Postępowanie układowe a wynagrodzenie członków RN

Pytanie:

Walne Zgromadzenie sp. z o.o. przyznało w formie uchwały członkom Rady Nadzorczej określone wynagrodzenie. Zarząd spółki podjął decyzje o postępowaniu układowym. Czy nie wypłacone członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia można wprowadzić do postępowania układowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W sprawach, w których postanowienie o otwarciu układu zostało wydane przed dniem wejścia w życie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (1 października 2003 r.), stosuje się rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. - Prawo o postępowaniu układowym. Według art.4 § 1 pkt 3 tego rozporządzenia postępowaniem układowym nie są objęte należności z umowy o pracę. Zatem jeśli wynagrodzenie członków rady nadzorczej jest należnością z tytułu umowy o pracę, wierzytelności te są wyłączone z układu z mocy prawa. Jeśli podanie o otwarcie postępowania układowego złożone zostało przed dniem wejścia w życie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (1 października 2003 r.), lecz jeszcze nie orzeczono o otwarciu postępowania układowego, postępowanie prowadzi się według przepisów nowej ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze. Sąd może wówczas zobowiązać dłużnika do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu zgodnie z przepisami nowej ustawy. Zgodnie z art. 273 ustęp 2 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, układ nie obejmuje wierzytelności ze stosunku pracy, chyba że wierzyciel wyraził zgodę na jej objęcie układem. Zatem przepis nowej ustawy przewiduje również zwolnienie spod układu należności wynikających z umowy o pracę, chyba że wierzyciel wyrazi zgodę na wprowadzenie tej wierzytelności do układu . Natomiast jeśli wynagrodzenie członków rady nadzorczej przyznane uchwałą zgromadzenia wspólników nie wynika z umowy o pracę, wierzytelności te są objęte układem na podstawie obu powołanych wyżej aktów prawnych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: