Zwolnienie z zawodowej służby wojskowej

Pytanie:

"Pracowałem w wojsku przez 7 lat. Następnie leczyłem się psychiatrycznie na depresję i nerwicę. Jeżeli złożę wypowiedzenie w pracy, czy przy zwolnieniu zachowam wszystkie należności związane z zwolnieniem żołnierza zawodowego? "

Odpowiedź prawnika: Zwolnienie z zawodowej służby wojskowej

Żołnierza zawodowego zwalnia się ze służby wskutek upływu terminu wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej dokonanego przez żołnierza. Żołnierz zawodowy może w każdym czasie wypowiedzieć stosunek służbowy zawodowej służby wojskowej bez podawania przyczyny. Niestety w przypadku zwolnienia ze służby na powyższej podstawie były żołnierz nie może korzystać z pomocy w zakresie przekwalifikowania, doradztwa zawodowego lub pośrednictwa pracy, udzielanej przez właściwe organy. Nie korzysta też z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w szczególności w administracji publicznej oraz na stanowiskach pracy związanych z obronnością kraju.  Mógłby z nich korzystać np. wtedy, gdy zwolnienie nastąpiło na skutek orzeczenia o niezdolności do służby. Już bez względu na podstawę zwolnienia były żołnierz zawodowy, który podejmie pracę w roku kalendarzowym, w którym nastąpiło jego zwolnienie z zawodowej służby wojskowej, nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego w następnym roku kalendarzowym.

Żołnierzowi zwolnionemu z zawodowej służby wojskowej przysługuje co do zasady odprawa w wysokości:  

 • po roku służby - 100%,  

 • po pięciu latach służby - 200%,  

 • po dziesięciu latach służby - 300% 

- kwoty uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnego w ostatnim dniu pełnienia służby.  

Wysokość tej odprawy ulega zwiększeniu o 20 % uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym za każdy rok zawodowej służby wojskowej pełnionej ponad dziesięć lat, nie więcej jednak niż do wysokości 600 %.  

Jednakże żołnierzowi zwolnionemu z zawodowej służby wojskowej na wskutek wypowiedzenia przez żołnierza stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej w czasie trwania kontraktu na pełnienie służby terminowej lub kontraktu na pełnienie służby stałej, jeżeli pełnił zawodową służbę wojskową przez okres krótszy niż dziesięć lat - przysługuje tylko 50% kwoty odprawy ustalonej w powyższy sposób. W opisywanym przypadku odprawa przysługuje więc w pełnej wysokości. Żołnierzowi zwolnionemu z zawodowej służby wojskowej przysługują również (niezależnie od odprawy) następujące należności pieniężne:

 • przez okres jednego roku po zwolnieniu ze służby wypłacane co miesiąc świadczenie pieniężne w wysokości kwoty uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnego w ostatnim dniu pełnienia służby.

  Warunkiem jest, by żołnierz pełnił służbę nieprzerwanie przynajmniej 15 lat. Jednak świadczenie to nie przysługuje w przypadku, gdy  zwolnienie nastąpiło wskutek wypowiedzenia przez żołnierza stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej w czasie trwania kontraktu na pełnienie służby terminowej lub kontraktu na pełnienie służby stałej, jeżeli pełnił zawodową służbę wojskową przez okres krótszy niż dziesięć lat.

 • ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy, w tym za dodatkowy urlop wypoczynkowy, niewykorzystany w roku zwolnienia ze służby oraz za lata poprzednie, nie więcej jednak niż za trzy lata;  Wynosi on wynosi 1/22 części miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnego w ostatnim dniu pełnienia zawodowej służby wojskowej,

 • dodatkowe uposażenie roczne za rok, w którym nastąpiło zwolnienie ze służby,  

 • zryczałtowany ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany w roku zwolnienia ze służby przejazd na koszt wojska,

 • gratyfikacja urlopowa niewykorzystana w roku zwolnienia ze służby, 

 • zwrot kosztów jednorazowego przejazdu żołnierza i członków jego rodziny oraz zwrot kosztów przewozu urządzenia domowego do obranego przez żołnierza miejsca zamieszkania w kraju - w wysokości i na zasadach określonych jak dla żołnierzy zawodowych przeniesionych do pełnienia służby w innej miejscowości.  


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • joker 2011-12-15 12:23:54

  Pytanie:czy w związku ze zwolnieniem na podstawie art.111 pkt 16 powołanej ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych przysługują mi odprawy i inne świadczenia z tytułu zwolnienia?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika