Czy należy mi się odszkodowanie w przypadku kiedy inwestycja gminy obniża wartość mojej nieruchomości?

Pytanie:

Od moich dziadków dostałem w spadku dom. Zamierzałem go sprzedać, jednakże rok temu wybudowano przed nim farmę wiatrakową. Od tego czasu nie mogę znaleźć nabywcy, wszyscy rezygnują. Powód: bliska odległość fermy wiatrakowej. Czy w takim razie mogę starać się o jakieś odszkodowanie?

Masz inne pytanie do prawnika?

22.5.2015

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Czy należy mi się odszkodowanie w przypadku kiedy inwestycja gminy obniża wartość mojej nieruchomości?

Sporządzoną dla Pana opinię prawną przygotowaliśmy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks Cywilny (Dz. U.64. Nr.16 poz. 93 z późn. zm. dalej: KC) oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2012.647 j.t. dalej: u.p.z.p).Wzięliśmy pod uwagę również stan orzecznictwa polskich sądów powszechnych oraz wskazania doktryny.

Niniejsza opinia będzie dotyczyć kwestii odszkodowania lub wykupu nieruchomości gruntowej, w sytuacji gdy jej wartość wskutek działań podmiotów publicznych i/lub prywatnych nieruchomość utraciła na wartości. Z doprecyzowania wynika, że w gminie doszło do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (względnie jego zmiany) dopuszczającej rzeczoną inwestycje (wynika to także z załączonego prospektu).

Porady prawne

Zacząć należy od uwagi, iż nie wskazał Pan czy grunt na którym umiejscowiono wiatraki miał wcześniej inne przeznaczenie np. rolne. Nawet jednak gdyby tak było, gmina, jako podmiot publiczny i realizująca zadania o charakterze publicznym, jest uprawniona do dokonania zmiany przeznaczenia gruntu, co jest odbiciem przysługującego jej „władztwa przestrzennego”. Powyższe nie oznacza, iż z natury rzeczy niekorzystna finansowo zmiana pozostaje bez znaczenia dla sytuacji prawnej właścicieli nieruchomości sąsiednich. Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym wskazuje bowiem:

Art. 36. 1. Jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości może, z zastrzeżeniem ust. 2, żądać od gminy

  1) odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę albo   2) wykupienia nieruchomości lub jej części.  2. Realizacja roszczeń, o których mowa w ust. 1, może nastąpić również w drodze zaoferowania przez gminę właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu nieruchomości zamiennej. Z dniem zawarcia umowy zamiany roszczenia wygasają. 3. Jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, wartość nieruchomości uległa obniżeniu, a właściciel albo użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość i nie skorzystał z praw, o których mowa w ust. 1 i 2, może żądać od gminy odszkodowania równego obniżeniu wartości nieruchomości. (...) 

Z powyższego przepisu wynika, iż uchwalenie przez Radę gminy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany oraz ich wejście w życie może spowodować dwa rodzaje skutków, po pierwsze, w zakresie korzystania z nieruchomości, a po drugie, w zakresie wartości nieruchomości.  Jak wskazuje literatura prawnicza:: „Pierwszy rodzaj skutków przejawia się niemożnością lub istotnym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem. Uchwalenie planu miejscowego może spowodować bowiem zmianę przeznaczenia gruntów lub ich części oraz zmianę lub ograniczenie sposobu ich użytkowania.”1 Orzecznictwo sądowe doprecyzowuje powyższe pojęcia: „Musi zachodzić związek przyczynowy pomiędzy uchwaleniem planu miejscowego bądź jego zmianą a skutkiem w postaci ograniczenia prawa własności (użytkowania wieczystego), polegającego na uniemożliwieniu lub istotnym ograniczeniu korzystania z nieruchomości, przy czym chodzi  o korzystanie faktyczne lub zgodne z dotychczasowym przeznaczeniem, tj. w taki sposób, w jaki właściciel może to potencjalnie czynić w granicach określonych przepisami prawa. Niewątpliwie więc ustawodawca użył dwóch odmiennych pojęć w postaci "korzystania z nieruchomości w dotychczasowy sposób" i "korzystania z nieruchomości w sposób zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem". Korzystanie z nieruchomości w dotychczasowy sposób oznacza faktyczny sposób wykorzystywania nieruchomości przed uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego. Korzystanie natomiast z nieruchomości w sposób zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem oznacza, że decydujące jest przeznaczenie nieruchomości bądź w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, bądź w akcie administracyjnym.” 2

W przypadku zaistnienia wskazanych skutków uchwalenia lub zmiany planu miejscowego właścicielowi oraz użytkownikowi wieczystemu przysługują względem gminy roszczenia. Mogą oni mianowicie alternatywnie żądać bądź odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę, bądź wykupienia nieruchomości lub jej części. Gmina może również zaoferować właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu, w ramach realizacji tych roszczeń, nieruchomość zamienną. W przypadku akceptacji przez obie strony takiego rozwiązania zawierana jest pomiędzy nimi umowa zamiany, a z chwilą jej zawarcia wygasają wzajemne roszczenia. Należy jednak w tym miejscu zastrzec, iż w istocie w Pana przypadku najpewniej nie zachodzi ta podstawa do roszczeń – uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego rzeczoną inwestycje nie doprowadziło bowiem do uniemożliwienia czy utrudnienia z korzystania Pana nieruchomości zgodne z jej przeznaczeniem – tj. mieszkalnym – chodzi wyłącznie o utratę jej wartości spowodowanej sąsiedztwem wiatraków, a więc inwestycji niechętnie widzianej przez potencjalnych kupców.

Komentatorzy wskazują w tym zakresie „Drugi rodzaj skutków (wskazanych we wcześniejszej części opinii – dop. red) natomiast przejawia się obniżeniem lub wzrostem wartości nieruchomości. Uchwalenie planu miejscowego i przyjęcie przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania terenu lub ich zmiana mogą spowodować, że wpłynie to na wartość nieruchomości. Wpływ ten może być zarówno pozytywny (wzrost wartości nieruchomości), jak i negatywny (obniżenie wartości nieruchomości).”3

Należy zauważyć (i tak jest najpewniej w Pana przypadku, skoro nie wskazuje Pan by plan zmienił przeznaczenie Pani nieruchomości bezpośrednio), iż częstokroć MPZP nie tyle wprost ogranicza korzystanie z nieruchomości w dotychczasowy sposób, lecz np. lokalizuje nieopodal inwestycje negatywnie oddziałującą na wartość nieruchomości sąsiednich np. spalarnie śmieci, drogę szybkiego ruchu etc. W takim przypadku dopiero przy zbyciu nieruchomości okazuje się w istocie jak duża jest strata wartości. Stąd ustawodawca przewidział, iż w przypadku gdy właściciel bądź użytkownik wieczysty zbywają nieruchomość, a jej wartość wskutek uchwalenia lub zmiany planu uległa obniżeniu i nie skorzystali oni z roszczeń o odszkodowanie za poniesioną rzeczywistą szkodę lub wykupienie nieruchomości w całości lub części oraz nie zawarto umowy zamiany, to mogą oni żądać od gminy odszkodowania równego obniżeniu wartości nieruchomości. Obniżenie wartości nieruchomości lub jej części stanowi różnicę pomiędzy wartością nieruchomości przed uchwaleniem planu miejscowego a wartością nieruchomości po jego uchwaleniu. Literatura wskazuje: „Określając wartość nieruchomości lub jej części przed uchwaleniem planu miejscowego, należy brać pod uwagę przeznaczenie terenu określone w zmienionym planie miejscowym, a w przypadku jego braku faktyczny sposób wykorzystania nieruchomości. Określając natomiast wartość nieruchomości po uchwaleniu planu miejscowego, należy uwzględnić przeznaczenie terenu wynikające z nowego planu miejscowego”4 Artykuł 36 u.p.z.p. jest więc konsekwencją art. 6 ust. 1 u.p.z.p., stanowiącego, że ustalenia planu miejscowego kształtują wraz z innymi przepisami sposób wykonywania prawa własności nieruchomości. Jeżeli to kształtowanie prawa własności spowoduje ograniczenie, a nawet pozbawienie właściciela nieruchomości prawa dysponowania tą nieruchomością, to następstwem takiego stanu rzeczy staje się konieczność odpowiedniej rekompensaty za zaistniałe skutki w sferze prawa własności. Roszczenia, o których mowa w art. 36 ust. 1-3 u.p.z.p., mają charakter cywilnoprawny. Jak zauważył SN w wyroku z dnia 30 czerwca 2010 r., V CSK 452/09, LEX nr 852597, przy wspólnej podstawie faktycznej roszczeń określonych w przepisach art. 36 ust. 1-3, jaką jest uchwalenie lub zmiana planu miejscowego, dla każdego z tych roszczeń różne są pozostałe przesłanki warunkujące ich powstanie. Doktryna prawnicza wskazuje: „w przypadku ust. 1 i 2 przesłankę stanowi, będąca następstwem uchwalenia lub zmiany planu miejscowego, niemożność korzystania z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem, natomiast powstanie roszczeń określonych w ust. 3 jest zależne nie tylko od obniżenia wartości nieruchomości, ale także od dokonania jej sprzedaży”5 .

Należy więc zwłaszcza zauważyć, iż w jeśli chodzi o ust. 3 wskazanego przepisu, Pana roszczenia zaktualizują się dopiero w razie dokonanej sprzedaży, przy zaniżonej (z uwagi na istnienie wiatraków) cenie. Określając legitymację procesową do wniesienia powództwa o odszkodowanie na podstawie art. 36 ust. 3 u.p.z.p., Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23 kwietnia 2009 r., IV CSK 508/08 stwierdził, że uprawnionym jest właściciel albo użytkownik wieczysty legitymujący się takim prawem w dacie uchwalenia lub zmiany planu miejscowego, który zbył nieruchomość, jeżeli przy tym nie skorzystał uprzednio z uprawnień określonych w art. 36 ust. 1 i 2.

Należy przy tym podkreślić, iż odszkodowanie, o którym mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p., przysługuje za poniesioną rzeczywistą szkodę. W wyroku z dnia 12 października 2007 r., V CSK 230/07, LEX nr 485903, Sąd Najwyższy przyjął, że w tym przypadku chodzi o szkodę, która polega na obniżeniu się wartości nieruchomości lub która pozostaje w bezpośrednim związku ze zmianą przeznaczenia nieruchomości. 

Ustawodawca jednocześnie wskazuje:

 Art. 37. 1.Wysokość odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości, o którym mowa w art. 36 ust. 3 (a więc przy sprzedaży – dop. red), oraz wysokość opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4, ustala się na dzień jej sprzedaży. Obniżenie oraz wzrost wartości nieruchomości stanowią różnicę między wartością nieruchomości określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu obowiązującego po uchwaleniu lub zmianie planu miejscowego a jej wartością, określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu, obowiązującego przed zmianą tego planu, lub faktycznego sposobu wykorzystywania nieruchomości przed jego uchwaleniem  2. (uchylony)  3. Roszczenia, o których mowa w art. 36 ust. 3, można zgłaszać w terminie 5 lat od dnia, w którym plan miejscowy albo jego zmiana stały się obowiązujące.  4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do opłat, o których mowa w art. 36 ust. 4.  5. Notariusz, w terminie 7 dni od dnia sporządzenia umowy, której przedmiotem jest zbycie nieruchomości, w formie aktu notarialnego, jest zobowiązany przesłać wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta wypis z tego aktu.  6. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta ustala opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4, w drodze decyzji, bezzwłocznie po otrzymaniu wypisu z aktu notarialnego, o którym mowa w ust. 5  (...)  9. Wykonanie obowiązku wynikającego z roszczeń, o których mowa w art. 36 ust. 1-3, powinno nastąpić w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku, chyba że strony postanowią inaczej. W przypadku opóźnienia w wypłacie odszkodowania lub w wykupie nieruchomości właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu nieruchomości przysługują odsetki ustawowe.  10. Spory w sprawach, o których mowa w art. 36 ust. 1-3 i ust. 5, rozstrzygają sądy powszechne.  11. W odniesieniu do zasad określania wartości nieruchomości oraz zasad określania skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych, a także w odniesieniu do osób uprawnionych do określania tych wartości i skutków finansowych stosuje się przepisy o gospodarce nieruchomościami.

Na koniec należy zauważyć, iż sprawach rekompensat za spadek wartości nieruchomości, inaczej niż przy wzroście (tzw. renty planistyczne) nie wydaje się decyzji administracyjnej. Jest to jak wskazaliśmy w opinii, kwestia cywilna, nie administracyjna, co oczywiście nie oznacza, że gmina nie może wyjść naprzeciw żądaniu wnioskodawcy i dojść z nim do porozumienia w przedmiocie ewentualnej rekompensaty. Gdyby tak się jednak nie stało, rozstrzygnięcie sporu należy do sądu cywilnego, po wytoczeniu powództwa przeciwko gminie.

Reasumując niniejszą opinie należy zauważyć co następuje. Z dniem wprowadzenia MPZP (lub jego nowelizacji) osoba, której nieruchomości tego rodzaju akt prawny dotknął ma roszczenia wobec gminy. Jeśli uchwalenie MPZP było bezpośrednią ingerencją w jej prawo własności, prowadząc do uniemożliwienia lub ograniczenia korzystania z nieruchomości na dotychczasowych zasadach (np. poprzez zmianę statusu działki z budowlanej na teren zielony) możliwe jest zastosowanie art. 36 ust. 1) u.p.z.p, a więc osoba ta będzie uprawniona do domagania się odszkodowania lub wykupienia nieruchomości/jej części, względnie roszczenia mogą być zaspokojone przez nieruchomość zamienną.


1 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz - Buczyński Krzysztof, Dziedzic-Bukowska Joanna, Jaworski Jacek, Sosnowski Paweł autor komentarza: Sosnowski Paweł

2 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 23 kwietnia 2014 r. o sygnaturze: I ACa 89/14

3 ibidem

4 ibidem

5 Igor Zachariasz, Komentarz do art.36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Porady prawne
Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

Ruszył Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Ruszył Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Zakup mieszkania od dewelopera jest bezpieczniejszy Weszła w życie nowa ustawa deweloperska, dzięki której nabywcy mieszkań na rynku pierwotnym będą lepiej chronieni – odzyskają całość wpłaconych pieniędzy nawet w przypadku upadłości dewelopera. Urząd Ochrony Konkurencji (...)

Czy dostanę odszkodowanie za wywłaszczenie?

Czy dostanę odszkodowanie za wywłaszczenie?

  Wywłaszczenie nieruchomości, czyli pozbawienie dotychczasowego właściciela jego prawa stanowi wyłom od konstytucyjnej zasady ochrony własności prywatnej. Wyłom dopuszczalny tylko w słusznym celu, aczkolwiek zawsze krzywdzący i ingerujący w konstytucyjne prawa jednostki. W państwie (...)

Jak pozbyć się słupa z działki albo jak otrzymać za niego odszkodowanie – opinia prawna

Jak pozbyć się słupa z działki albo jak otrzymać za niego odszkodowanie – opinia prawna

Stan faktyczny W 2000 roku nabyłem od osoby prywatnej działkę budowlaną o powierzchni 4500 m² wraz z istniejącą na niej zabudową energetyczną. Przez działkę tę przechodzą dwie linie energetyczne niskiego napięcia zawieszone na sześciu betonowych słupach. Linie te biegną wzdłuż (...)

Zabrano Ci nieruchomość pod drogi publiczne? Sprawdź jakie masz prawa - opinia prawna

Zabrano Ci nieruchomość pod drogi publiczne? Sprawdź jakie masz prawa - opinia prawna

  Stan faktyczny Przez część mojej nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym Zarząd Dróg Krajowych wyznaczył drogę - proponując wykup zaproponował cenę 1/5 ceny rynkowej w mojej miejscowości - w związku z tym nie przyjąłem tej propozycji, gdyż nie zgadzam się z niesprawiedliwym (...)

Sposoby nabywania nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne

Sposoby nabywania nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne

    Częstym zjawiskiem jest, iż grunty przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania publicznego na cele publiczne pozostają własnością osób prywatnych. Nie zawsze jednakże jednostki samorządu terytorialnego posiadają środki na ich wykup. Nierzadkie są też sytuacje, (...)

Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

Ustawa węglowa weszła w życie Gminy, spółki gminne i związki gminne będą mogły kupować węgiel od importerów za nie więcej niż 1,5 tys. zł za tonę i sprzedawać go w cenie nie wyższej niż 2 tys. zł za tonę. W terminie 3 dni roboczych od dnia wejścia w życie ustawy (...)

Gruntowne zmiany w gospodarce nieruchomościami

Gruntowne zmiany w gospodarce nieruchomościami

    W zasadzie od 22 października zaczynają obowiązywać znowelizowane przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zmienią się m.in. zasady sprzedaży dawnych mieszkań komunalnych. Skorzystać będą mogli na tym nowi właściciele lokali i osoby, które wykupiły je przed (...)

Mieszkanie dla Młodych – reaktywacja

Mieszkanie dla Młodych – reaktywacja

Mieszkanie dla Młodych – wznowienie przyjmowania wniosków 8 sierpnia 2017 r. ruszył ponowny nabór wniosków o dofinansowanie wkładu własnego na zakup mieszkania w programie "Mieszkanie dla Młodych". Wznowienie naboru jest możliwe dzięki nowelizacji ustawy o pomocy państwa (...)

Będzie Centralny Port Komunikacyjny

Będzie Centralny Port Komunikacyjny

Ustawa umożliwi powstanie Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) oraz towarzyszących mu inwestycji tworzących spójny i efektywny system transportowy. Co reguluje ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym?  Ustawa określa zasady i warunki przygotowania, finansowania (...)

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

Od czego zależy sposób korzystania z rzeczy wspólnej przez współwłaścicieli? Ustawową regulację sposobu korzystania z rzeczy wspólnej, w tym także ze wspólnej nieruchomości zawiera art. 206 k.c., który stanowi, że „Każdy ze współwłaścicieli (...)

Pomoc de minimis w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Pomoc de minimis w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów a pomoc publiczna Art. 14  ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele (...)

Jak przekształcić użytkowanie wieczyste w prawo własności?

Jak przekształcić użytkowanie wieczyste w prawo własności?

  Od 13 października 2005 r. obowiązuje ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 1 stycznia 2008 roku została ona istotnie znowelizowana. Kto może wystąpić z żądaniem odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania (...)

Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

Przeczytaj ważne informacje na temat prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich. Opodatkowanie akcyzą Podstawowym aktem prawnym dotyczącym podatku akcyzowego w Polsce jest ustawa o podatku akcyzowym, która (...)

Leasing finansowy i jego rozliczenie w podatku dochodowym

Leasing finansowy i jego rozliczenie w podatku dochodowym

Co to jest leasing finansowy w podatku dochodowym?  Umowa leasingu finansowego (kapitałowego), zgodnie z przepisami podatkowymi, powinna łącznie spełniać następujące warunki:   umowa leasingu musi zostać zawarta na czas oznaczony, suma ustalonych w umowie leasingu opłat, (...)

Dla kogo świadczenie „Dobry Start”?

Dla kogo świadczenie „Dobry Start”?

Na czym polega program „Dobry Start”? Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. To wsparcie dla (...)

Kiedy można starać się o mieszkanie komunalne?

Kiedy można starać się o mieszkanie komunalne?

  Co to jest mieszkaniowy zasób gminy? Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań gminy. Gmina powinna zapewnić lokale socjalne i lokale zamienne, a także zaspokajać potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich (...)

Co to jest gminne prawo pierwokupu?

Co to jest gminne prawo pierwokupu?

  Dzięki wolności gospodarczej, w obrocie prawnym istnieje swoboda przy wyborze kontrahenta. Oznacza to, że przykładowo zbywca może wybrać spośród wielu oferentów tego, kto najbardziej mu odpowiada, kierując się określonymi przez siebie, nawet nieuzasadnionymi względami. (...)

Uproszczenia w budownictwie

Uproszczenia w budownictwie

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, inwestycji i rozwoju. Co przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw? Proces (...)

Negatywne skutki niezawarcia umowy sprzedaży działki w formie aktu notarialnego – opinia prawna

Negatywne skutki niezawarcia umowy sprzedaży działki w formie aktu notarialnego – opinia prawna

Stan faktyczny W 1974 r. zakupiłem za pisemną umową od dwóch rożnych osób bez zachowania aktu notarialnego dwie działki (nr 229 i 228) o szerokości 4,50m każda (pow. działki 4,5ara). Działka nr 229 przylega bezpośrednio do mojej działki nr 230. W 1975 r. otrzymałem pozwolenie na budowę (...)

Jak przeprowadzić egzekucję z nieruchomości dłużnika - opinia prawna

Jak przeprowadzić egzekucję z nieruchomości dłużnika - opinia prawna

Stan faktyczny Prowadzę od kilku lat działalność gospodarczą – hurtownię części samochodowych. W czasie prowadzenia działalności nawiązałem stałą współpracę handlową z jednym z klientów. Początkowo mój kontrahent zamawiał nieznaczne ilości towarów, (...)

Jak uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego?

Jak uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego?

Kim jest rzeczoznawca majątkowy? Rzeczoznawca majątkowy to osoba, która zajmuje się określaniem wartości nieruchomości. Tytuł "rzeczoznawca majątkowy" podlega ochronie prawnej. Dostęp do wykonywania tego zawodu regulowany jest przepisami prawa. Aby móc wyceniać nieruchomości, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Witam serdecznie, chcę zakupić mieszkanie z licytacji komorniczej. Nie ukrywam że natrafiłem na naprawdę ciekawą ofertę i chciałbym jak najszybciej stać się jej właścicielem. Dlatego pisze (...)

Użytkowanie wieczyste a prawo pierwokupu gminy

Użytkowanie wieczyste a prawo pierwokupu gminy

W 1997 roku nabyłem od gminy prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, która została obciążona hipoteką w wysokości odpowiadającej połowie jej wartości ponieważ nie uiściłem w całości (...)

Czy mogę domagać się odszkodowania za linie wysokiego napięcia?

Czy mogę domagać się odszkodowania za linie wysokiego napięcia?

Witam, przez działkę budowlanej którą odziedziczyłam po moich dziadkach, przebiega linia wysokiego napięcia. Czy mogę z tego tytułu żądać odszkodowania? Sporządzoną na Pani potrzebę opinię (...)

Przesunięcie słupa telekomunikacyjnego na działce.

Przesunięcie słupa telekomunikacyjnego na działce.

5 lat temu nabyłem działkę w raz ze słupem telekomunikacyjnym. Rok po zakupie postawiłem dom. W tym roku chciałem postawić garaż jednakże uniemożliwia mi to właśnie ten słup. Wysłałem już (...)

Opłaty za korzystanie z gruntu gminy

Opłaty za korzystanie z gruntu gminy

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego aktualnie działka gminy, która graniczy z moją nieruchomością gruntową nie jest drogą lecz terenem z wewnętrznym podziałem na: tereny (...)

Ustalenie kwoty odszkodowania z tytułu wypadku

Ustalenie kwoty odszkodowania z tytułu wypadku

W dniu 27 czerwca na mój samochód najechał inny kierowca. Kierowca ten przyznał, że to on spowodował wypadek pisząc odpowiednie oświadczenie. Samochód odholowałem do stacji ASO i w tym samym (...)

Czy można wypowiedzieć umowę najmu lokatorowi bez podania przyczyny?

Czy można wypowiedzieć umowę najmu lokatorowi bez podania przyczyny?

Czy można wypowiedzieć umowę najmu lokatorowi bez podania przyczyny? Chcę się pozbyć niechcianego lokatora, niestety wcześniej podpisałam z nim umowę najmu na czas nieokreślony z dwu miesięcznym (...)

Służebność mediów - słupy energetyczne na posesji

Służebność mediów - słupy energetyczne na posesji

W 1998 roku nabyłem nieruchomość z linią energetyczną w granicy. W zeszłym roku postanowiłem wymierzyć działkę i okazało się, że linia stoi 2 metry w mojej posesji. Oprócz tego słupy betonowe (...)

Sprzedaż nieruchomości gminnej a przetarg

Sprzedaż nieruchomości gminnej a przetarg

Mieszkam w budynku gminnym, chcę go kupić w trybie bezprzetargowym, ale Pan Burmistrz uparł się, iż da go na przetarg. Burmistrz nie wypowiedział umowy najmu, przesłał jedynie pismo, iż został (...)

Ustalenia odszkodowania za spadek wartości

Ustalenia odszkodowania za spadek wartości

Inwestor, który uzyskał warunki zabudowy obniżające wartość sąsiednich nieruchomości obciążony zostaje kosztami ewentualnego odszkodowania po uzyskaniu pozwolenia na budowę (art. 63. ust. 3 (...)

zaliczenie darowizny na poczet spadku

zaliczenie darowizny na poczet spadku

Na mocy postanowienia sądu spadek po mojej mamie nabyłam ja i drugi mąż mojej mamy po połowie. W uzasadnieniu tego postanowienia stwierdzono, że w skład masy spadkowej wchodzi udział 1/2 w prawie (...)

Wykup gruntu dzierżawionego pod lokalem handlowym

Wykup gruntu dzierżawionego pod lokalem handlowym

Dzierżawię od gminy grunt komunalny , tzn. jego wydzieloną cześć (223 m2) , na której posadowiony jest lokal handlowy. Lokal ten wybudował pierwszy dzierżawca gruntu w 1993 roku, miał pozwolenie (...)

Zmiana działki na budowlaną w planie miejscowym

Zmiana działki na budowlaną w planie miejscowym

Przedmiotem mojego zapytania jest zmiana przeznaczenia gruntu, z rolnego na budowlane. Posiadam kilka działek rolnych w gminie, w której nie podjęto jeszcze prac nad miejscowym planem zagospodarowania (...)

Porządek przy posesji

Porządek przy posesji

Moja działka znajduje się przy drodze i odzielona jest od drogi trawnikiem , który muszę pielęgnować . Po drugiej stronie drogi znajdują się stare drzewa liściaste . Jesienią zachodni wiatr przerzuca (...)

Zakup nieruchomości na rzecz gminy

Zakup nieruchomości na rzecz gminy

Gmina zamierza kupić nieruchomośc pod drogę ogólnodostępną. Właściciel nieruchomości nie wyraża zgody na cenę określoną w operacie szacunkowym przez rzeczoznawcę.Czy Gmina ma prawo wykupić (...)

FORUM PRAWNE

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce Wysokie ODSZKODOWANIA (do 10 lat wstecz) za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące (...)

zachowek

zachowek Mam pytanie i bardzo prosze o odpowiedz. Moj maz z pierwszego malzenstwa ma dwie corki i jest pozbawiony praw rodzicielskich . My wspolnie nie mamy potomstwa, ale w perspektywie czasu nasz wspolny (...)

Dobry adwokat - warszawa

Dobry adwokat - warszawa Witam. Poszukuję dobrego adwokata spraw rodzinnych w wawie. Co masz na myśli mówiąc że nie jest drogi? Możesz podać jakieś kwoty? Arsen mozna zobaczyc na stronie początkujący (...)

POLISA POSAGOWA PZU

POLISA POSAGOWA PZU Poszukuję osób,które złożyły do sądu pozwy o wypłacenie należności z tytułu"polisa posagowa".Odwoływałam sie do PZU,ale bezskutecznie,dlatego chciałabym złożyc (...)

pszczoły sąsiada

pszczoły sąsiada mam domek letniskowy na nieruchomości ktora graniczy z zabudowaniami osoby zajmującej się pszczołami, podczas ostatniej wizyty na dzialce okazało się, że również na mojej działce (...)

szukam adwokata z Krakowa z zacięciem do rozwodów

szukam adwokata z Krakowa z zacięciem do rozwodów Witajcie, szukam adwokata, który rozwikła trudna sprawę rozwodową. Maż stawia opór ze względu na małoletnie dzieci. Na Twoim miejscu szukałabym (...)

Dręczy mnie Ultimo

Dręczy mnie Ultimo Witam, Zwracam się z prośbą o pomoc. Wiem, że już takie tematy były poruszane na forum, ale niestety nie do końca wiem co odpisać firmie ultimo. Moje zadłużenie powstało (...)

Dobry adwokat KRAKÓW

Dobry adwokat KRAKÓW Witam. Poszukuję dobrego adwokata spraw rodzinnych w Krakowie. Zwracam się z zapytaniem do kompetentnej osoby w nastepującej sprawie: mam 19-letnią córkę po maturze, na którą (...)

URLOP WYCHOWAWCZY PŁATNY

URLOP WYCHOWAWCZY PŁATNY CHCE SIE DOWIEDZIEC JAKTO JEST Z URLOPEM WYCHOWAWCZYM PLATNYM. OD 1 LISTOPADA ZACZYNAM PRACE. TERMIN PORODU MAM NA 8 MARCA WIEC 3,4MIESIACE POPRACUJE. ALE PONOC TRZEBA PRZEPRACOWAC (...)

Alimenty na dorosłe dziecko

Alimenty na dorosłe dziecko Dwa lata temu rozwiodłem się z żoną, płacę alimenty na nią i dwójkę dzieci. Na każdego po 500zl. Moja córka jest już pełnoletnia w tym roku pisała maturę, którą (...)

alimenty dla pełnoletniego uczącego się dziecka

alimenty dla pełnoletniego uczącego się dziecka Tydzień temu otrzymałam rozwód bez orzekania o winie. Rozwodem zajmowałam się sama bo nie mam pieniędzy na adwokata, dlatego też zwracam się z (...)

Porady prawne