Bezczynność organu w kwestii uzupełnienia decyzji

Pytanie:

"Mimo upływu 5 tygodni organ nie odpowiedział na moje żądanie o uzupełnienie decyzji poprzez wskazanie środków odwoławczych. Celowo odwleka odpowiedź, a może w ogóle jej nie udzieli. Czy w tej sytuacji mam prawo do wniesienia odwołania, a jeżeli tak to do kogo (kto jest organem wyższego szczebla w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o ustaleniu warunków zabudowy -WINB?). Czy też powinienem najpierw złożyć skargę do SKO na bezczynność wójta w kwestii niewydania postanowienia uzupełniającego decyzję?"

Odpowiedź prawnika: Bezczynność organu w kwestii uzupełnienia decyzji

Z art. 111 kpa wynika prawo do żądania przez stronę w terminie 14 dni od doręczenia decyzji uzupełnienia decyzji co do rozstrzygnięcia bądź co do prawa do odwołania, wniesienia w stosunku do decyzji powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w decyzji pouczenia w tych kwestiach. Wnosząc te żądania strona nie ryzykuje utraty terminu do wniesienia odwołania – termin na odwołanie zacznie bowiem biec dopiero od dnia doręczenia odpowiedzi przez organ, niezależnie od tego, czy organ odmówił uzupełnienia lub sprostowania, czy też przychylił się do żądania strony (Przybysz Piotr „Najnowsze wydanie: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz” Warszawa 2009 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie VI) ss. 504). Będzie Pan mógł się odwołać od tej decyzji, ale dopiero wtedy gdy zostanie ona uzupełniona przez organ co do pouczenia o środkach zaskarżenia. Uzupełnienie decyzji o pouczenie co do możliwości jej zaskarżenia powinno nastąpić w formie postanowienia, które jest niezaskarżalne w administracyjnym toku instancji (nie przysługuje na nie zażalenie), nie kończy postępowania w sprawie i nie jest także postanowieniem rozstrzygającym sprawę co do istoty (wyrok NSA z 9 stycznia 2002 r., sygn. II SA/Łd 2411-2412/01 - niepubl.; postanowienie WSA w Warszawie z 22 lutego 2006 r., sygn. II SA/Wa 290/06, oraz wyrok WSA w Olsztynie z 2006 r., sygn. II SA/Ol 133/06).

Ponieważ organ zwleka z uzupełnieniem decyzji może Pan złożyć skargę na bezczynność organu. Wcześniej jednak należy wykorzystać tryb opisany w kodeksie postępowania administracyjnego. Uzupełnienie decyzji powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, a najdalej w ciągu miesiąca. Skoro organ się nie wywiązał z terminu załatwienia sprawy, to powinien poinformować Pana jako stronę o przyczynach zwłoki i wskazać nowy termin załatwienia sprawy. Obowiązek ten ciąży na organie niezależnie od przyczyn opóźnienia w załatwieniu sprawy. Jak stanowi art. 37 kpa na niezałatwienie sprawy w terminie strona może wnieść zażalenie do organu wyższego stopnia (tj. do SKO na działanie wójta). SKO jeśli uzna zażalenie za uzasadnione wyznacza dodatkowy termin załatwienia sprawy oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających naruszaniu terminów załatwiania spraw w przyszłości. Gdyby SKO zwlekało z rozstrzygnięciem zażalenia na bezczynność wójta, to będzie Pan mógł skorzystać tylko ze skargi, o której mowa w dziale VIII kpa lub ze skargi na bezczynność organu. W tym drugim przypadku konieczne jest wcześniejsze wezwanie organu do usunięcia naruszenia prawa polegającego na niezałatwieniu sprawy w terminie (teza czwarta postanowienia NSA z 21 maja 1999 r., sygn. I SAB 118/98; zob. też B. Adamiak: Glosa do postanowienia NSA z dnia 17 października 1997 r. , sygn. IV SAB 31/97; J. Zimmermann, Glosa do wyroku NSA z 15 czerwca 1993 r., sygn. IV SA 1639/92; A. Korzeniowska, „Postępowanie przed samorządowym kolegium odwoławczym” Kraków 2002, s. 201). W orzecznictwie jest także stanowisko, że dopuszczalne będzie wniesienie skargi na bezczynność SKO bez uprzedniego wezwania do usunięcia naruszenia prawa (postanowienie NSA w Warszawie z 6 lipca 2006 r., sygn. I OSK 480/06).

W przypadku, gdy SKO wyda rozstrzygnięcie co do zażalenia na bezczynność wójta, a ten dalej zwlekałby z uzupełnieniem decyzji co do kwestii odwołania, to może Pan skorzystać ze skargi na bezczynność organu z art. 3 § 2 pkt. 8 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Co do ostatniej kwestii należy pamiętać, że decyzja czy to stwierdzeniu wygaśnięcia innej decyzji czy też o odmowie takiego stwierdzenia jest decyzją wydaną w I instancji. Będzie zatem przysługiwał od niej zwykły środek zaskarżenia, tj. odwołanie wnoszone do organu wyższego stopnia. Jeśli decyzję w I instancji wydał wójt, to organem wyższego stopnia będzie SKO (art. 17 pkt. 1 kpa).

Podsumowując, jeśli wójt nadal zwleka z uzupełnieniem decyzji co do pouczenia o środkach zaskarżenia, to należy skorzystać z zażalenia na bezczynność wójta z art. 37 kpa. Po rozstrzygnięciu zażalenia przez SKO będzie przysługiwała skarga na bezczynność organu, jeśli ten nadal nie uzupełniłby decyzji. W przypadku gdyby to SKO także zwlekałoby z rozstrzygnięciem zażalenia, to dysponować Pan będzie skargą na przewlekłe załatwianie spraw z działu VIII lub skargą na bezczynność SKO.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika