e-prawnik.pl Porady prawne

Zwrot nienależnie pobranego świadczenia z GOPS

Pytanie:

Pani X na mocy decyzji Kierownika GOPS posiadała prawo do zasiłków okresowych, w trakcie ich pobierania okazało się, że rodzina nie podawała faktycznych dochodów. Wystawiono decyzję o nienależnie pobranych świadczeniach i zobowiązanie do zwrotu nienależnych świadczeń. Pani Skarbnik Urzędu Gminy kazała zmienić i naliczyć odsetki od nienależnych kwot. Czy naliczanie odsetek od świadczeń okresowych z pomocy społecznej jest zgodne z prawem? Ustawa o pomocy społecznej mówi, iż świadczenia nienależnie pobrane podlega zwrotowi niezależnie od sytuacji dochodowej rodziny. Nie ma nigdzie mowy o naliczaniu ustawowych odsetek!

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zwrot nienależnie pobranego świadczenia z GOPS

24.5.2006

Zgodnie z art. 104 ustawy o pomocy społecznej, należności z tytułu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, z tytułu opłat określonych przepisami niniejszej ustawy oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W przypadku posiadania uprawnień do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej kwoty nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych podlegają potrąceniu z bieżących wypłat. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się w drodze decyzji administracyjnej. Ustawa o pomocy społecznej (w przeciwieństwie, np. do ustawy o świadczeniach rodzinnych) nie stanowi, iż pobrane, nienależne świadczenie powinno być zwrócone wraz z odsetkami, nie odsyła w tym zakresie również do innych przepisów, a zatem, naszym zdaniem, brak jest podstawy do naliczenia takich odsetek.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Zwrot nienależnie pobranego świadczenia z GOPS

bgk

16.8.2010 10:59:14

Re: Zwrot nienależnie pobranego świadczenia z GOPS

Nie zgadzam się z pow. opinią. Art 104 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej nie wskazuje, co składa się na należność tylko w jaki sposób ją się egzekwuje. Ponadto art. 40 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych i rozporządzenie MF z 5 lipca 2010 (par. 8 pkt. 5) wskazują że odsetki naliczania się w momencie wpłaty, ale nie później niż na koniec kwartału. Co z dyscypliną? Ciekawa jest innych opinii.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ