Certyfikat w zamówieniach publicznych

Pytanie:

Zamawiający wymaga, aby dostawca wykazał się posiadaniem certyfikatu zarzadzania jakoscią ISO oraz posiadał atest pZH na całe urzadzenie. Dostawca ma być wyłoniony na podstawie prowadzonego przetargu nieograniczonego. Moim jego wymóg jest niezgodny z art. 25 i chyba art. 30 ustawy o zamówieniach publicznych. Chcemy złozyć protest - chodzi nam o wykreślenie z dokumentacji wymogu posiadania ISO i zmianę wymogu dotyczącego posiadania atestu PZH na całe urządzenie na posiadanie atestu PZH na części składowe urządzenia. Czy mamy podstawy do złożenia takiego protestu? Czy możecie mi Państwo przytoczyć dokładną treść art. 25 i art. 30 omawianej ustawy?

Masz inne pytanie do prawnika?

26.5.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Certyfikat w zamówieniach publicznych

Art. 25. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, wskazanych w ogłoszeniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert.

Art. 30. 1. Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane.

2. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane uwzględnia się:

1) europejskie aprobaty techniczne;
2) wspólne specyfikacje techniczne;
3) Polskie Normy przenoszące normy europejskie;
4) normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy zharmonizowane;
5) Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe;
6) Polskie Normy;
7) polskie aprobaty techniczne.

3. Zamawiający może odstąpić od opisywania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, europejskich aprobat technicznych lub wspólnych specyfikacji technicznych, jeżeli:

1) nie zawierają one żadnych wymagań dotyczących zapewnienia zgodności z wymaganiami zasadniczymi;
2) ich stosowanie nakładałoby na zamawiającego obowiązek używania wyrobów niewspółdziałających z już stosowanymi urządzeniami lub
3) ich stosowanie nie byłoby właściwe ze względu na innowacyjny charakter przedmiotu zamówienia.

4. Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień.

Zamawiający ma prawo do zażądania określonych w pytaniu dokumentów, jesli są one certyfikatami powszechnie stosowanymi przy tego typu zamówieniach. Ponadto w sytuacji, gdy Zamawiający zażądał tych dokumentów w ogłoszeniu o przetargu,  specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do skladania ofert Wykonawca nie ma możliwości uniknięcia spełnienia tego wymagania. Brak jest w takiej sytuacji podstaw do złożenia protestu

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Protest faksem w terminie ?

12.1.2007 przez: Edek2

Protest po wyroku arbitrów ???

12.1.2007 przez: Edek2