Adres zameldowania a ubezpieczenie zdrowotne

Pytanie:

Pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę, podlega pełnemu ubezpieczeniu ZUS. Jego żona nie pracuje i dlatego chciałby ją objąć ubezpieczeniem zdrowotnym, jako najbliższego członka rodziny. Sam pracownik jest zameldowany w miejscu A, żona w miejscu B, a tak naprawdę mieszkają razem w miejscu C. Czy możliwe jest zgłoszenie do ZUS (ZCNA) żony pracownika, jeśli ich miejsca zamieszkania są formalnie różne?

Masz inne pytanie do prawnika?

26.11.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Adres zameldowania a ubezpieczenie zdrowotne

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, nie odnosi się do miejsca zamieszkania ani zameldowania członka rodziny osoby podlegającej ubezpieczeniu zdrowotnemu. Przesłanką zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia są wyłącznie więzi rodzinne miedzy danymi osobami oraz niepodleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. Szczegółowe zasady zgłoszenia określone są w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów ( Porady prawne
e-prawnik.pl/akty-prawne/dziennik-ustaw/2008/112/717/" title="Dz.U. 2008.112.717" title="Dz.U. 2008.112.717">Dz.U. 2008.112.717). Dla zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego właściwy jest formularz ZCNA. W dawnym stanie prawnym (przed 1 lipca 2008 roku) istniał oddzielny formularz do zgłoszenia członka rodziny zamieszkującego z ubezpieczonym ZCZA oraz dla nie zamieszkującego z ubezpieczonym (ZCNA). Obecnie funkcjonuje jeden wspólny formularz ZCNA.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne