Cechy szczególne prokury

Pytanie:

Czy różni się prokura od zwyczajnego pełnomocnictwa?

Masz inne pytanie do prawnika?

9.4.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Cechy szczególne prokury

Na tle zwyczajnego pełnomocnictwa, prokurę wyróżnia również obowiązek spoczywający na przedsiębiorcy, a obligujący go do ujawnienia jej udzielenia i wygaśnięcia w rejestrze przedsiębiorców. Powyższy wymóg związany jest przede wszystkim z charakterem prokury jako pełnomocnictwa o dość szerokim zakresie. Dlatego też ustawodawca dążąc do zapewnienia bezpieczeństwa obrotu ustanawia wymóg jej ujawnienia w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym w ramach Krajowego Rejestru Sądowego. Ujawnienie prokury w rejestrze implikuje jednocześnie zastosowanie domniemania z art. 17 ust. 1 u.k.r.s., zgodnie z którym domniemywa się, że dane wpisane do rejestru są prawdziwe. Ponadto zgodnie z art. 17 ust. 2 u.k.r.s., jeżeli dane wpisano do rejestru niezgodnie ze zgłoszeniem podmiotu lub bez tego zgłoszenia, podmiot ten nie może zasłaniać się wobec osoby trzeciej działającej w dobrej wierze zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli zaniedbał wystąpić niezwłocznie z wnioskiem o sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie wpisu. Dla zapewnienia bezpieczeństwa obrotu ustawodawca jednocześnie postanawia, iż prokurent dokonując czynności w imieniu przedsiębiorcy powinien składać własnoręczny podpis zgodnie ze znajdującym się w aktach rejestrowych wzorem podpisu, wraz z dopiskiem wskazującym na prokurę, chyba że z treści dokumentu wynika, że działa jako prokurent.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne