Zwolnienie z zawodowej służby wojskowej

Pytanie:

Pracowałem w wojsku przez 7 lat. Następnie leczyłem się psychiatrycznie na depresję i nerwicę. Jeżeli złożę wypowiedzenie w pracy, czy przy zwolnieniu zachowam wszystkie należności związane z zwolnieniem żołnierza zawodowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Żołnierza zawodowego zwalnia się ze służby wskutek upływu terminu wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej dokonanego przez żołnierza. Żołnierz zawodowy może w każdym czasie wypowiedzieć stosunek służbowy zawodowej służby wojskowej bez podawania przyczyny. Niestety w przypadku zwolnienia ze służby na powyższej podstawie były żołnierz nie może korzystać z pomocy w zakresie przekwalifikowania, doradztwa zawodowego lub pośrednictwa pracy, udzielanej przez właściwe organy. Nie korzysta też z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w szczególności w administracji publicznej oraz na stanowiskach pracy związanych z obronnością kraju.  Mógłby z nich korzystać np. wtedy, gdy zwolnienie nastąpiło na skutek orzeczenia o niezdolności do służby. Już bez względu na podstawę zwolnienia były żołnierz zawodowy, który podejmie pracę w roku kalendarzowym, w którym nastąpiło jego zwolnienie z zawodowej służby wojskowej, nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego w następnym roku kalendarzowym.

Żołnierzowi zwolnionemu z zawodowej służby wojskowej przysługuje co do zasady odprawa w wysokości:  

 • po roku służby - 100%,  

 • po pięciu latach służby - 200%,  

 • po dziesięciu latach służby - 300% 

- kwoty uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnego w ostatnim dniu pełnienia służby.  

Wysokość tej odprawy ulega zwiększeniu o 20 % uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym za każdy rok zawodowej służby wojskowej pełnionej ponad dziesięć lat, nie więcej jednak niż do wysokości 600 %.  

Jednakże żołnierzowi zwolnionemu z zawodowej służby wojskowej na wskutek wypowiedzenia przez żołnierza stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej w czasie trwania kontraktu na pełnienie służby terminowej lub kontraktu na pełnienie służby stałej, jeżeli pełnił zawodową służbę wojskową przez okres krótszy niż dziesięć lat - przysługuje tylko 50% kwoty odprawy ustalonej w powyższy sposób. W opisywanym przypadku odprawa przysługuje więc w pełnej wysokości. Żołnierzowi zwolnionemu z zawodowej służby wojskowej przysługują również (niezależnie od odprawy) następujące należności pieniężne:

 • przez okres jednego roku po zwolnieniu ze służby wypłacane co miesiąc świadczenie pieniężne w wysokości kwoty uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnego w ostatnim dniu pełnienia służby.

  Warunkiem jest, by żołnierz pełnił służbę nieprzerwanie przynajmniej 15 lat. Jednak świadczenie to nie przysługuje w przypadku, gdy  zwolnienie nastąpiło wskutek wypowiedzenia przez żołnierza stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej w czasie trwania kontraktu na pełnienie służby terminowej lub kontraktu na pełnienie służby stałej, jeżeli pełnił zawodową służbę wojskową przez okres krótszy niż dziesięć lat.

 • ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy, w tym za dodatkowy urlop wypoczynkowy, niewykorzystany w roku zwolnienia ze służby oraz za lata poprzednie, nie więcej jednak niż za trzy lata;  Wynosi on wynosi 1/22 części miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnego w ostatnim dniu pełnienia zawodowej służby wojskowej,

 • dodatkowe uposażenie roczne za rok, w którym nastąpiło zwolnienie ze służby,  

 • zryczałtowany ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany w roku zwolnienia ze służby przejazd na koszt wojska,

 • gratyfikacja urlopowa niewykorzystana w roku zwolnienia ze służby, 

 • zwrot kosztów jednorazowego przejazdu żołnierza i członków jego rodziny oraz zwrot kosztów przewozu urządzenia domowego do obranego przez żołnierza miejsca zamieszkania w kraju - w wysokości i na zasadach określonych jak dla żołnierzy zawodowych przeniesionych do pełnienia służby w innej miejscowości.  

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

andresito

20.10.2013 9:18:11

Re: Zwolnienie z zawodowej służby wojskowej

witam mam nie co inną sytuację ale pokolei. Komisja poborowa stwierdziła kat. A zdrowy i zdolny do wojska. Zabawe w wojsko rozpocząłem w lutym 2001 zasadnicza słuzba wojskowa 12 miesięcy luty 2002 zwolniony do rezerwy żadnych urazów itp. Żołnierzem zawodowym zostałem w sierpniu 2005 roku. zaś w roku 2008 mały incydent z pracy do domy skończył się operacją na kręgosłupie ( nie został sporzadzony zaden meldunek do dowódcy jednostki)po operacji stan okazał się dobry po pół roku wróciłem do służby, z biem czasu schorzenie postepowalo ale zaciskałem zęby. Zas problem rozpoczął sie gdy nie zaliczałem sprawdzianu rocznego z w-fu, wyglądało to tak jeden rok zwolnienie lekarskie z w-fu, drugi przystepowałem ale kończyłem z wynikiem niedostateczny. Można rzec taka luka w prawie. Do momentu iż w chwili obecnej mój stan zdrowia się pogorszył i czeka mnie następna operacja lecz teraz jestem na zwolnieniu lekarskim 2 tygodnie. A doszły mnie słuchy że dowódca jednostki chce wysyłać ludzi na komisje lekarskie którzy mają problemy z zaliczeniem w-fu. Czy komisja lekarska może stwierdzić że jestem niezdolny do dalszej słuzby nie mając zadnej dokumentacji medycznej ?. Lub ewentualnie jezeli zabiorę zdjecia i historię choroby całą i to przedstawię stwierdzą niezdolny ?. Czy w takiej sytuacji mam prawo do renty wojskowej ?. Skoro moje schorzenie powstało ogólnie w momęcie kiedy byłem żolnierzem zawodowym. Obecnie rozpocząłem 9 rok służby i szkoda by było to stracić. proszę o informację co mam robić? email. dawdod1979@gmail.com

joker

15.12.2009 12:23:54

Re: Zwolnienie z zawodowej służby wojskowej

Pytanie:czy w związku ze zwolnieniem na podstawie art.111 pkt 16 powołanej ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych przysługują mi odprawy i inne świadczenia z tytułu zwolnienia?

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 14.1.2019

  Ekwiwalent za niewykorzystany urlop - kiedy przysługuje i jak go wyliczyć?

  W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. Zatem ekwiwalent (...)

 • 25.1.2019

  W lutym rusza kwalifikacja wojskowa

  Tegoroczna kwalifikacja wojskowa będzie trwała od 4 lutego do 26 kwietnia. Obejmie ona około 210 tysięcy osób – przede wszystkim mężczyzn urodzonych w 2000 roku. Poza tym przewidziano podwyżki (...)

 • 14.2.2018

  Trwa tegoroczna kwalifikacja wojskowa

  Tegoroczna kwalifikacja wojskowa będzie trwała do 28 kwietnia. Obejmie około 220 tysięcy osób – przede wszystkim mężczyzn urodzonych w 1999 roku. Każda osoba podlegająca (...)

 • 20.10.2017

  Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

  Prawo do zasiłku będziesz miał od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, jeżeli nie ma dla Ciebie propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania (...)

 • 31.3.2015

  Rekompensata za stawiennictwo na ćwiczeniach wojskowych

  Obowiązek służby wojskowej żołnierzy rezerwy polega na odbywaniu ćwiczeń wojskowych. Za każdy dzień ćwiczeń żołnierzowi przysługuje uposażenie zasadnicze według stopnia wojskowego. Dodatkowo (...)