Będna stawka VAT w ofercie

Pytanie:

"W przetargu publicznym na usługi budowlane oferenci (za wyjątkiem jednego) użyli nieprawidłowej stawki VAT w części oferty. Czy w takiej sytuacji zamawiający odrzuca oferty zawierające błąd w obliczeniu ceny i zawiera umowę z wykonawcą, który mu pozostał?"

Odpowiedź prawnika: Będna stawka VAT w ofercie

Z przepisów wynika, że zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1) jest niezgodna z ustawą;

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny;

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. (art. 89 pzp)

 

W orzecznictwie arbitrów dość zgodnie przyjmuje się, że błąd w obliczeniu ceny wiąże się z:

1) błędnym zastosowaniem przez wykonawcę wadliwie obliczonej w cenie brutto stawki podatku VAT (wyrok KIO UZP z 24 marca 2009 r., KIO/UZP 282/09, LexPolonica nr 2080133; wyrok KIO UZP z 9 marca 2009 r., KIO/UZP 203/09, LexPolonica nr 2074629);

2) niewłaściwym nieuznaniem danej usługi za usługę zwolnioną od podatku od towarów i usług (wyrok ZA UZP z 11 czerwca 2007 r., UZP/Z0/0-652/07, LexPolonica nr 2013997; wyrok ZA UZP z 2 stycznia 2007 r., UZP/ZO/0-3003/06, LexPolonica nr 1989302);

 

Stanowisko powyższe potwierdza także Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 20 października 2011 r. sygn. III CZP 52/2011 - Określenie w ofercie ceny brutto z uwzględnieniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług stanowi błąd w obliczeniu ceny, jeżeli brak jest ustawowych przesłanek wystąpienia omyłki (art. 89 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.).

 

Zamawiający ma zatem podstawę do odrzucenia oferty zawierającej nieprawidłowe wyliczenie ceny z uwagi na przyjęcie błędnej stawki podatku VAT.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika