructwo banku a kredyt

Bankructwo banku a kredyt

Bank, który udzielił osobie fizycznej kredytu hipotecznego bankrutuje. Czy to oznacza, że umowa kredytowa przestanie obowiązywać, a osoba będzie musiała zwrócić pożyczone środki mimo, że terminowo (...)

Postępowanie układowe z konwersją na udziały

Postępowanie układowe z konwersją na udziały

W ub. roku otrzymaliśmy informację o otwarciu postępowania układowego naszego dłużnika z konwersją długu na udziały. W tej informacji była wymieniona kwota naszej wierzytelności jak i numer (...)

Uchylenie bądź zmiana układu

Uchylenie bądź zmiana układu

Wierzyciel wraz z dłużnikiem przystąpili do układu. Według tego układu dłużnik miał spłacać wierzytelność w ratach. Tak też się działo przez pierwszy rok. Po czym dłużnik zaprzestał (...)

Tytuł wykonawczy wobec upadłego - układ

Tytuł wykonawczy wobec upadłego - układ

Upadły zawarł układ z wierzycielami obejmujący redukcję wierzytelności i rozłożenie jej na raty. Układ został prawomocnie zatwierdzony. W jaki sposób wierzyciel, którego wierzytelność została (...)

Terminy wykonania układu

Terminy wykonania układu

Układ zawarty z upadłym obejmował redukcję zobowiązań i rozłożenie ich na raty. Pierwsza rata miała zostać spłacona w ciągu roku od uprawomocnienia postanowienia o zatwierdzeniu układu. Postanowienie (...)

Egzekucja po zakończeniu upadłości układowej

Egzekucja po zakończeniu upadłości układowej

Postępowanie upadłościowe mojego dłużnika dobiega końca. Zawarty został układ. Sąd go następnie zatwierdził. W postępowaniu uwzględniona została wierzytelność, która stwierdzona została (...)

Zażalenie na koniec postępowania upadłościowego

Zażalenie na koniec postępowania upadłościowego

Po uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu sąd wydał postanowienie o ukończeniu postępowania upadłościowego. Jako wierzyciel złożyłem zażalenie na to postanowienie uzasadniając (...)

Wierzytelność w upadłości układowej

Wierzytelność w upadłości układowej

Wobec mojego dłużnika wszczęto postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu. Zgłosiłem wierzytelność (zwykłą dotyczącą zapłaty i stwierdzoną nieprawomocnym nakazem), ale (...)

Brak oceny alternatywnego sposobu restrukturyzacji

Brak oceny alternatywnego sposobu restrukturyzacji

Dzisiaj miało się odbyć głosowanie nad przyjęciem układu dłużnika (wierzytelności ok. miliona złotych i ok. 50 wierzycieli). Głosowanie zostało odroczone ze względu na nie doręczenie wezwanie (...)

Postępowanie układowe a wynagrodzenie członków RN

Postępowanie układowe a wynagrodzenie członków RN

Walne Zgromadzenie sp. z o.o. przyznało w formie uchwały członkom Rady Nadzorczej określone wynagrodzenie. Zarząd spółki podjął decyzje o postępowaniu układowym. Czy nie wypłacone członkom (...)

Zatwierdzenie układu-głosowanie

Zatwierdzenie układu-głosowanie

Nadzorca sądowy rozesłał do wierzycieli propozycję układową upadłego wraz ze wzorem karty do głosowania (głosy można składać pocztą). Na karcie znajdują się dwa pola: "za układem" oraz (...)

Sprzedaż wierzytelności wobec upadłej spółki

Sprzedaż wierzytelności wobec upadłej spółki

Nasza Spółdzielnia jest wierzycielem spółki akcyjnej, która jest w trakcie postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu. Upadła spółka wynajmuje od spółdzielni nieruchomość, (...)

Wypowiedzenie umowy najmu a upadłość

Wypowiedzenie umowy najmu a upadłość

Nasza spółdzielnia jest wierzycielem spółki akcyjnej, która jest w trakcie postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu. Spółka akcyjna wynajmuje od spółdzielni nieruchomość, (...)

Potrącenie w toku postępowania upadłościowego

Potrącenie w toku postępowania upadłościowego

W dniu 23.10.2006 r. nabyłem wierzytelność wobec spółki akcyjnej. W dniu 29.10.2006 r. postanowieniem sądu spółka ta została postawiona w stan upadłości z możliwością zawarcia układu. Spółce (...)

Ustalenie propozycji układowych upadłego

Ustalenie propozycji układowych upadłego

Sąd wszczął wobec mojego dłużnika postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu. Niedługo ma zostać zatwierdzona lista wierzytelności i przedstawiona propozycja układu. Kto opracowuje (...)

Czynność dokonana bez zgody nadzorcy sądowego

Czynność dokonana bez zgody nadzorcy sądowego

08.08.2006 roku Zarząd spółki akcyjnej po zebraniu ofert i ich rozpatrzeniu na sprzedaż nieruchomości należącej do spółki, wybrał najlepszą i podpisał umowę przedwstępną, pobierając zadatek. (...)

Zawieszenie działalności-projekt ustawy

Zawieszenie działalności-projekt ustawy

Od 2002 r będąc na studiach dziennych z powodu trudnej sytuacji rodzinnej założyłam działalność gospodarczo-handlową Był to mały sklepik , przy pomocy mamy ukończyłam studia i obroniłam pracę (...)

Konwersja wierzytelności na akcje

Konwersja wierzytelności na akcje

Spółka złożyła do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Propozycja układowa przewiduje konwersję części zadłużenia na akcje spółki. W tym celu spółka (...)

Zawarcie układu z Urzędem Skarbowym

Zawarcie układu z Urzędem Skarbowym

Spółka akcyjna ma zobowiązanie wobec US (VAT). Spółka złożyła do Sądu wniosek o upadłość z możliwością zawarcia układu wraz z propozycją układową (redukcja zadłużenia). Czy zobowiązanie (...)

Przyjęcie układu w postępowaniu upadłościowym

Przyjęcie układu w postępowaniu upadłościowym

Spółka akcyjna wystąpiła z wnioskiem o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. W ramach układu proponowanego wierzycielom dokonano podziału na grupy wierzycieli: 1. wierzyciele (...)

Zarząd majątkiem przed ogłoszeniem upadłości

Zarząd majątkiem przed ogłoszeniem upadłości

Art. 40 ust. 3 Prawa Upadłościowego i Naprawczego mówi "W razie ustanowienia zabezpieczenia przez zarząd przymusowy, dłużnik zachowuje prawo wykonywania czynności zwykłego zarządu oraz korzystania (...)

Skarga na czynności nadzorcy sądowego

Skarga na czynności nadzorcy sądowego

Zarząd spółki wnioskującej o ogłoszenie upadłości z możliwością układu złożył na nadzorcę sądowego skargę ponad 2 miesiące temu. Sąd skargi nie rozpatrzył (a przynajmniej zarząd nie (...)

Zarząd majątkiem dłużnika a nadzorca sądowy

Zarząd majątkiem dłużnika a nadzorca sądowy

Spółka z o.o. złożyła kilka miesięcy temu wniosek o upadłość z możliwością zawarcia układu. Wniosek jest rozpatrywany i zapewne potrwa to jeszcze kilka tygodni (rozpatrywana skarga na działalność (...)

Postępowanie układowe spółki z o.o.

Postępowanie układowe spółki z o.o.

Czy w trakcie postępowania układowego dłużnika - spółki z o.o., dłużnik ten (jego zarząd) może odrębnie zaspokoić jednego z wierzycieli (jeszcze sprzed ogłoszenia układu), spłacając mu (...)

Zmiania trybu postępowania upadłościowego

Zmiania trybu postępowania upadłościowego

Jakie środki prawne przysługują w przypadku, gdy nie przysługuje skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem w sprawie zmiany trybu postępowania upadłościowego z likwidacji majątku (...)

Zmiana opcji układu

Zmiana opcji układu

Czy zgodnie z obowiązującym prawem w związku ze zmianą prowadzenia postępowania upadłościowego z opcji likwidacyjnej na układ powinny zostać zamknięte księgi rachunkowe i syndyk powinien przekazać (...)

Przekazanie majątku przez syndyka

Przekazanie majątku przez syndyka

Zarządca żąda od syndyka udziału w inwentaryzacji w ten sposób, że syndyk ma w oparciu o protokoły inwentaryzacyjne (kilkadziesiąt tysięcy pozycji w trzech lokalizacjach) wydać majątek, pomimo, (...)

Zgłoszenie wierzytelności do masy upadłości

Zgłoszenie wierzytelności do masy upadłości

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą skierowaliśmy do sądu gospodarczego pozew o wydanie nakazu zapłaty w stosunku do jednego z naszych zalegających z płatnościami kontrahentów. (...)

Data sporządzenia spisu wierzytelności

Data sporządzenia spisu wierzytelności

Czy wymagany ustawą spis wierzycieli i wysokości wierzytelności sporządzony ma być według stanu na dzień składania wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, czy też (...)

Wierzytelności objęte układem

Wierzytelności objęte układem

Czy w przypadku ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu zaległości wobec ZUS i US zostają objęte układem?

Umorzenie nieprzyjętej wierzytelności

Umorzenie nieprzyjętej wierzytelności

W postępowaniu układowym zgłosiła swoje wierzytelność firma z zakresu finansów publicznych. Sąd zatwierdził układ przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli oraz zmniejszył wierzytelności o 30%. (...)

Zbycie wierzytelności w postępowaniu układowym

Zbycie wierzytelności w postępowaniu układowym

Czy po rozpoczęciu postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu WIERZYCIEL może zbyć wierzytelność osobom trzecim (KILKU OSOBOM - PODZIAŁ WIERZYTELNOŚCI) tak, aby osoby te uzyskały (...)

Uchylenie postanowienia zatwierdzającego układ

Uchylenie postanowienia zatwierdzającego układ

Prawomocne postanowienie sądu o zatwierdzeniu przez sąd układu ma zostać uchylone (dłużnik nie wywiązuje się z układu). Tymczasem jego częścią (tego postanowienia) jest decyzja sądu o przyznaniui (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Płatność blik

Wczoraj 21:7:38 przez: Hortex520

Płatność blik

Wczoraj 21:7:13 przez: Hortex520

wspólnota majątkowa

22.10.2021 przez: mardo82